Urząd Miejski w Opocznie
Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
 
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań Gminy Opoczno i kompetencji Burmistrza Opoczna i Rady Miejskiej w Opocznie .
W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
 • doręczyć osobiście – w Biurze Obsługi Interesanta adres jak wyżej
  w godz. urzędowania tj.: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30 wtorek 7.30-16.30 . piątek7.30-14.30.
 • faksem – na numer: +48 44 786 01 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres umopoczno@um.opoczno.pl
 • Za pośrednictwem platformy ePUAP jako pismo ogólne adres skrytki  /0l9o63xmuq/SkrytkaESP 

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 8 kwietnia 2024r. w sprawie utworzenia klasy sportowej o profilu pływanie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie
 • pdf LXXI_821_2024.pdf - Uchwała Nr LXXI/821/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia klasy sportowej o profilu pływanie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej - Curie w Opocznie.

Petycja

 • pdf Petycja - Petycja z dnia 19 marca 2024r. mieszkańców ul. Dalekiej w Opocznie w sprawie remontu drogi.
 • pdf Informacja.pdf - Informacja w sprawie petycji dot. ul. Dalekiej.

Informacja

 • pdf Infomacja.pdf - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023roku.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 14 czerwca 2023r. w sprawie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie.
 • pdf LX_689_2023.pdf - Uchwała Nr LX/689/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja Rady Rodziców i mieszkańców wsi Januszewice i Kliny z dnia 28 marca 2023r. w sprawie budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Januszewicach.
 • pdf LVIII_670_2023.pdf - Uchwała Nr LVIII/670/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Januszewicach.

Informacja

 • pdf Informacja.pdf - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 14 lutego 2023r. mieszkańców miejscowości Sobawiny w sprawie wysokości opłaty adiacenckiej.
 • pdf LVII/666/2023 - Uchwała Nr LVII/666/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 4 kwietnia 2023r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Sobawiny w sprawie opłaty adiacenckiej

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 • pdf XLIX_559_2022.pdf - Uchwała Nr XLIX/559/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana P.K. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie naprawy drogi gruntowej w obrębie Wymysłów.
 • pdf XLVII_524_2022.pdf - Uchwała Nr XLVII/524/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców osiedla Wymysłów dotyczącej remontu drogi zlokalizowanej na dz. 290 obr. 1 m. Opoczno

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 14 marca 2022r. w sprawie remontu drogi gminnej w Mroczkowie Gościnnym.
 • pdf Uzupełnienie.pdf - Uzupełnienie petycji.
 • pdf XLVII_523_2022.pdf - Uchwała Nr XLVII/523/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców i Przedsiębiorców miejscowości Mroczków Gościnny dotyczącej remontu drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 1 marca 2022r. w sprawie naprawy programów ochrony powietrza.
 • pdf XLVII_522_2022.pdf - Uchwała Nr XLVII/522/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich dotyczącej zmian programu ochrony powietrza

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie utrzymania dotychczasowej struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, obejmującej oddział przedszkolny i klasy I-VIII.
 • pdf XLVI_511_2022.pdf - Uchwała Nr XLVI/511/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie utrzymania dotychczasowej struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Kraśnicy, obejmującej oddział przedszkolny i klasy I - VIII

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 17.02.2022r. przeciwko planom przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wygnanowie
 • pdf Uzupełnienie.pdf - Uzupełnienie petycji.
 • pdf XLVIII_536_2022.pdf - Uchwała Nr XLVIII/536/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko planom przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wygnanowie.

Informacja.pdf

 • pdf Informacja.pdf - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie budowy pobocza utwardzonego z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 107160E Ogonowice - Świnna - Sitowa.
 • pdf XLV_499_2022.pdf - Uchwała Nr XLV/499/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców miejscowości Sitowa, Ogonowice i Ostrów w sprawie budowy pobocza utwardzonego z kostki brukowej przy drodze gminnej nr 107160E Ogonowice - Świnna - Sitowa.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Sitowa.
 • pdf XLV_497_2022.pdf - Uchwała Nr XLV/497/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców miejscowości Sitowa w sprawie remontu drogi gminnej w miejscowości Sitowa.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie oświetlenia przystanków autobusowych usytuowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Sitowa.
 • pdf XLV_498_2022.pdf - Uchwała Nr XLV/498/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców miejscowości Sitowa w sprawie oświetlenia przystanków autobusowych usytuowanych przy drodze powiatowej w miejscowości Sitowa.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 22 października 2021r. w sprawie przywrócenia drugiego oddziału przedszkolnego oraz powrót najmłodszych dzieci do pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez punkt przedszkolny w Bielowicach
 • pdf Uzupełnienie petycji.pdf - Uzupełnienie
 • pdf XLVI_510_2022.pdf - Uchwała Nr XLVI/510/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie przywrócenia drugiego oddziału przedszkolnego oraz powrotu najmłodszych dzieci do pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Punkt Przedszkolny w Bielowicach

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie pozostawienia numeracji porządkowej nieruchomości w Mroczkowie Gościnnym bez zmiany.
 • pdf Informacja.pdf - Informacja

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 26 lipca 2021r. w sprawie wybudowania parkingu przy ul. Jana Pawła II w Opocznie.
 • pdf XXXIX_432_2021.pdf - Uchwała Nr XXXIX/432/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 38,38A i 38B w Opocznie w sprawie wybudowania parkingu przy ul. Jana Pawła II w Opocznie

