Urząd Miejski w Opocznie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Opoczno,

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że od dnia 1 lipca 2024 roku firma Passive Instal będzie przeprowadzała prace serwisowe przy instalacjach fotowoltaicznych o mocy 3,6 kW w ramach gwarancji. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Zarządzania Energią, pod numerem telefonu: 44 786 01 35.


 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 i 721) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego

Raport został przedstawiony podczas Sesji w dniu 28 maja 2024 r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2023 rok, załączonym do niniejszego komunikatu.


PRZYPOMNIENIE - KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Drodzy Mieszkańcy,

Burmistrz Opoczna przypomina o prowadzonej kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Burmistrza Opoczna obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego
w Opocznie, Wydziału Ochrony Środowiska prowadzą kontrole nieruchomości
w tym zakresie.

Do końca czerwca 2024 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska, budynek B, pokój nr 1, celem przedłożenia następujących dokumentów:

- umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opoczno (do wglądu);

- oryginały rachunków/faktur - za okres ostatnich dwóch lat, (do wglądu).

Kontrola zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków polegać będzie na weryfikacji ww. dokumentów.

W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentów we wskazanym terminie, Urząd Miejski w Opocznie będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w terenie.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów, będących przedmiotem kontroli.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 44 786  01 92.


 

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl

Burmistrz Opoczna - Michał Konecki

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                   REGON 590648379
                              BDO 000569465

Gmina wiejsko-miejska. 

Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 32 877

===================================================

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego

 


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300

 

                                             

Strony Archiwalne

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2024-07-16 12:14 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk