Urząd Miejski w Opocznie

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z uchwałą Nr LII/577/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 stycznia 2023 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie:

 • 18,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 37,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa burmistrz w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma z Urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji).

Osoby, które korzystają z ulgi na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, będą  dalej z niej korzystać.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed  31 marca 2023 roku. Nowa stawka nie zmienia terminu i sposobu płatności (opłatę uiszcza się bez wezwania, wpłat można dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego).

Obwieszczenie Burmistrza Opoczna dotyczące kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Opoczno w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych

 • pdf OBWIESZCZENIE.pdf - Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Opoczno

Nowy formularz deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi obowiązujący od 20 maja 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów oraz odpadów niebezpiecznych w 2023 roku

Broszura informacyjna dotycząca Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów Komunalnych

Aktualne Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie dotyczace czystości i porządku na terenie gminy Opoczno

 • pdf Nr_LII_577_2022.pdf - Uchwała Nr LII/577/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • pdf Nr_XLV_494_2022.pdf - Uchwała Nr XLV/494/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLV_493_2022.pdf - Uchwała Nr XLV/493/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr XXXVIII_415_2021.pdf - Uchwała Nr XXXVIII/415/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • pdf Nr XXXI_330_2021.pdf - Uchwała Nr XXXI/330/2021 z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_208_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/208/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_209_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/209/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XIX_210_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/210/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • pdf Nr_XIX_211_2020.pdf - Uchwała Nr XIX/211/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_170_2016.pdf - Uchwała Nr XIX/170/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podmiot zajmujący się odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

26-300 Opoczno, ul. Krótka 1

tel. 44 754 76 11, fax 44 789 06 47

NIP 768-000-38-62, Regon 590028079

e-mail:sekretariat@pgk.opoczno.pl

www.pgk.opoczno.pl

Miejsca zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno

Poszczególne kategorie odebranych odpadów komunalnych przekazywane były do następujących instalacji i przedsiębiorstw:

 1. zmieszane odpady komunalne  - 20 03 01
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno;
 1. selektywnie odbierane  odpady komunalne
 • KRYNICKI RECYKLING S.A.,  ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn

15 01 07 - opakowania ze szkła;

 • Marcin Marszałek, ul. Kolberga 34, 26-300 Opoczno

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • GREEN BROKER, Krzysztof Górka, ul. Braci Kobylańskich 41, 26-340 Drzewica

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • Z.U.H. ,, LOBO ‘’ Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 04 - opakowania z metali;

 • Ergis - Recykling Sp. z o.o., Nowa Biała 39, 09-411 Nowa Biała

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • Eko - Max Recykling  Sp. z o.o., ul. Modlińska 129 lok. 7U, 03-186 Warszawa

19 12 10 - paliwa alternatywne;

 • ESYSTEM P.U.H. Krzysztof Ciepiela, Sygnota ul. Kościelna 6, 42-248 Przyrów

19 12 02 - metale żelazne;

 • ATUS GROUP  Sp. z o.o. Sp. k. , Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

 • TOP – GUM Opony Tomasz Porczyk, ul. Wysoka 13/15 , 97-200 Tomaszów Maz.

16 01 03 - zużyte opony;

 • REMONDIS ELECTRORECYCLING Sp. z o. o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa

20 01 23 - urządzenia zawierające freony;

20 01 35 - odpady elektryczne;

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne;

26 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;

 • ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

20 01 32 -  leki  inne niż wymienione w 20 01 31.

 1. pozostałości z sortowania – kod 19
 • składowanie na niecce składowiska jako odpady zmieszane;
 1. odpady biodegradowalne – 20 02 01
 • Zakład Gospodarki Odpadami AQUARIUM Sp. z o.o. w Pukininie, gmina Rawa Mazowiecka.

Aktualny wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne na terenie gminy Opoczno - przedsiębiorstwa wpisane i wykreślone z Rejestru Działalności Regulowanej

Firma przyjmująca za darmo styropian od mieszkańców:

Adam Zakrzewski

Wszystkie informacje pod nr tel. 693 077 517

........................................

Term - Eko Paweł Barański
97-500 Radomsko, ul. Reja 58

tel. kom. 602 66 17 30
tel. kom. 602 57 19 47

e-mail: biuro@term-eko.com.pl

Uwaga! Styropian należy dostarczyć własnym transportem pod w/w adres.

 

Firma zajmująca się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochadządzącego z gospodarstw domowych z terenu gminy Opoczno

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Opocznie; ul. Krótka 1; 26-300 Opoczno  - tel. 44 754 76 05. Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są sprzed posesji 1 raz na kwartał wraz z odpadami wielkogabarytowymi, a o dokładnym terminie odbioru mieszkańcy są informowani na bieżąco.

Przedmiotowe odpady można również zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej 98ZUO. Punkt czynny jest od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 15.00, w piątek w godz. 7.00 - 18.00.

Firma odbierająca odpłatnie odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na terenie gminy Opoczno:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SO - MASZ" s.c. Janusz i Krzysztof Socha

98-100 Łask, ul. Leśników Polskich 65

tel. 43 675 15 35, 605 684 846, NIP: 731 198 22 56, REGON: 100526041

e-mail: somasz.pl@gmail.com

Uwaga! W celu odbioru odpadów rolniczych sprzed posesji należy wcześniej skontaktować się telefonicznie.

 

Firma przyjmująca zużyte opony powstające w gospodarstwach rolnych:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKOCZYLAS MACIEJ SKOCZYLAS

Wólka 2; 20-258 Lublin

e-mail: biuro@pwskoczylas.com; tel. 691 370 360

Uwaga! W celu odbioru odpadów rolniczych sprzed posesji należy wcześniej skontaktować się telefonicznie.

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Różannie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie. Punkt jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00 - 15.00, w piątek w godz. 7.00 - 18.00.

Do punktu przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu miasta i gminy Opoczno. Mieszkańcy gminy Opoczno mogą bezpłatnie dostarczyć segregowane odpady komunalne m.in. papier, plastik, odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, elektryczne, metale, zużyte opony, odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, leki ) itp.

Telefon kontaktowy na składowisko odpadów: 44 754 76 06

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działającego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUO) w Różannie

 • pdf Regulamin PSZOK - Regulamin PSZOK dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opoczno
 • pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zestawienie ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów do PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Załącznik Nr 2 do Regulaminu.pdf - Formularz przyjęcia odpadów do PSZOK, który wypełnia mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Załącznik Nr 3 do Regulaminu.pdf - Upoważnienie innej osoby do przekazania odpadów do PSZOK, które wypełnia mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Opoczno

 • pdf Analiza 2021.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2021 (na dn. 29.04.2022 r.)
 • pdf Analia - 2020.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2020 (na dn. 30.04.2021 r.)
 • pdf Uzupełnienie do Analizy za 2019.pdf - Informacja o osiągniętych przez Gminę Opoczno poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2019 r. (na dn. 30.11.2020 r.)
 • pdf Analiza - 2019.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2019 (na dn. 27.04.2020 r.)
 • pdf Analiza - 2018.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2018 (na dn. 29.04.2019 r.)
 • pdf Analiza - 2017.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2017 (na dn. 27.04.2018 r.)
 • pdf Analiza - 2016.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2016 (na dn. 28.04.2017 r.)
 • pdf Analiza - 2015.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2015 (na dn. 29.04.2016 r.)
 • pdf Analiza - 2014.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2014 (na dn. 27.04.2015 r.)
 • pdf Analiza - 2013.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2013 (na dn. 28.04.2014 r.)

Osiągnięte przez Gminę Opoczno oraz podmioty odbierające odpady komunalne, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wspólny System Segregacji Odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w gminie Opoczno obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów. Odpady odbierane są z podziałem na następujące frakcje:

 • odpady zmieszane (pojemnik szary lub czarny),
 • papier (pojemnik niebieski),
 • szkło (pojemnik zielony),
 • metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty),
 • odpady biodegradowalne (worek brązowy),
 • odpady niebezpieczne (worek czerwony).

Worki o kolorze brązowym i czerwonym dostarczane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie podczas odbioru odpadów komunalnych.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-02-26 08:48 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2013-02-26 08:48 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2023-01-19 12:55 Osoba modyfikująca : Anna Frączek