Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2024

 • pdf RM.6730.66.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego, wraz z urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid. 541/2 oraz częściach działek nr ewid. 511/1, 648 i 649 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.06.2024 r.)
 • pdf RM.6733.14.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: modernizacji i przebudowie targowiska miejskiego na strefę multifunkcjonalną oraz zagospodarowanie terenu przy al. Sportowej, w ramach projektu pn. „Targowisko różności – przekształcenie zdegradowanego targowiska miejskiego w nowoczesną, multifunkcjonalną przestrzeń użyteczności publicznej”, na działkach nr ewid.: 586 obręb 13 Opoczno, 87, 88, 89/2, 92/2 obręb 14 Opoczno oraz częściach działek nr ewid.: 94/5 i 134, obręb 14 Opoczno (data umieszczenia 07.06.2024 r.)
 • pdf RM.6730.59.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do istniejących materiałów przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny jednorodzinny, na działce nr ewid.: 62, obręb 14 Opoczno, gmina Opoczno (data umieszczenia 05.06.2024 r.)
 • pdf RM.6733.11.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, na działce nr ewid.: 499 oraz częściach działek nr ewid.: 798, 500 i 262, obręb 10 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.06.2024 r.)
 • pdf RM.6733.8.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka”, na działkach nr ewid.: 4 i 45/2, obręb Wólka Karwicka oraz części działki nr ewid.: 420, obręb Kolonia Wólka Karwicka, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.06.2024 r.)
 • pdf RM.6733.9.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa boiska do piłki siatkowej, na części działki nr ewid. 253, obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.05.2024 r.)
 • pdf RM.6733.10.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach 799, 1094/1, 915, 109/2, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 908, 905, 813/2, 813/1 obr. Kolonia Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.05.2024 r.)
 • pdf RM.6733.6.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 98/2024 z dnia 22.05.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa ogólnodostępnego parkingu, na części działki nr ewid. 134, obręb 14 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.05.2024 r.)
 • pdf RM.6733.4.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 95/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce 279/5 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 21.05.2024 r.)
 • pdf RM.6730.59.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na mieszkalny jednorodzinny, na działce nr ewid.: 62, obręb 14 Opoczno, gmina Opoczno (data umieszczenia 20.05.2024 r.)
 • pdf RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim od decyzji Burmistrza Opoczna nr 70/2024 z dnia 25.04.2024 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno (data umieszczenia 16.05.2024 r.)
 • pdf RM.6733.8.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Oświetlenie drogi pomiędzy Wólką Karwicką a Kolonią Wólka Karwicka”, na działkach nr ewid.: 4 i 45/2, obręb Wólka Karwicka oraz części działki nr ewid.: 420, obręb Kolonia Wólka Karwicka, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.05.2024 r.)
 • pdf RM.6733.5.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 87/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska do piłki nożnej, na działce nr ewid.: 200, obręb Bukowiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.05.2024 r.)
 • pdf RM.6730.36.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 84/2024 oo warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego, wraz z urządzeniami budowlanymi, na częściach działek nr ewid. 1469, 1470, 1471 i 1472 obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.05.2024 r.)
 • pdf RM.6733.6.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji uzgadniającej projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa ogólnodostępnego parkingu, na części działki nr ewid. 134, obręb 14 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.05.2024 r.)
 • pdf RM.6733.7.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 72/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kolejowej w Opocznie w związku z projektem budowy ulicy na terenie działek nr ewid. 181/4, 279/4 obręb 11 m. Opoczna oraz 499/19, 553/1, 521 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 30.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.4.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce 279/5 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 29.04.2024 r.)
 • pdf RM.6720.1.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Opoczno oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 25.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 70/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno (data umieszczenia 25.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.5.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji uzgadniającej projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa boiska do piłki nożnej, na działce nr ewid.: 200, obręb Bukowiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.04.2024 r.)
 • pdf RM.6730.35.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do istniejących materiałów przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi, w zabudowie zagrodowej, na częściach działek nr ewid.: 1577, 1578, 1579 i 1580, obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.04.2024 r.)
 • pdf RM.6730.36.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do istniejących materiałów przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego, wraz z urządzeniami budowlanymi, na częściach działek nr ewid. 1469, 1470, 1471 i 1472 obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.3.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 68/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na częściach działek nr ewid. 195/1, 221/3 i 356/1, obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 23.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.24.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 64/2024 zmieniającej decyzję nr 149/2023 z dnia 27 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC lub PE-HD o długości ok. 530 mb, do wysokości działki nr ewid. 1278/3 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno, wraz z odcinkami Ø 160 mm do granicy działek, kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości ok. 120 mb, z przepompownią ścieków w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno, na działce nr ewid. 1278/2 obręb Wola Załężna oraz częściach działek nr ewid. 103 obręb Dzielna i 1282 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.04.2024 r.)
 • pdf Obwieszczenie o przyjęciu mpzp.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przyjęciu przez Radę Miejską w Opocznie uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegooraz o możliwości zapoznania się z ich treścią
 • pdf RM.6733.2.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 63/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia boiska treningowego, na działkach nr ewid.: 278/2, 217/1, 278/10, 278/3 i 278/9, obręb 20 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.7.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kolejowej w Opocznie w związku z projektem budowy ulicy na terenie działek nr ewid. 181/4, 279/4 obręb 11 m. Opoczna oraz 499/19, 553/1, 521 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 15.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.4.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działce 279/5 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 12.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.6.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa ogólnodostępnego parkingu, na części działki nr ewid. 134, obręb 14 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.5.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska do piłki nożnej, na działce nr ewid.: 200, obręb Bukowiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.04.2024 r.)
 • pdf RM.6730.36.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego, wraz z urządzeniami budowlanymi, na częściach działek nr ewid. 1469, 1470, 1471 i 1472 obręb Karwice, gm. Opoczno(data umieszczenia 09.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno (data umieszczenia 09.04.2024 r.)
 • pdf RM.6730.35.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi, w zabudowie zagrodowej, na częściach działek nr ewid.: 1577, 1578, 1579 i 1580, obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.3.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na częściach działek nr ewid. 195/1, 221/3 i 356/1, obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.24.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 149/2023 z dnia 27 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC lub PE-HD o długości ok. 530 mb, do wysokości działki nr ewid. 1278/3 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno, wraz z odcinkami Ø 160 mm do granicy działek, kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości ok. 120 mb, z przepompownią ścieków w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno, na działce nr ewid. 1278/2 obręb Wola Załężna oraz częściach działek nr ewid. 103 obręb Dzielna i 1282 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.04.2024 r.)
 • pdf RM.6733.3.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na częściach działek nr ewid. 195/1, 221/3 i 356/1, obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.03.2024 r.)
 • pdf RM.6730.19.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 41/2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, dz. 171, 172, 173 obr. Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.03.2024 r.)
 • pdf RM.6721.1.2023, RM.6721.2.2022, RM.6721.2.2023, RM.6721.3.2022, RM.6721.4.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko projektów projektów:a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny,b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sołectwie Kruszewiec – Kolonia,c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Edmunda Biernackiego, Marii Curie-Skłodowskiej oraz alei Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego,d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Wojciech Kossaka,e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ulicy św. Mateusza (data umieszczenia 14.03.2024 r.)
 • pdf RM.6733.2.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska treningowego, na działkach nr ewid.: 278/2, 217/1, 278/10, 278/3 i 278/9, obręb 20 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.03.2024 r.)
 • pdf RM.6730.19.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, dz. 171, 172, 173 obr. Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.03.2024 r.)
 • pdf RM.6733.28.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 23/2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na doposażeniu budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną na części działki nr ewid. 664/71 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 23.02.2024 r.)
 • pdf RM.6721.3.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu (data umieszczenia 22.02.2024 r.)
 • pdf RM.6733.28.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną na części działki nr ewid. 664/71 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.02.2024 r.)
 • pdf RM.6730.19.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, dz. 171, 172, 173 obr. Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.02.2024 r.)
 • pdf RM.6733.1.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 18/2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, łącznikiem i węzłem cieplnym, na części działki nr ewid. 156 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 07.02.2023 r.)
 • pdf RM.6730.130.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 16/2024 o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza istniejącego budynku pensjonatu na pomieszczenie mieszkalne, na działkach nr ewid. 7, 8 obr. Mroczków Duży, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.02.2024 r.)
 • pdf RM.6733.1.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, łącznikiem i węzłem cieplnym, na części działki nr ewid. 156 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 23.01.2023 r.)
 • pdf RM.6733.34.2024.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 8/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U na działkach nr ewid. 853/1 i 1605 obręb Janów Karwicki oraz częściach działek nr ewid. 601/2 obręb Dzielna i 842 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.01.2024 r.)
 • pdf RM.6733.35.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 7/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U, na działce nr ewid.: 297/1 obręb Janów Karwicki oraz częściach działek nr ewid.: 852/2, 188/6 i 297/2 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.01.2024 r.)
 • pdf RM.6733.36.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 6/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U wraz z odcinkami sanitarnymi do granicy działek nieruchomości, na częściach działek nr ewid. 149 i 899 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.01.2024 r.)
 • pdf RM.6730.130.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do istniejących materiałów przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza istniejącego budynku pensjonatu na pomieszczenie mieszkalne, na działkach nr ewid. 7, 8 obr. Mroczków Duży, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.01.2024 r.)
 • pdf RM.6733.36.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie i Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U wraz z odcinkami sanitarnymi do granicy działek nieruchomości, na częściach działek nr ewid. 149 i 899 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.01.2024 r.)
 • pdf RM.6733.35.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U, na działce nr ewid.: 297/1 obręb Janów Karwicki oraz częściach działek nr ewid.: 852/2, 188/6 i 297/2 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.01.2024 r.)
 • pdf RM.6733.34.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U na działkach nr ewid. 853/1 i 1605 obręb Janów Karwicki oraz częściach działek nr ewid. 601/2 obręb Dzielna i 842 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.01.2024 r.)

Rok 2023

 • pdf KO.420.286.2023.pdf - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydaniu decyzji znak KO.420.286.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. uchylającej w całości decyzję Burmistrza Opoczna nr 145/2023 z dnia 23 października 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. (data umieszczenia 20.12.2023 r.)
 • pdf RM.6733.34.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U na działkach nr ewid. 853/1 i 1605 obręb Janów Karwicki oraz częściach działek nr ewid. 601/2 obręb Dzielna i 842 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.12.2023 r.)
 • pdf RM.6733.35.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U, na działce nr ewid.: 297/1 obręb Janów Karwicki oraz częściach działek nr ewid.: 852/2, 188/6 i 297/2 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.12.2023 r.)
 • pdf RM.6733.36.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U wraz z odcinkami sanitarnymi do granicy działek nieruchomości, na częściach działek nr ewid. 149 i 899 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.12.2023 r.)
 • pdf RM.6730.111.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 184/2023 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, wraz z urządzeniami budowlanymi, w zabudowie zagrodowej, na działkach nr ewid. 159 i 160, obręb Bukowiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.12.2023 r.)
 • pdf RM.6730.130.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania poddasza istniejącego budynku pensjonatu na pomieszczenia mieszkalne, na działkach nr ewid. 7, 8, obręb Mroczków Duży, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.12.2023 r.)
 • pdf RM.6721.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 30.11.2023 r.)
 • pdf RM.6721.5.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych położonych w obrębie 23 miasta Opoczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 30.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.32.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 177/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska, na działkach nr ewid.: 609 i 610 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.11.2023 r.)
 • pdf RM6733.33.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 175/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego ZSP im. Stanisława Staszica w Opocznie, na części działki nr ewid. 1203/8, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.11.2023 r.)
 • pdf RM.6730.111.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do istniejących materiałów przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, wraz z urządzeniami budowlanymi, w zabudowie zagrodowej, na działkach nr ewid. 159 i 160, obręb Bukowiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.11.2023 r.)
 • pdf RM.6721.3.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 16.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.32.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia boiska, na działkach nr ewid.: 609 i 610 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.33.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego ZSP im. Stanisława Staszica w Opocznie, na części działki nr ewid. 1203/8, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wniesieniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim od decyzji Burmistrza Opoczna nr 145/2023 z dnia 23.10.2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno, wydanej na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Monika Frankowska, ul. Jasna 1 lok. 308, 00-013 Warszawa (data umieszczenia 10.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.29.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 159/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na doposażeniu budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację fotowoltaiczną, na działce nr ewid.: 184/4 oraz częściach działek nr ewid.: 1/10 i 185/1 obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.31.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 158/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na częściach działek nr ewid. 400/52 obr. Dzielna oraz 985/1, 985/2, 986/2, 735 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.11.2023 r.)
 • pdf RM.6730.111.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, wraz z urządzeniami budowlanymi, w zabudowie zagrodowej, na działkach nr ewid. 159 i 160, obręb Bukowiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.23.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 156/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, na działce nr ewid.: 553/9 oraz częściach działek nr ewid.: 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7 i 553/8 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.22.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 154/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 894, 893, 53/153, 53/20 obr. 13 m. Opoczno (data umieszczenia 03.11.2023 r.)
 • pdf RM.6733.32.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia boiska, na działkach nr ewid.: 609 i 610 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.33.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego ZSP im. Stanisława Staszica w Opocznie, na części działki nr ewid. 1203/8, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.25.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 147/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 937 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.24.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 149/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC lub PE-HD o długości ok. 530 mb, do wysokości działki nr ewid. 1278/3 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno, wraz z odcinkami Ø 160 mm do granicy działek, kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości ok. 120 mb, z przepompownią ścieków w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno, na działce nr ewid. 1278/2 obręb Wola Załężna oraz częściach działek nr ewid. 103 obręb Dzielna i 1282 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.26.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 148/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125 mm PE-HD, na działkach nr ewid.: 657/1, 657/4, 657/6, 657/8, 657/10 i 657/12 oraz częściach działek nr ewid.: 663/1 i 663/2 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.31.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na częściach działek nr ewid. 400/52 obr. Dzielna oraz 985/1, 985/2, 986/2, 735 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.29.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: doposażeniu budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację fotowoltaiczną, na działce nr ewid.: 184/4 oraz częściach działek nr ewid.: 1/10 i 185/1 obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.10.2023 r.)
 • RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 145/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na bbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno (data umieszczenia 23.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.23.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, na działce nr ewid.: 553/9 oraz częściach działek nr ewid.: 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7 i 553/8 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.10.2023 r.)
 • pdf RM.6721.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 12.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.24.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC lub PE-HD o długości ok. 530 mb, do wysokości działki nr ewid. 1278/3 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno, wraz z odcinkami Ø 160 mm do granicy działek, kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości ok. 120 mb, z przepompownią ścieków w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno, na działce nr ewid. 1278/2 obręb Wola Załężna oraz częściach działek nr ewid. 103 obręb Dzielna i 1282 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.26.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125 mm PE-HD, na działkach nr ewid.: 657/1, 657/4, 657/6, 657/8, 657/10 i 657/12 oraz częściach działek nr ewid.: 663/1 i 663/2 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.25.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 937 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.28.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na doposażeniu budynków będących własnością Powiatu Opoczyńskiego w instalację fotowoltaiczną na części działki nr ewid. 664/71 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.22.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 894, 893, 53/153, 53/20 obr. 13 m. Opoczno (data umieszczenia 10.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.31.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na częściach działek nr ewid. 400/52 obr. Dzielna oraz 985/1, 985/2, 986/2, 735 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.29.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na doposażeniu budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie w instalację fotowoltaiczną, na działce nr ewid.: 184/4 oraz częściach działek nr ewid.: 1/10 i 185/1 obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.10.2023 r.)
 • pdf RM.6721.1.2021 RM.6721.1.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przyjęciu przez Radę Miejską w Opocznie uchwałw sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegooraz o możliwości zapoznania się z ich treścią
 • pdf RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno (data umieszczenia 05.10.2023 r.)
 • pdf RM.6733.23.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, na działce nr ewid.: 553/9 oraz częściach działek nr ewid.: 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7 i 553/8 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.09.2023 r.)
 • pdf RM.6733.24.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm PVC lub PE-HD o długości ok. 530 mb, do wysokości działki nr ewid. 1278/3 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno, wraz z odcinkami Ø 160 mm do granicy działek, kanalizacji tłocznej Ø 110 mm o długości ok. 120 mb, z przepompownią ścieków w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno, na działce nr ewid. 1278/2 obręb Wola Załężna oraz częściach działek nr ewid. 103 obręb Dzielna i 1282 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.09.2023 r.)
 • pdf RM.6733.25.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na częsci działki o nr ewid. 937 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.09.2023 r.)
 • pdf RM.6733.26.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125 mm PE-HD, na działkach nr ewid.: 657/1, 657/4, 657/6, 657/8, 657/10 i 657/12 oraz częściach działek nr ewid.: 663/1 i 663/2 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.09.2023 r.)
 • pdf RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjęciu na wniosek strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno (data umieszczenia 15.09.2023 r.)
 • pdf RM.6721.3.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 14.09.2023 r.)
 • pdf RM.6733.22.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 894, 893, 53/153, 53/20 obr. 13 m. Opoczno (data umieszczenia 12.09.2023 r.)
 • pdf RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno (data umieszczenia 28.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.19.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 117/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budowie budynku świetlicy w miejscowości Brzustówek, na częściach działek nr ewid. 168, 170, 174, 178 obr. Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.20.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 117/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD-PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 919, 920 i 921 obręb Stużno Kolonia, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.21.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 114/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 88/7, 83/17 i 718 oraz częściach działek nr ewid. 1/9, 88/11, 716/60, 888 i 83/3 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.08.2023 r.)
 • pdf RM.6721.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 17.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.15.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 112/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD - PVC-U, na działce nr ewid. 1278/2 obręb Wola Załężna oraz częściach działek nr ewid. 103 obręb Dzielna i 1282 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno(data umieszczenia 16.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.16.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 111/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami, odwodnieniem terenu, słupami oświetleniowymi przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie, przewidzianego do realizacji na części działki nr ewid. 580 obręb Wygnanów, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.20.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD-PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 919, 920 i 921 obręb Stużno Kolonia, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.19.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego i przez Starostę Opoczyńskiego postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budowie budynku świetlicy w miejscowości Brzustówek, na częściach działek nr ewid. 168, 170, 174, 178 obr. Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.08.2023 r.)
 • RM.6733.21.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 88/7, 83/17 i 718 oraz częściach działek nr ewid. 1/9, 88/11, 716/60, 888 i 83/3 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.14.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 100/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na częściach działek nr ewid.: 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524 i 499 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.08.2023 r.)
 • pdf RM.6733.16.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami, odwodnieniem terenu, słupami oświetleniowymi przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie, na części dz. 580 obr. Wygnanów (data umieszczenia 31.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.15.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD - PVC-U, na działce nr ewid.: 1278/2 obręb Wola Załężna oraz częściach działek nr ewid.: 103 obręb Dzielna i 1282 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.18.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3316B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na częściach działek nr ewid. 881/2, 882/2 i 883/2 obręb Kraszków, gmina Opoczno (data umieszczenia 21.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.19.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku świetlicy w miejscowości Brzustówek, na częściach działek nr ewid. 168, 170, 174, 178 obr. Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.21.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 88/7, 83/17 i 718 oraz częściach działek nr ewid. 1/9, 88/11, 716/60, 888 i 83/3 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.20.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD-PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 919, 920 i 921 obręb Stużno Kolonia, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.16.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami, odwodnieniem terenu, słupami oświetleniowymi przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie, na części dz. 480 obr. Wygnanów (data umieszczenia 14.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.13.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 89/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie miasteczka rowerowego na działce nr ewid. 413/2 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 14.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.15.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD - PVC-U, na działce nr ewid.: 1278/2 obręb Wola Załężna oraz częściach działek nr ewid.: 103 obręb Dzielna i 1282 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.14.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na częściach działek nr ewid.: 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524 i 499 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.07.2023 r.)
