Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

  • Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziUwaga Odbiory Końcowi dotacji!

 

Informujemy, że ze względu na obowiązek rozliczenia do końca roku 2017 I transzy środków finansowych przyznanych
na realizację projektu  „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”, wszyscy Odbiorcy Końcowi, którzy złożą „Formularze rozliczeniowe”
po 30 listopada 2017 r. otrzymają wypłaty w 2018 r.

Uwaga, przypominamy, że zgodnie z § 8. ustęp 4. Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczanie niskiej emisji realizowanych w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”, Inwestor wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji przedkłada następujące załączniki:
l) oryginały faktur lub rachunków;
2) dokumenty potwierdzające płatności/wyciągi bankowe;
3) protokoły odbioru wystawione przez Wykonawców realizujących zadania. W przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane protokoły są podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna). Jeżeli ww. protokoły zawierały wykaz usterek, których usunięcie warunkowało przekazanie inwestycji do eksploatacji, do rozliczenia załączone zostały również protokoły potwierdzające ich usunięcie;
4) umowa z dostawcą ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu;
5) wymagane decyzjami administracyjnymi: pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, stosowne atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, opinię kominiarską, oświadczenie kierownika budowy/wykonawcy o zakończeniu robót budowlanych;
6) certyfikat zgodności z normą PN-EN303-5 potwierdzający 5 klasę kotłów grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW nie starsze niż 5 lat, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
7) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan przed i po realizacji zadania;
8) indywidualna interpretacja w sprawie możliwości odzyskania VAT.

 


 

Informujemy, że w dniu 18 lipca 2017 r. została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w mieście Opoczno”. Dotacja w wysokości 782.707,00 zł została przyznana na zadanie polegające na refundacji 120 mieszkańcom miasta Opoczna do 40% kosztów poniesionych na:

- likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki), spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;

- podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej.

Wartość całego projektu: 2.527.879,98 zł
Wartość dotacji: 782.707,00 zł
Wkład własny Gminy: 90.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 01/07/2017 - 30/09/2018

Uwaga: Z wszystkimi osobami, które złożyły „Deklarację udziału w projekcie” pracownicy Urzędu Miejskiego w Opocznie będą kontaktowali się telefonicznie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: /44/736-31-34, /44/736-31-45, /44/736-31-18.
 Zapraszamy również na stronę: www.zainwestujwekologie.pl

Uwaga !!!! program dotyczy tylko mieszkańców Opoczna.

I N F O R M A C J A

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, termin składania deklaracji został przedłużony do dnia 28 lutego 2017 r. (wtorek)

I N F O R M A C J A


Burmistrz Opoczna informuje, że w dniu 7 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Opocznie ul. Biernackiego 4 odbędzie się spotkanie z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który odpowie na Państwa pytania w sprawie przystąpienia do Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Opoczna
Rafał Kądziela

Informacje i dokumenty do pobrania