Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

  1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
  2. Archiwum Posiedzeń.
  3. Archiwum prowadzonych głosowań.
  4. Projekty uchwał.
  5. Rejestry uchwał.
  6. Transmisje z obrad.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie w trybie stacjonarnym

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE STACJONARNYM

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 9.00
w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6
odbędzie się STACJONARNA sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr LVIII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
4. Przedstawienie przez Burmistrza Opoczna Raportu o stanie Gminy Opoczno za 2022 rok.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
8. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2022r. – całkowity koszt zadania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023 – 2040,
c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023,
d) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie obr. 6 stanowiących własność Gminy Opoczno,
f) wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
g) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Opoczno, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań,
h) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
Anna Zięba

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-29 10:40 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska