Urząd Miejski w Opocznie
 • Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

UWAGA ODBIORCY KOŃCOWI - WAŻNA INFORMACJA!!!

UWAGA ODBIORCY KOŃCOWI PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

Gmina Opoczno informuje, że przychód mieszkańca z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy w ramach programu PONE nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

UWAGA ODBIORCY KOŃCOWI - WAŻNA INFORMACJA!!!

Uwaga Odbiorcy Końcowi Programu Ograniczania Niskiej Emisji  - przedłużenie terminu kwalifikowalności kosztów w programie.

Gmina Opoczno informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przedłużył okres kwalifikowalności kosztów dla odbiorców końcowych z dnia 30 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UWAGA ODBIORCY KOŃCOWI - BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!

 1. Na zakupionym piecu powinna znajdować się tabliczka znamionowa z danymi pieca.
 2. Każdy zakupiony piec powinien posiadać dokumenty wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną.
 3. Zgodnie z zapisami umowy przez okres trwania projektu każdy mieszkaniec powinien posiadać faktury i certyfikaty na zakupione paliwo.
 4. W/w dokumenty należy udostępniać każdorazowo podczas kontroli.
 5. Nieposiadanie w/w dokumentów w chwili kontroli wiąże się ze zwrotem otrzymanej dotacji.
 6. Posiadanie paliwa, które nie spełnia wymogów, bądź palenie  paliwem, które nie jest paliwem wskazanym dla danego pieca- wiąże się ze zwrotem dotacji!

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOTŁÓW C.O. OPALANYCH PALIWAMI STAŁYMI

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu PONE w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, prosimy
o zwrócenie uwagi na wprowadzone przepisy:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. „w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe” (Dz.U. 2017.1690) oraz
 • Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. „w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2017.4549)

Zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, które zgodnie z obowiązującym prawem będą mogły być eksploatowane i mogą być objęte dofinansowaniem w ramach PONE poza innymi warunkami określonymi w programie, muszą posiadać:

Data rozpoczęcia eksploatacji kotła

Do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Od dnia 1 maja 2018 r.

 • Certyfikat „klasy 5”
 • Certyfikat „klasy 5”  oraz
 • Certyfikat „Ekoprojektu”

 

Certyfikat „klasy 5” tj. - dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Certyfikat „Ekoprojektu” tj. - dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w „Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Informacja dotycząca podatku !

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dotacji wypłacanych mieszkańcom Opoczna w ramach realizacji projektu „PONE”, informujemy, jak poniżej:

 1.  Przychód mieszkańca z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są dotacje w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Gmina nie ma obowiązku sporządzenia informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodu z ww. tytułu (PIT-8C) i przekazania jej w określonym terminie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, ze względu na to, że w omówionym przypadku mamy do czynienia
  z dofinansowaniem udzielonym w formie dotacji z budżetu Gminy, tj. z przychodem zwolnionym z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Gminie nie ciąży obowiązek dotyczący wystawiania deklaracji PIT-8C.

Pełna treść interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.   -poniżej

Uwaga Odbiory Końcowi dotacji!

 

Informujemy, że ze względu na obowiązek rozliczenia do końca roku 2017 I transzy środków finansowych przyznanych
na realizację projektu  „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”, wszyscy Odbiorcy Końcowi, którzy złożą „Formularze rozliczeniowe”
po 30 listopada 2017 r. otrzymają wypłaty w 2018 r.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji

Uwaga, przypominamy, że zgodnie z § 8. ustęp 4. Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczanie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”, Inwestor wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji przedkłada następujące załączniki:
l) oryginały faktur lub rachunków;
2) dokumenty potwierdzające płatności/wyciągi bankowe;
3) protokoły odbioru wystawione przez Wykonawców realizujących zadania. W przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane protokoły są podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna). Jeżeli ww. protokoły zawierały wykaz usterek, których usunięcie warunkowało przekazanie inwestycji do eksploatacji, do rozliczenia załączone zostały również protokoły potwierdzające ich usunięcie;
4) umowa z dostawcą ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu;
5) wymagane decyzjami administracyjnymi: pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, stosowne atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, opinię kominiarską, oświadczenie kierownika budowy/wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych;
6) certyfikat zgodności z normą PN-EN303-5 potwierdzający 5 klasę kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW nie starsze niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
7) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan przed i po realizacji zadania;
8) indywidualna interpretacja w sprawie możliwości odzyskania VAT.

 


 

Informujemy, że w dniu 18 lipca 2017 r. została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”. Dotacja w wysokości 782.707,00 zł została przyznana na zadanie polegające na refundacji 120 mieszkańcom miasta Opoczna do 40% kosztów poniesionych na:

- likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki), spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;

- podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej.

Wartość całego projektu: 2.527.879,98 zł
Wartość dotacji: 782.707,00 zł
Wkład własny Gminy: 90.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 01/07/2017 - 30/09/2018

Uwaga: Z wszystkimi osobami, które złożyły „Deklarację udziału w projekcie” pracownicy Urzędu Miejskiego w Opocznie będą kontaktowali się telefonicznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: /44/736-31-34, /44/736-31-45, /44/736-31-18.
 Zapraszamy również na stronę: www.zainwestujwekologie.pl

Uwaga !!!! program dotyczy tylko mieszkańców Opoczna.

I N F O R M A C J A

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, termin składania deklaracji został przedłużony do dnia 28 lutego 2017 r. (wtorek)

I N F O R M A C J A


Burmistrz Opoczna informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Opocznie ul. Biernackiego 4 odbędzie się spotkanie z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który odpowie na Państwa pytania w sprawie przystąpienia do Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Opoczna
Rafał Kądziela

Informacje i dokumenty do pobrania

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-01-18 13:43 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2017-01-18 13:43 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-21 09:36 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk