Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Zapraszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLIX Sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 5 października 2018 roku o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przedłożenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie Protokołu z obrad  XLVIII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
  5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
  6. Zapytania i interpelacje radnych.
  7. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
  8. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
  9. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2017/18 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
  10. Sprawozdanie z wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Opoczno na rok 2017.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Klub Sportów Walki „K.O. Opoczno”,
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018-2029,
    3. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
    4. zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych,
    5. zmiany uchwały Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,
    6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie,
    7. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie,
    8. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie,
    9. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie.
  12. Zapytania i wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz