Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2020 ROKU

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2018

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Analiza - 2018.docx - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w 2018

Broszura informacyjna dotycząca Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów Komunalnych

Wspólny System Segregacji Odpadów

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w gminie Opoczno rozpoczęło się wdrażanie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który ma obowiązywać na terenie całego kraju. Odpady odbierane będą z podziałem na następujące frakcje:

 • odpady zmieszane (pojemnik szary lub czarny),
 • papier (pojemnik niebieski),
 • szkło (pojemnik zielony),
 • metale i tworzywa sztuczne (worek żółty - nieruchomości jednorodzinne, pojemnik żółty - nieruchomości wielolokalowe),
 • odpady biodegradowalne i odpady zielone (worek brązowy),
 • odpady niebezpieczne (worek czerwony).

Worki o kolorze żółtym, brązowym i czerwonym dostarczane będą przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie podczas odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy o stosowaniu się do zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz segregowania odpadów według załączonego schematu.

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW W GMINIE OPOCZNO

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości z terenu miasta i gminy Opoczno o bezwzględnym ZAKAZIE SPALANIA ODPADÓW w piecach i kotłach domowych, jak również na wolnym powietrzu.

Niniejsze informacje mają na celu uświadomić Państwu konsekwencje, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszej gminie.

Skutki spalania odpadów

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza w naszej gminie.

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania – gdy jest zbyt niska w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się właśnie w niskich temperaturach (200-500oC) i towarzyszy temu emisja wielu zanieczyszczeń do atmosfery.

Podczas spalania odpadów powstaje szkodliwy dym, który zawiera:

 • tlenek węgla - czad, który powoduje uszkodzenie układu krążenia i układu nerwowego;

 • tlenek azotu, który powoduje podrażnienia układu oddechowego, a nawet uszkodzenia płuc;

 • dwutlenek siarki, który powoduje trudności z oddychaniem i jest przyczyną kwaśnych deszczy;

 • drobny pył, który zawiera związki metali ciężkich - zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu.

Podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób.

Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.

Czego nie można spalać w piecu:

 • plastikowych butelek i pojemników;

 • worków foliowych;

 • opakowań z tworzyw sztucznych;

 • opon i wyrobów z gumy;

 • płyt wiórowych i laminowanych;

 • elementów drewnianych pokrytych lakierem;

 • opakowań po farbach i rozpuszczalnikach;

 • odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia;

 • kolorowych gazet;

 • ubrań i obuwia;

 • zabawek;

 • mebli.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. (Dz. U. z dn. 14 listopada 2017 r., poz. 4549) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zakazuje się stosowania paliw:

1) w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

3) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

4) zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

 

Jakie sankcje grożą za spalanie odpadów?

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2017

 • pdf Analiza - 2017.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2016

 • pdf Analiza - 2016.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno 2016

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY OPOCZNO

Nowe stawki opłaty obowiązują od 1 czerwca 2016 roku.

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Miejska w Opocznie podjęła Uchwałę Nr XX/203/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17 maja 2016 roku, poz. 2223).

Zgodnie z ww. Uchwałą zostały ustalone następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego:

 

Odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 10 zł - gospodarstwo domowe 1 osobowe;

2) 17 zł - gospodarstwo domowe 2 osobowe;

3) 24 zł - gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób;

4) 30 zł - gospodarstwo domowe powyżej 5 osób.

Odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 20 zł - gospodarstwo domowe 1 osobowe;

2) 34 zł - gospodarstwo domowe 2 osobowe;

3) 48 zł - gospodarstwo domowe od 3 do 5 osób;

4) 60 zł - gospodarstwo domowe powyżej 5 osób.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 250) właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty oraz prawidłowość deklaracji należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opocznie w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OPOCZNO

 

 • Zmiana terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 8 kwietnia 2016 roku, poz. 1602) właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania  z dołu w następujących terminach:

1) styczeń, luty, marzec - do 31 marca danego roku;

2) kwiecień, maj, czerwiec - do 30 czerwca danego roku;

3) lipiec, sierpień, wrzesień - do 30 września danego roku;

4) październik, listopad, grudzień - do 20 grudnia danego roku.

 • Zmiana formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 maja 2016 roku obowiązuje nowy druk deklaracji, który określony został w Uchwale Nr XIX/171/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 13 kwietnia 2016 roku poz. 1696).             

Formularz deklaracji znajduje się na stronie www.bip.opoczno.pl w zakładce: druki urzędowe do pobrania oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr 2.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2015

 • pdf Analiza.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opoczno 2015

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2016 ROKU.

W związku ze zmianą zapisów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U z 2013 roku poz. 1399 ze zm.) w zakresie zwiększenia częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Opoczno.

Informujemy, iż wszelkie nieprawidłowości w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Opoczno należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska pod nr telefony (44) 736 31 20 w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie przypominamy o funkcjonowaniu na terenie gminy Opoczno Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie, czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 700-1500, w piątek w godz. 700-1800. Do punktu można bezpłatnie dostarczyć segregowane odpady komunalne m.in. papier, plastik, odpady wielkogabarytowe, elektroniczne, elektryczne, metale, zużyte opony, odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, leki) itp.

 

 


Informujemy, że odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie,  ul Krótka 1, 26-300 Opoczno, firma ta wygrała przetarg na terenie Gminy Opoczno.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Opoczno w roku 2014

 • pdf Analiza 2014.pdf - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opoczno 2014.

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W Gminie Opoczno GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna.

Od 1 lipca 2014 roku GPSZOK czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w piątek w godzinach od 7.00 do 18.00.

Do GPSZOK mieszkańcy gminy Opoczno mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z drewna;
 • opakowania z metalu; 
 • opakowania ze szkła;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie)*
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)**

* Do GPSZOK jednorazowo można przywieźć maksymalnie 6 worków z odpadami zielonymi o pojemności od 60 do 120 l.

** Do GPSZOK można oddać do 2 m3 odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj!!!!

GPSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne od mieszkańców gminy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą GPSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pamiętaj!!!

Pracownicy GPSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść oraz w którym pojemniku lub koszu umieścić.  ZARÓWNO  ZAŁADUNEK, TRANSPORT, JAK I ROZŁADUNEK LEŻY PO TWOJEJ STRONIE.

 

Informacje dotyczące aktualnych przepisów/porad w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Informujemy, iż można na bieżąco zapoznawać się z aktualnymi przepisami, poradami w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. Poniżej podajemy link do stron internetowych 

http://www.naszesmieci.mos.gov.pl/

http://www.mos.gov.pl/kategoria/4424_utrzymanie_czystosci_i_porzadku_w_gminach/

 

Ulotka informacyjna.

 • pdf ulotka.pdf - Ulotka informacyjna - SEGREGUJMY ODPADY CHROŃMY ŚRODOWISKOPŁAĆMY MNIEJ!!!!

Formularz deklaracji do pobrania - plik PDF.

Formularz deklaracji do pobrania - DOC (WORD)

Wykaz firm mogących odbierać odpady komunalne z terenu gminy Opoczno w 2019 r.

Uchwały do pobrania

 • pdf nr_XIV_162_2019.pdf - Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf nr_xlix_526_2018.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmiany uchwały nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXVII_324_2016.pdf - Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf Nr_XXII_220_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • pdf Nr_XXII_218_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIX_170_2016.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • pdf Nr_XXXIX_453_2017.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych