Urząd Miejski w Opocznie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie, na której zostanie przedstawiony niniejszy raport odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy. Zgodnie z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Natomiast zgodnie z art. 28aa ust. 8 tejże ustawy zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

W związku z tym, iż sesja Rady Miejskiej na której Burmistrz Opoczna przedstawi raport o stanie Gminy Opoczno zaplanowana jest na dzień 28 maja 2024r. ostatecznym dniem na zgłoszenie się do debaty podczas sesji absolutoryjnej jest dzień 27 maja 2024r. /do godz. 15.30/.

Zgłoszenia pisemnego należy dokonać w Biurze Rady Miejskiej w Opocznie ul. Staromiejska 6, budynek główny Urzędu, pokój G5.


Informacja

Szanowni Państwo, Informujemy, że na stronie internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

  • pdf Informacja.pdf - Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl

Burmistrz Opoczna - Michał Konecki

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

Gmina wiejsko-miejska. 

Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 32 877

===================================================

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego

 


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300

 

                                             

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-14 14:59 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk