Urząd Miejski w Opocznie

Obowiązująca stawka za odpady komunlne na terenie gminy Opoczno w 2024 r.

Zgodnie z uchwałą Nr LII/577/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązująca miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 18,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 37,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa burmistrz w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Opłatę uiszcza się bez wezwania, wpłat można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Obwieszczenie Burmistrza Opoczna dotyczące kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Opoczno w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Opoczno

Nowy formularz deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi obowiązujący od 20 maja 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz elektroodpadów w 2024 roku

Broszura informacyjna dotycząca Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów Komunalnych

Aktualne Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie dotyczace czystości i porządku na terenie gminy Opoczno

 • pdf Nr_LII_577_2022.pdf - Uchwała Nr LII/577/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf Nr_XLV_494_2022.pdf - Uchwała Nr XLV/494/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLV_493_2022.pdf - Uchwała Nr XLV/493/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr XXXVIII_415_2021.pdf - Uchwała Nr XXXVIII/415/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • pdf Nr XXXI_330_2021.pdf - Uchwała Nr XXXI/330/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_208_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/208/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_209_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/209/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XIX_210_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/210/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • pdf Nr_XIX_211_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/211/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_170_2016.pdf - Uchwała Nr XIX/170/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot zajmujący się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Krótka 1

tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47

NIP 768-000-38-62, Regon 590028079

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

www.pgk.opoczno.pl

Miejsca zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno

Poszczególne kategorie odebranych odpadów komunalnych przekazywane były do następujących instalacji i przedsiębiorstw:

 1. zmieszane odpady komunalne  - 20 03 01
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno;
 1. selektywnie odbierane  odpady komunalne
 • KRYNICKI RECYKLING S.A.,  ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

15 01 07 - opakowania ze szkła;

 • ECOSORTET Marcin Marszałek, ul. Kolberga 34, 26-300 Opoczno

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • GREEN BROKER, Krzysztof Górka, ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31;

 • PRT Radomsko Sp. z o. o., ul. Geodetów 8, 97-500 Radomsko

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • Wojton Leszek GRAFLEX Kraśnica 133, 26-300 Kraśnica

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • AKPOL Adam Kuś Rzeczyca Ziemiańska 225 A, 23-230 Rzeczyca Ziemiańska

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;

 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas Wólka 2, 20-258 Lublin

16 01 03 - zużyte opony;

 • Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz Spółka Jawna, ul Słowiańska 17, 75-846 Koszalin

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 •  SGK Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, Marianka 7B, 97-545 Marianka

19 12 02 - metale żelazne;

 • LOBO Recykling Sp z o.o, Al. Sportowa 4, 26-700 Zwoleń

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

 • VINDEREN Sp. z o.o., ul. Lesna 4, 26-332 Sławno

16 01 03 - zużyte opony;

 • Enviropol PL Sp. z o.o., Mechaników 15, 44-109 Gliwice

20 01 35 - odpady elektryczne;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczny i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

 • WASTES SERVICE GROUP Sp. z o.o., Spółka Komandytowa,ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

20 01 35 - odpady elektryczne;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczny i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

 • REMONDIS ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa

20 01 35 - odpady elektryczne;

20 01 23* - urządzenia zawierające freony;

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczny i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

 • SARON S.C. Robert Stoiński, Izabela Stoińska, Stary Sokołów 1, 26-200 Stary Sokołów

15 01 04 - opakowania z metali;

19 12 02 - metale żelazne;

 • ELEKTRORECYKLING S.A., Sękowo 59, 64-300 Sękowo

20 01 35 - odpady elektryczne;

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony;

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczny i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;

 • „EKOM” Maciejczyk S.A., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne);

20 01 11 - tekstylia;

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WTÓRMEX” Sp. z o.o., spółka Komandytowa, ul. Świętej Rozalii 11, 97-500 Radomsko

15 01 04 - opakowania z metali;

19 12 02 - metale żelazne;

 • P. H. KARPEX - RECYKLING S.C. Karpierz Piotr, Krzysztof Szymoniak, ul. Przemysłowa 6, 32-800 Brzesko

15 01 04 - opakowania z metali;

 • Firma Handlowo Usługowa STAL-MET Lasota Krzysztof, ul. Inowłodzka 30, 26-300 Opoczno

15 01 04 - opakowania z metali.

Aktualny wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne na terenie gminy Opoczno - przedsiębiorstwa wpisane i wykreślone z Rejestru Działalności Regulowanej

 • pdf Wykaz_RDR_wpisani_2024.pdf - Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opoczno
 • pdf Wykaz przedsiębiorców - wykreślenia.pdf - Wykaz firm wykreślonych z Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opoczno

Firma przyjmująca za darmo styropian od mieszkańców:

 

Term - Eko Paweł Barański
97-500 Radomsko, ul. Reja 58

tel. kom. 602 66 17 30
tel. kom. 602 57 19 47

e-mail: biuro@term-eko.com.pl

Uwaga! Styropian należy dostarczyć własnym transportem pod w/w adres.

 

Firma zajmująca się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochadządzącego z gospodarstw domowych z terenu gminy Opoczno

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Opocznie; ul. Krótka 1; 26-300 Opoczno  - tel. 44 754 76 05. Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są sprzed posesji 1 raz na kwartał wraz z odpadami wielkogabarytowymi, a o dokładnym terminie odbioru mieszkańcy są informowani na bieżąco.

Przedmiotowe odpady można również zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej 98ZUO. Punkt czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 15.00, w piątek w godz. 7.00 - 18.00.

Firma odbierająca odpłatnie odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na terenie gminy Opoczno:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SO - MASZ" s.c. Janusz i Krzysztof Socha

98-100 Łask, ul. Leśników Polskich 65

tel. 43 675 15 35, 605 684 846, NIP: 731 198 22 56, REGON: 100526041

e-mail: somasz.pl@gmail.com

Uwaga! W celu odbioru odpadów rolniczych sprzed posesji należy wcześniej skontaktować się telefonicznie.

 

Firma odbierająca zużyte opony z samochodów osobowych, ciężarowych i rolniczych na terenie gminy Opoczno.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno

Mieszkańcy gminy Opoczno

Odbiór nieodpłatny 4 opon/rok z samochodów osobowych sprzed posesji w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych, czyli raz na kwartał zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Opoczno. Poza wyznaczonym harmonogramem zużyte opony mieszkaniec może zawieźć własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Różannie.

Przedsiębiorcy i rolnicy

Zużyte opony można zawieźć własnym transportem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Różanna 98ZUO, 26-300 Opoczno

Odbiór odpłatny zużytych opon:

- ciężarowych, rolniczych, gabarytowych - 1200 zł/Mg netto (plus VAT 8%),

- osobowych - 500 zł/Mg netto (plus VAT 8%).

Uwaga! Przedsiębiorcy i rolnicy w celu odbioru zużytych opon sprzed nieruchomości powinni wcześniej skontaktować się z firmą pod nr tel. 44 754 76 06.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Różannie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie. Punkt jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 15.00, w piątek w godz. 7.00 - 18.00.

Do punktu przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu miasta i gminy Opoczno. Mieszkańcy gminy Opoczno mogą bezpłatnie dostarczyć segregowane odpady komunalne m.in. papier, plastik, odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, elektryczne, metale, zużyte opony, odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, leki ) itp.

Telefon kontaktowy na składowisko odpadów: 44 754 76 06

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUO) w Różannie

 • pdf Regulamin PSZOK - Regulamin PSZOK dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zestawienie ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów do PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Załącznik Nr 2 do Regulaminu.pdf - Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK, który wypełnia mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Załącznik Nr 3 do Regulaminu.pdf - Upoważnienie innej osoby do przekazania odpadów do PSZOK, które wypełnia mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Opoczno

 • pdf Analiza 2022.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2022 (na dn. 28.04.2023 r.)
 • pdf Analiza 2021.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2021 (na dn. 29.04.2022 r.)
 • pdf Uzupełnienie do analizy za 2020.pdf - Uzupełnienie do analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno za rok 2020 - Uzupełnienie (na dn. 07.01.2022 r.)
 • pdf Analia - 2020.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2020 (na dn. 30.04.2021 r.)
 • pdf Uzupełnienie do analizy za 2019.pdf - Uzupełnienie do analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno za rok 2019 - Uzupełnienie (na dn. 06.12.2022 r.)
 • pdf Analiza - 2019.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2019 (na dn. 27.04.2020 r.)
 • pdf Analiza - 2018.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2018 (na dn. 29.04.2019 r.)
 • pdf Analiza - 2017.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2017 (na dn. 27.04.2018 r.)
 • pdf Analiza - 2016.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2016 (na dn. 28.04.2017 r.)
 • pdf Analiza - 2015.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2015 (na dn. 29.04.2016 r.)
 • pdf Analiza - 2014.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2014 (na dn. 27.04.2015 r.)
 • pdf Analiza - 2013.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2013 (na dn. 28.04.2014 r.)

Osiągnięte przez Gminę Opoczno oraz podmioty odbierające odpady komunalne, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wspólny System Segregacji Odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w gminie Opoczno obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów. Odpady odbierane są z podziałem na następujące frakcje:

 • odpady zmieszane (pojemnik szary lub czarny),
 • papier (pojemnik niebieski),
 • szkło (pojemnik zielony),
 • metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty),
 • odpady biodegradowalne (worek brązowy),
 • odpady niebezpieczne (worek czerwony).

Worki o kolorze brązowym i czerwonym dostarczane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie podczas odbioru odpadów komunalnych.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-02-26 08:48 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2013-02-26 08:48 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-26 09:12 Osoba modyfikująca : Anna Frączek