Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Opoczno, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

  • pdf Rejestr.pdf - Rejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Opoczno

Prowadzone archiwa

Informacja o archiwum zakładowym

 

Wydział Organizacyjny prowadzi  archiwum zakładowe, w którym znajdują się:

  • Akta osobowe byłych pracowników tut. urzędu, pracowników zlikwidowanego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mroczkowie Gościnnym, zlikwidowanej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opocznie oraz pracowników oświaty,
  • Akta przejęte z komórek organizacyjnych urzędu

 

Akta udostępniane są dla celów służbowych, emerytalno-rentowych i naukowo-badawczych.

 

Prowadzona jest ewidencja akt przyjętych z poszczególnych  komórek organizacyjnych oraz ewidencja akt osobowych pracowników.

 

Osoba odpowiedzialna: Wojtarek Beata beata.wojtarek@um.opoczno.pl

Telefon kontaktowy: 44 7363149

Adres: Urząd Miejski w Opocznie

             ul. Staromiejska 6

             26-300 Opoczno

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

prowadzony na podstawie:

  • art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922.)
  • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Administrator Bezpieczeństwa Informacji 
Informatyk - inż. Dariusz Badura
tel. 44 7363103 , 609656585