Urząd Miejski w Opocznie

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Burmistrza Opoczna obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W przypadku nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej ogłoszenie nie obowiązuje.

Burmistrz Opoczna zgodnie z ww. ustawą, zobowiązany jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości, dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydziału Ochrony Środowiska od lutego br. rozpoczną kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Właściciele kontrolowanych nieruchomości wskazanych w planie kontroli (załącznik poniżej) są proszeni o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska, budynek B, pokój nr 1, celem przedłożenia następujących dokumentów:

- umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opoczno (do wglądu)

- oryginały rachunków/faktur - za okres ostatnich dwóch lat, (do wglądu)

Kontrola zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków polegać będzie na weryfikacji ww. dokumentów.

Weryfikowana będzie również częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie zgłoszonej ilości osób zamieszkałych, zużycia wody lub warunków technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno.

Plan_kontroli_mieszkancow.pdf

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do końca lipca 2024r. Kontrolę taką, zgodnie z przepisami przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż:

 • w przypadku zbiorników bezodpływowych – jeden raz na kwartał;
 • w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Burmistrza Opoczna. 

wykaz_przedsiebiorcow.pdf

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się Wydziałem Ochrony Środowiska telefonicznie pod numerem telefonu 44 786-01-92 lub osobiście w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

UWAGA!

Gmina Opoczna zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ww. ustawy ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie dopełnili obowiązku zgłoszenia posiadanego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o niezwłoczne dokonanie tej formalności.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Informacja o inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opoczno

Szanowni Mieszkańcy, 

Informuje, że w związku z wykonaniem obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art.3 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) prowadzona jest przez Gminę Opoczno obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, jako mieszkańców – właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opoczno, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Druki zgłoszenia dostępne są:

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 w Biurze Podawczym (budynek po dawnej Straży Miejskiej), w Wydziale Ochrony Środowiska, w budynku B, w pokoju nr 1, lub
 • poniżej.

Zgłoszenie .pdf

Wypełnione druki prosimy składać:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie, budynek B, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu, lub
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, lub
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 2, 3a, 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 •  lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Jednocześnie przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Należy zatem pamiętać o zawarciu umowy na wywóz ścieków oraz posiadać rachunki potwierdzające regularność i ilość wywozu zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Opocznie sukcesywnie będą przeprowadzać kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opoczno.

Kontrola będzie obejmowała zakres:

 • wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach,
 • umów zawartych przez właścicieli na wywóz ścieków  w przypadku  zbiorników bezodpływowych lub wywóz osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • częstotliwości opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych,
 • protokołów szczelności szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
  (w uzasadnionych przypadkach w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników),
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczbę osób zameldowanych w nieruchomości.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Burmistrz Opoczna sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2556 ze zm.).

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Burmistrz Opoczna może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

 • ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
 • przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

PAMIĘTAJ – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku.

Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Opocznie

ul. Staromiejska 6

budynek B, pokój nr 1

Osoba do kontaktu: Anna Małecka-Telus – tel.  44 786 01 92

Za brak  umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury) na właściciela nieruchomości może zostać nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Opocznie.

Aktualne uchwały

 • pdf UCHWAŁA NR XIX/208/2020.pdf - Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf UCHWAŁA NR XXXVIII/415/2021.pdf - Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • pdf UCHWAŁA NR LXII/702/2023.pdf - Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opoczno.

Aktualny wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych

Plan kontroli

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2023-09-14 08:09 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2023-09-14 08:09 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-30 15:23 Osoba modyfikująca : Anna Frączek