Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Plan pracy komisji na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 8.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Plan pracy komisji na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018r. o godz. 11.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Plan pracy komisji na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Plan pracy komisji na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Andrzej Rożenek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Plan pracy komisji na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Zaproszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) uprzejmie zapraszam na III sesję Rady Miejskiej w Opocznie, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018r. o godz. 10.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołów Nr XLIX/18 i L/18 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VII kadencji oraz Protokołów Nr I i II z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Zapytania i interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2034,
  3. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
  4. uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia  wysokości opłat i sposobu ich pobierania,
  5. przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok",
  6. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Partyzantów w Opocznie,
  7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
  8. określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
  9. uchwalenia wieloletniego gminnego Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023,
  10. zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,
  11. zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,
  12. zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
  13. zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
  14. zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,
  15. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  16. zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
  17. zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019,
  18. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług na rok 2019,
  19. zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa na rok 2019,
  20. zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury na rok 2019,
  21. zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej na rok 2019,
  22. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu na rok 2019,
  23. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019,
  24. zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba