Urząd Miejski w Opocznie

Dane koordynatora

Katarzyna Sudzius-Bobrek - Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych  

Kontakt:

Urząd Miejski w Opocznie

ul. Staromiejska 6

26-300 Opoczno

tel. 44 786 01 15

fax. 44 786 01 11

e-mail: katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie usług świadczonych przez Urząd Miejski w Opocznie.
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 3. monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Opocznie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Urząd Miejski w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 04.02.2011r.

Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2020r.

Status pod względem zgodności:

W  Urzędzie Miejskim w Opocznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.opoczno.pl spełnia wymagania w 87,69%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia 10.11.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.              

Osoba do kontaktu: Włodzimierz Wroński

e-mail: wlodekw@um.opoczno.pl

tel.: +48 44 786 01 03

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można również składać do Koordynatora do spraw dostępności.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek „ G” (główny) ul. Staromiejska 6

Budynek piętrowy. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Staromiejskiej. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się poręcz. Szerokość drzwi wejściowych dostosowana jest do przejazdu wózkami dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek przyzywowy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na budynku znajduje się tablica, na której zamieszczono rozmieszczenie poszczególnych wydziałów.

2. Budynek „A” ul. Staromiejska 6

Do budynku można dojść, schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego. Budynek piętrowy. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajdują się wąskie betonowe stopnie.

3. Budynek „B” ul. Staromiejska 6

Do budynku można dojść, schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego. Budynek piętrowy. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajduje się wąski betonowy stopień.

4. Budynek „C” ul. Staromiejska 6

Budynek piętrowy. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajdują się betonowe schody zabezpieczone barierką. Do budynku można dojść, schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego, na którym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Budynek „D” ul. Staromiejska 6

Budynek piętrowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia, przed którymi znajdują się betonowe schody. Drugie wejście zabezpieczone barierką. Do budynku można dojść, schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego.

6. Budynek „E” ul. Staromiejska 6

Budynek piętrowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Na  I piętro budynku można dojść, przechodząc przez kładkę dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczoną barierką z parkingu znajdującego się za budynkiem głównym. Na parter budynku można dojść schodząc schodami znajdującymi się za budynkiem głównym lub idąc od strony parkingu znajdującego się z tyłu Urzędu Miejskiego. Przed wejściem na parter budynku znajduje się betonowy stopień.

7. Budynek „F” ul. Staromiejska 6

Budynek parterowy. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do przedsionka budynku można wejść bezpośrednio z chodnika od ul. Staromiejskiej. Do Biura Obsługi Interesanta prowadzą schody.

8. Budynek przy Pl. Kościuszki 16 (budynek starej Poczty Polskiej)

Budynek piętrowy - dwuskrzydłowy. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdują się na parterze jednego ze skrzydeł budynku, do którego prowadzą 2 wejścia. Do skrzydła budynku, w którym znajdują się wydziały Urzędu Miejskiego można wejść bezpośrednio od Pl. Kościuszki lub od strony ulicy Piasecznej. Od Pl. Kościuszki do budynku prowadzi podjazd i schody, a od strony Piasecznej można wejść po schodach niezabezpieczonych barierkami.

9. Budynek przy ul. Piotrkowskiej 7

Budynek piętrowy. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego – Straż Miejska znajdują się na parterze budynku, do których prowadzi 1 wejście. Wejście nie posiada progu, drzwi są szerokie i otwierają się do wewnątrz.

10. Budynek Miejskiego Domu Kultury przy ul. Biernackiego 4

Budynek piętrowy. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdują się na  I piętrze Miejskiego Domu Kultury. Do budynku prowadzi 1 wejście. Do budynku można wejść bezpośrednio z chodnika od ul. Biernackiego podjazdem dla osób niepełnosprawnych lub schodami niezabezpieczonymi barierkami. Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do wydziału Urzędu Miejskiego prowadzą schody zabezpieczone barierkami.

11. Budynek przy Al. Sportowej 1

Budynek piętrowy. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdują się na I piętrze. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajduje się niski stopień. Do budynku można dojść przez otwartą bramę od ul. Targowej (brama zamknięta we czwartki) lub ul. Parkowej (brama otwarta we czwartki).

Utrudnienia:

 • brak podjazdów,
 • brak barierek zabezpieczających przy wejściach,
 • brak dzwonków przyzywowych,
 • wejścia posiadają progi,
 • wąskie klatki schodowe,
 • brak wind,
 • brak toalet dla interesantów,
 • brak pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym,
 • brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu lub online,
 • brak informacji na zewnątrz budynków jakie sprawy można załatwić w danym wydziale.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Urząd Miejski w Opocznie
Telefon: +48 44 786 01 00
Fax: +48 44 786 01 11
E-mail: umopoczno@um.opoczno.pl
Adres korespondencyjny: ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

Plany działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Data stworzenia : 2020-10-02 10:43 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2020-10-02 10:43 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-26 12:14 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sudzius-Bobrek