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 12 maja 2021r. w sprawie przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością.
 • pdf XXXV_380_2021.pdf - Uchwała Nr XXXV/380/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 7 maja 2021r. w sprawie przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością.
 • pdf XXXV_380_2021.pdf - Uchwała Nr XXXV/380/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 7 maja 2021r. w sprawie przyznania ulg na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością.
 • pdf XXXV_380_2021.pdf - Uchwała Nr XXXV/380/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej przyznania ulgi na przejazdy komunikacją miejską osobom z niepełnosprawnością

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 24 marca 2021r. w sprawie planu ograniczenia działalności Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach.
 • pdf XXXV_382_2021.pdf - Uchwała Nr XXXV/382/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach dotyczącej planu ograniczenia jego działalności

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

 • pdf Informacja.pdf - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 4 marca 2021r. mieszkańców osiedla Milenijnego w sprawie drogi i oświetlenia.
 • pdf XXXI_336_2021.pdf - Uchwała Nr XXXI/336/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Milenijnego w przedmiocie podjęcia działań mających na celu poprawę stanu dróg oraz wykonanie oświetlenia na tym osiedlu

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 4 marca 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r.
 • pdf XXXII_349_2021.pdf - Uchwała Nr XXXII/349/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na ulicy Słonecznej.
 • pdf XXXI_335_2021.pdf - Uchwała Nr XXXI/335/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji Pani P.G. w sprawie poprawy infrastruktury drogowej na ul. Słonecznej

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 28.12.2020r. dotycząca sprzeciwu wobec planów zabudowy terenu na działkach przy ul. Partyzantów
 • pdf Nr_XXIX_318_2021.pdf - Uchwała Nr XXIX/318/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Partyzantów na osiedlu Ustronie dotyczącej sprzeciwu wobec planów zabudowy terenu na działkach 80/5, 54/8, 79, 213/1 obręb 6. przy ul. Partyzantów

Petycja z dnia 4 maja 2020 r. dotycząca inwazji kosmitów

Petycja z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami złożona przez Koalicja Polska Wolna od 5G
 • pdf Informacja.pdf - Informacja z dnia 27.05.2020 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

 • pdf Informacja.pdf - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 30 października 2019r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podejmowanych działań w tym zakresie.
 • pdf Odpowiedź.pdf - Odpowiedź na petycję.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 10 października 2019r. w sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
 • pdf Nr_XIII_161_2019.pdf - Uchwała Nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie

Petycja

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 4 października 2019r. w sprawie realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Opoczno.
 • pdf Odpowiedź.pdf - Odpowiedź na petycję.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 10 czerwca 2019r. w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa.
 • pdf Nr_X_126_2019.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji Szulc - Efekt Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_IX_108_2019.pdf - Uchwała Nr IX/108/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 2 lutego 2018r. o wygospodarowanie i zabezpieczenie środków finansowych na poprawę stanu obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
 • pdf Nr_IX_107_2019.pdf - Uchwała Nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych na poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska szkolnego i poprawę bezpieczeństwa placówki

Petycja w sprawie koncertu zespołu KAT złożona przez Rycerzy Kolumba Rady 15195 im. Św. Jakuba Apostoła w Opocznie

Petycja w sprawie koncertu zespołu KAT złożona przez uczestników Nocnej Drogi Krzyżowej

Petycja w sprawie koncertu zespołu KAT złożona przez mieszkańców miasta Opoczno i okolicznych miejscowości

 • pdf Petycja.pdf - Treść petycji
 • pdf Nr_IX_106_2019.pdf - Uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT

Petycja w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie

 • pdf Petycja.pdf - Treść petycji
 • pdf Nr_VI_79_2019.pdf - Uchwała Nr VI/79/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

Petycja w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie

 • pdf Petycja.pdf - Treść petycji złożonej przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_VI_80_2019.pdf - Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie.

Petycja w sprawie utworzenia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie

 • pdf Petycja.pdf - Treść petycji zgłoszonej przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_VI_81_2019.pdf - Uchwała Nr VI/81/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie o utworzenie samorządowego liceum ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

 • pdf Informacja.pdf - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku przez Burmistrza Opoczna.

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

 • pdf Informacja.pdf - Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku przez Burmistrza Opoczna.

Petycja

 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie akceptacji i realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy.
 • pdf Odpowiedź.pdf - Odpowiedź na petycję.
 • pdf Petycja.pdf - Petycja z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie podjęcia decyzji zmierzających do realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy.
 • pdf Nr_XLIV_493_2018.pdf - w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia decyzji zmierzających do realizacjibudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy

petycja: data wpływu do Urzędu Miejskiego w Opocznie dnia 02 luty 2018r
Sprawa: prośba o akceptację i realizację budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kraśnicy
Sposób załatwienia: odpowiedź wyjaśniająca  z dnia 26 marca 2018r. oraz uchwała Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Petycja w sprawie przypisania spraw monitorowania procesu tworzenia rocznego rozkładu Jazdy pociągów w zakresie przystanku Opoczno Południe do zakresu kompetencji Wydziału Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf OG.152.1.2017.pdf - Treść Petycji Pani Anny Hajdy wraz z zgodą na ujawnienie danych wnioskodawcy w postaci Imieni, Nazwiska i adresu e-mail

Petycja: data wpływu do Urzędu Miejskiego w Opocznie dnia 25 września 2017r
Sprawa: prośba o przypisanie zadań monitorowania procesu tworzenia rocznego rozkładu jazdy pociągów (Opoczno Południe) do zakresu kompetencyjnego Wydziału Urzędu Miejskiego w Opocznie.
Sposób załatwienia: odpowiedź wyjaśniająca wysłana Zainteresowanej w dniu 31 października 2017r.

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2017-10-31 14:34 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2017-10-31 14:34 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-07 13:25 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska