Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2024

 • pdf AB.6740.8.2.2024.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(05.04.2024 r.)
 • pdf AB.6740.8.1.2024.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiegoo wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (16.04.2024 r.)
 • pdf AB.6740.8.2.2024.AM (2).pdf - Starosta Opoczyński zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 1/2024 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej 107412E ulicy Targowej w Opocznie wraz z budową mostu na rzece Drzewiczce w ramach zadania pn. "Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie".(22.05.2024 r.)
 • pdf AB.6740.8.3.2024.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(29.05.2024 r.)

Rok 2023

 • pdf GN.683.3.27.2023.pdf - Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym(28.08.2023 r.)
 • pdf AB.6740.8.3.2023.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(14.9.2023 r.)
 • pdf doc20231025162556.pdf - Starosta Opoczyński w dniu 23.10.2023 r. na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 3/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej 1KDD od skrzyżowania ulicy Lipowej i Partyzantów od posesji przy ul. Partyzantów w Opocznie z infrastrukturą towarzyszącą. (24.10.2023 r.)
 • pdf GN.683.1.46.2023.pdf - Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania(10.11.2023 r.)
 • pdf GN.683.1.47.2023.pdf - Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania(10.11.2023 r.)
 • pdf GN.683.1.47.2023.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego (12.12.2023 r.)
 • pdf GN.683.1.46.2023.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego (12.12.2023 r.)
 • pdf A.B.6740.8.2.2022.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf GN.683.1.169.2022.pdf - Decyzją Nr 3/2022 z dnia 30 marca 2022 r. Starosta Opoczyński zezwolił na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną w Opocznie. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna dnia 6 maja 2022 r.(02.11.2022 r.)
 • pdf GN.683.1.170.2022.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego z dnia 9 listopada 2022 r. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. 10, miasta Opoczno, oznaczonej według ewidencji gruntów jako dz. nr 469 opow. 0,0263 ha oraz dz. nr 228/4 o pow. 0,0046 ha.(16.11.2022 r.)
 • GN.683.1.170.2022.pdf - Starosta Opoczyński postanawia uzupełnić decyzję znak: GN.683.1.170.2022 z dnia 9 listopada 2022 r.(24.11.2022 r.)

Rok 2022

 • pdf Punkty-Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.pdf - Informacja Starosty Opoczyńskiego o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiat Opoczyński
 • pdf GN.6824.1.9.2021.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego - mienie gromadzkie Janów Karwicki
 • pdf Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf - Komunikat Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej
 • pdf AB.6740.8.2.2022.AM.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną w Opocznie
 • pdf GN.683.3.60.2022.pdf - Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • pdf AB.6741.11.2022.MŁ.pdf - Starosta Opoczyński zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej SN-15Kv relacji PT Opoczno - PT Radzice (30.06.2022 r.)
 • pdf GN.6821.1.67.2022.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • GN.6821.1.67.2022.pdf - Starosta Opoczyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działają pełnomocnicy Pani Karolina Zalega oraz Pan Paweł Kowalczyk została wydana decyzja znak GN.6821.1.66.2022

Rok 2021

Rok 2020

 • pdf AB. 6740.8.1.2020.AM.pdf - Zawiadamienie – że w dniu 20.07.2020r. Starosta Opoczyński na wniosek Burmistrza Opoczna wydał decyzję nr 2/2020 opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Piłsudskiego i ulicy Św. Jana w Opocznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( Etap I i II)
 • pdf AB.6740.8.1.2020.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf GN.6824.1.15.2019.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego - mienie gminne

Rok 2019

 • pdf AB.67401.1.2019.AM.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności o zmianie ostatecznej decyzji nr 1/2018 z dnia 06.04.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4
 • pdf AB.I.67401.1.2019.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2018

 • pdf AB. 67401.14.2018.AM.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Brzustówek – Sikorniki gm. Opoczno
 • pdf AB.67401.13.2018.AM.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w wydaniu decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4
 • pdf AB.67401.14.2018.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf AB.I.67401.13.2018.AM.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf Decyzja 16.05.2018.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sobawiny gm. Opoczno
 • pdf Zawiadomienie 12.04.2018.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji opatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4
 • pdf Obwieszczenie 23.01.2018.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2017

 • pdf AB.67401.3.2017.pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Szewskiej w Opocznie
 • GNIII.6824.1.10.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Modrzew gm. Opoczno
 • pdf GNIII.6824.1.8.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Adamów gm. Opoczno
 • pdf Obwieszczenie 28.06.2017.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • pdf GNIII.6824.1.10.2017.pdf - w sprawie uznania za mienie gminne
 • pdf GNIII.6824.1.15.2017.pdf - Decyzja Starosty Opoczyńskiego w sprawie nieruchomość gruntowej oznaczona nr działki 764/3 pow. 2,39 ha położona w obrębie Ostrów gm. Opoczno

Rok 2016

 • pdf Zawiadomienie 7.11.2016_1.pdf - Zawiadomienie o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Łąkowej w Opocznie na odcinku od drogi krajowej nr 12 do drogi w miejsc. Różanna z odwodnieniem oraz uzupełnieniem oświetlenia i rozwiązaniem kolizji
 • pdf Zawiadomienie 7.11.2016.pdf - Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 7/2016 o zmianie decyzji nr 4/2015 z dnia 16.11.2015r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ulicy Rolnej w Opocznie wraz z infrastrukturą
 • pdf Zawiadomienie 15.09.2016.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydał decyzję nr 5/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowie drogi gminnej dojazdowej do Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej
 • pdf Zawiadomienie 24.03.2016.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny gm. Opoczno
 • pdf Obwieszczenie 27.0.1.2016.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński – Sobawiny

Rok 2015

 • pdf Zawiadomienie 18.11.2015.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, polegającej na budowie drogi gminnej – drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej w Opocznie
 • pdf Obiweszczenie 5.10.2015.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rok 2014

 • pdf Zawiadomienie z dn. 19.02.2014.pdf - Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wydania decyzji nr 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny
 • pdf Obwieszczenie z dn. 20.01.2014.pdf - Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2009-10-08 11:33 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2009-10-08 11:33 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-29 13:15 Osoba modyfikująca : Agnieszka Defratyka