 • pdf RM.6733.13.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie miasteczka rowerowego na działce nr ewid. 413/2 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 29.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.11.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 82/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczego, na działce nr ewid.: 375, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 28.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.14.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na częściach działek nr ewid.: 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524 i 499 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 23.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.8.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 81/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid.: 1068, 815/3, 816, 815/4, 815/5, 815/2, 1104, 814/3 i 1672 obręb Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.12.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 79/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica Nr 1 przy ul. W. Kossaka w Opocznie, na działkach nr ewid. 1203/8, 1203/9 i 1203/11, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.13.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie miasteczka rowerowego na działce nr ewid. 413/2 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 14.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.11.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczego, na działce nr ewid.: 375, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.10.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 75/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią i kanałem tłocznym na działce nr ewid. 233/1 oraz części działki nr ewid. 330/6 obręb 13 m. Opoczna (data umieszczenia 12.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.8.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień: Starosty Opoczyńskiego, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Marszałka Województwa Łódzkiego uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid.: 1068, 815/3, 816, 815/4, 815/5, 815/2, 1104, 814/3 i 1672 obręb Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 05.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.12.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica Nr 1 przy ul. W. Kossaka w Opocznie, na działkach nr ewid. 1203/8, 1203/9 i 1203/11, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.7.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 71/2023 o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na częściach działek o nr ewid. 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 516/1, 515/1, 514, 513, 512, 499 położonych w obrębie Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.06.2023 r.)
 • pdf RM.6733.9.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 69/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD - PVC-U, na części działki nr ewid. 812 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.05.2023 r.)
 • pdf RM.6733.10.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią i kanałem tłocznym na działce nr ewid. 233/1 oraz części działki nr ewid. 330/6 obręb 13 m. Opoczna (data umieszczenia 25.05.2023 r.)
 • pdf RM.6733.8.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid.: 1068, 815/3, 816, 815/4, 815/5, 815/2, 1104, 814/3 i 1672 obręb Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.05.2023 r.)
 • pdf RM.6733.12.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica Nr 1 przy ul. W. Kossaka w Opocznie, na działkach nr ewid. 1203/8, 1203/9 i 1203/11, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.05.2023 r.)
 • pdf RM.6733.11.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczego, na działce nr ewid.: 375, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.05.2023 r.)
 • pdf RM.6733.9.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniającej projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD - PVC-U, na części działki nr ewid. 812 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.05.2023 r.)
 • pdf RM.6721.1.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data zamieszczenia 11.05.2023 r.)
 • pdf RM.6733.10.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z przepompownią i kanałem tłocznym na działce nr ewid. 233/1 oraz części działki nr ewid. 330/6 obręb 13 m. Opoczna (data umieszczenia 10.05.2023 r.)
 • pdf RM.6733.8.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień: Starosty Opoczyńskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid.: 1068, 815/3 i 816 obręb Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.05.2023 r.)
 • pdf RM.6721.1.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjęciu przez Radę Miejską w Opocznie uchwały nr LVII/658/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LVI/651/2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów – Kolonia, Międzybórz, Sobawiny (data umieszczenia 04.05.2023 r.)
 • pdf RM.6733.9.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD - PVC-U, na części działki nr ewid. 812 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno(data umieszczenia 25.04.2023 r.)
 • pdf RM.6733.5.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 52/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 637 obręb 12 Opoczno oraz 1/11 i 543/1 obręb 17 Opoczno, a także częściach działek nr ewid.: 554 obręb 12 Opoczno i 1/8 obręb 17 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.04.2023 r.)
 • pdf RM.6733.7.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na częściach działek o nr ewid. 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 524, 516/1, 515/1, 514, 513, 512, 499 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.04.2023 r.)
 • pdf RM.6733.8.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid.: 1068, 815/3 i 816 obręb Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.04.2023 r.)
 • pdf RM.6733.3.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 42/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid. 739/4, 1063 i 1061 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 05.04.2023 r.)
 • pdf RM.6733.4.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 44/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 727/4, 724/4, 908, 950, 724/5 i 727/5 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 05.04.2023 r.)
 • pdf RM.6733.5.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia Starosty Opoczyńskiego uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 637 obręb 12 Opoczno oraz 1/11 i 543/1 obręb 17 Opoczno, a także częściach działek nr ewid.: 554 obręb 12 Opoczno i 1/8 obręb 17 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.2.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 38/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3319B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid.: 757/1 i 758/1 obręb Bukowiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.1.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 34/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i nadbudowie części budynku Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z dociepleniem budynku i budową instalacji fotowoltaicznej na części o nr ewid. 1203/8 obr. 12 m. Opoczna (data umieszczenia 22.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.3.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia Starosty Opoczyńskiego uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid. 739/4, 1063 i 1061 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.4.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz postanowienia Starosty Opoczyńskiego uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 727/4, 724/4, 908, 950, 724/5 i 727/5 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.2.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Starostę Opoczyńskiego postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3319B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid.: 757/1 i 758/1 obręb Bukowiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.5.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 637 obręb 12 Opoczno oraz 1/11 i 543/1 obręb 17 Opoczno, a także częściach działek nr ewid.: 554 obręb 12 Opoczno i 1/8 obręb 17 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.1.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i nadbudowie części budynku Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z dociepleniem budynku i budową instalacji fotowoltaicznej na części o nr ewid. 1203/8 obr. 12 m. Opoczna (data umieszczenia 07.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.4.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na dz. nr ewid. 727/4, 724/4, 908, 950, 724/5 i 727/5 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.3.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid. 739/4, 1063 i 1061 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.03.2023 r.)
 • pdf RM.6733.1.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i nadbudowie części budynku Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie wraz z dociepleniem budynku i budową instalacji fotowoltaicznej na części o nr ewid. 1203/8 obr. 12 m. Opoczna (data umieszczenia 20.02.2023 r.)
 • pdf RM.6733.2.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr OPC3319B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid.: 757/1 i 758/1 obręb Bukowiec, gmina Opoczno. (data umieszczenia 17.02.2023 r.)
 • pdf RM.6733.31.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 19/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego na Muzeum Płytki Opoczyńskiej wraz z pracownią ceramiczną – żywa pamiątka z Opoczna, wraz z urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid.: 575/2, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.02.2023 r.)
 • pdf RM.6720.1.2019.pdf - Obwieszczenie o szóstym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 09.02.2023 r.)
 • pdf RM.6721.2.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Edmunda Biernackiego, Marii Curie-Skłodowskiej oraz alei Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu (data umieszczenia 09.02.2023 r.)
 • pdf RM.6721.1.2023.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu (data umieszczenia 09.02.2023 r.)
 • pdf RM.6733.32.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 14/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej, na części działki nr ewid. 304 obręb 8 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.02.2023 r.)
 • pdf RM.6733.31.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego na Muzeum Płytki Opoczyńskiej wraz z pracownią ceramiczną – żywa pamiątka z Opoczna, wraz z urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid.: 575/2, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.01.2023 r.)
 • pdf RM.6733.32.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej, na części działki nr ewid. 304 obręb 8 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.01.2023 r.)
 • pdf RM.6721.5.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych położonych w obrębie 23 miasta Opoczna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu (data umieszczenia 12.01.2023 r.)
 • pdf RM.6733.29.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 5/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD – PVC-U oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 i 490/2 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.01.2023 r.)
 • pdf RM.6733.30.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 1/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na części działek nr ewid. 778, 1521 obr. Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.01.2023 r.)
 • pdf RM.6733.32.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, na części działki nr ewid.: 304, obręb 8 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.01.2023 r.)

Rok 2022

 • pdf RM.6733.27.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 179/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie skateparku, czyli placu rekreacyjno-sportowego, przeznaczonego dla użytkowników deskorolek i rolek na części działki o nr ewid. 292/4 obr. 20 m. Opoczna (data umieszczenia 21.12.2022 r.)
 • pdf RM.6733.30.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na części działek nr ewid. 778, 1521 obr. Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.12.2022 r.)
 • pdf RM.6733.29.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD – PVC-U oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 i 490/2 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.12.2022 r.)
 • pdf RM.6733.27.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie skateparku, czyli placu rekreacyjno-sportowego, przeznaczonego dla użytkowników deskorolek i rolek na części działki o nr ewid. 292/4 obr. 20 m. Opoczna (data umieszczenia 06.12.2022 r.)
