Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
 3. Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2017r.
 3. Wykonanie budżetu gminy w roku 2017.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2017.
 3. Wykonanie budżetu gminy za rok 2017.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018r., o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
 3. Wykonanie budżetu w gminie za 2017 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Łączek


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br.
 2. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za 2017 rok.
 3. Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.
 4. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwość pozyskania środków zewnętrznych.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołów z obrad XLIII, XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
 5. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Opoczno.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 7. Zapytania i interpelacje radnych.
 8. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2017.
 9. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 10. Wykonanie budżetu gminy za rok 2017:
 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 4. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Grupę Motocyklową Opoczno FANS OF THE RIDE,
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 rok,
 3. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,
 5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opoczna,
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029,
 7. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
 8. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 9. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 10.  uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019 – 2021,
 11.  zmiany Uchwały Nr XII/110/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 11 października 2007r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno,
 12.  wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
 13.  przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
 14.  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,
 15.  ustanowienia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Opoczno,
 16.  zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 17.  zmiany uchwały Nr XXXVII/415/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej.
  12. Zapytania i wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opocznie

 

Wiesław Wołkiewicz