Urząd Miejski w Opocznie

Burmistrz Opoczna - Michał Konecki
tel. +48 44 786 01 00, fax. +48 44 786 01 11
email: burmistrz@um.opoczno.pl

I Z-ca Burmistrz Opoczna - Jan Zięba
tel. +48 44 786 01 00, fax. +48 44 786 01 11
email: sekretariat@um.opoczno.pl

Z-ca Burmistrz Opoczna -
tel. +48 44 786 01 00, fax. +48 44 786 01 11
email:

Kompetencje Burmistrza

Do zakresu  działania i kompetencji Burmistrza należy przede wszystkim:

 1. przygotowywanie projektów uchwał   Rady   Miejskiej, ( w tym projektu budżetu),

 2. określanie sposobu wykonywania uchwał i ich wykonywanie w zakresie ustalonym przez uchwałę,

 3. wykonywanie budżetu i jego ogłaszanie,

 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,

 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 6. sprawowanie funkcji organu prowadzącego w odniesieniu do placówek oświatowych w zakresie nałożonym ustawowo,

 7. kierowanie  bieżącymi  sprawami  gminy   i kierowanie urzędem,

 8. reprezentowanie gminy i urzędu na zewnątrz,

 9. wydawanie   decyzji   w  sprawach  indywidualnych  z  zakresu administracji   publicznej lub upoważnianie dyrektorów  wydziałów  lub  innych pracowników urzędu   do   podejmowania  w  imieniu  burmistrza  decyzji  w sprawach indywidualnych z   zakresu administracji publicznej,

 10. wykonywanie   zadań   szefa  obrony  cywilnej gminy  Opoczno,

 11. nadzorowanie    realizacji    zadań   zleconych   z   zakresu administracji    rządowej  w  ramach  gminy  i  pozostawanie  w kontakcie  z  terenowymi   organami  tej administracji, zarówno ogólnej jak i specjalnej,

 12. wykonywanie  uprawnień  zwierzchnika  służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych i kierownika  zakładu  pracy w stosunku do pracowników urzędu ,

 13. zatwierdzanie    zakresów   czynności   i   odpowiedzialności  pracowników urzędu,

 14. rozstrzyganie   sporów  kompetencyjnych   między   wydziałami urzędu,

 15. organizowanie    akcji   ratowniczych   w   przypadku   klęsk żywiołowych i     katastrof,

 16. informowanie   wojewody  o zamiarze przystąpienia miasta do związku komunalnego,

 17. przedkładanie  wojewodzie  uchwał  Rady  Miejskiej w terminie siedmiu dni od   ich podjęcia,

 18.  składanie Radzie  Miejskiej  okresowych sprawozdań  z realizacji swoich  zadań ,

 19. sprawowanie funkcji zarządcy dróg gminnych,

 20. wykonywanie zadań nałożonych w drodze odrębnych ustaw.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 09:40 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 09:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-03 10:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński