Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w sprawie sporządzenia aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego w Opocznie będzie pełnił dyżur w dniu

16 sierpnia 2019 r. w godzinach 10:00 do 13:00.


ZARZĄDZENIE NR 147 /2019
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 81§1 Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 16 sierpnia 2019 r. ( piątek ) wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Opocznie i przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opocznie

  • pdf Informacja.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 19/SHŚr-HK/2019 z wodociągu publicznego Opoczno z dnia 22.07.2019 r.
  • pdf Informacja.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 21/SHŚr-HK/2019 z wodociągu publicznego Kraśnica z dnia 22.07.2019 r.
  • pdf Informacja.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 22/SHŚr-HK/2019 z wodociągu publicznego Januszewice z dnia 22.07.2019 r.

Raport o stanie Gminy Opoczno za rok 2018

  • pdf Raport.pdf - Raport o stanie Gminy Opoczno za rok 2018
Historia Herbu Opoczna
Historia Herbu Opoczna

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl


Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

 

Gmina wiejsko miejska. 
Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 34 327

Herb Gminy Opoczno
 

 

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300