 • pdf RM.6733.31.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowego na Muzeum Płytki Opoczyńskiej wraz z pracownią ceramiczną – żywa pamiątka z Opoczna, wraz z urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid.: 575/2, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.12.2022 r.)
 • pdf RM.6733.30.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na części działek nr ewid. 778, 1521 obr. Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.12.2022 r.)
 • pdf RM.6733.28.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 168/2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 451 i 551 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.11.2022 r.)
 • pdf RM.6721.2.2022, RM.6721.3.2022, RM.6721.4.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w sołectwie Kruszewiec Kolonia, dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Wojciecha Kossaka oraz dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ulicy św. Mateusza, a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla ww. planów (data umieszczenia 17.11.2022 r.)
 • pdf RM.6733.29.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD – PVC-U oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 i 490/2 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.11.2022 r.)
 • pdf RM.6733.26.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 166/2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid.: 769, 770/1, 770/2, 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778 i 1521 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2022 r.)
 • pdf RM.6720.1.2019.pdf - Obwieszczenie o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 3.11.2022 r.)
 • pdf RM.6733.28.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 451 i 551 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.11.2022 r.)
 • pdf RM.6733.25.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 156/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców, na działce nr ewid. 220/2 obr. 13 Opoczno, gm. Opoczna (data umieszczenia 26.10.2022 r.)
 • pdf RM.6733.27.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie skateparku, czyli placu rekreacyjno-sportowego, przeznaczonego dla użytkowników deskorolek i rolek na części działki o nr ewid. 292/4 obr. 20 m. Opoczna (data umieszczenia 20.10.2022 r.)
 • pdf RM.6733.26.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na częściach działek nr ewid.: 769, 770/1, 770/2, 771, 772, 773, 774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778 i 1521 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.10.2022 r.)
 • pdf RM.6733.28.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 451 i 551 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.10.2022 r.)
 • pdf RM.6733.24.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 151/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U, na działkach nr ewid.: 80/3 i 528 obręb 10 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.10.2022 r.)
 • pdf RM.6721.1.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 13.10.2022 r.)
 • pdf RM.6733.25.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców, na działce nr ewid. 220/2 obr. 13 Opoczno, gm. Opoczna (data umieszczenia 11.10.2022 r.)
 • pdf RM.6733.24.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U, na działkach nr ewid.: 80/3 i 528 obręb 10 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.23.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 146/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie przedszkolne, na działce nr ewid. 255/1 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 16.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.22.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 145/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 297/2 i 1294 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.21.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 144/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, częściach działek nr ewid. 1431, 1432, 29, 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno oraz 265 obręb 4 m. Opoczna (data umieszczenia 15.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.24.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm PEHD – PVC-U, na działkach nr ewid.: 80/3 i 528 obręb 10 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.25.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku na potrzeby Biura Obsługi Mieszkańców, na działce nr ewid. 220/2 obr. 13 Opoczno, gm. Opoczna (data umieszczenia 06.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.18.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 141/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na instalacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OPC3305A” i ich konstrukcji wsporczych na istniejącym budynku, na części działki nr ewid.: 53/222 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.19.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 140/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD- PVC-U, na działkach nr ewid. 853/1, 1605 oraz części działki nr ewid. 842 obr. Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 05.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.23.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie przedszkolne, na działce nr ewid. 255/1 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 01.09.2022 r.)
 • pdf RM.6733.22.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 297/2 i 1294 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.21.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, częściach działek nr ewid. 1431, 1432, 29, 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno oraz 265 obręb 4 m. Opoczna (data umieszczenia 31.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.18.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na instalacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OPC3305A” i ich konstrukcji wsporczych na istniejącym budynku, na części działki nr ewid.: 53/222 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.19.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD- pVC-U, na działkach nr ewid. 853/1, 1605 oraz części działki nr ewid. 842 obr. Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.23.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie przedszkolne, na działce nr ewid. 255/1 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 17.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.21.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, częściach działek nr ewid. 1431, 1432, 29, 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno oraz 265 obręb 4 m. Opoczna (data umieszczenia 16.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.22.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD – PVC-U, na częściach działek nr ewid.: 297/2 i 1294 obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.16.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 132/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Starzyńskiego w Opocznie wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia, budową oświetlenia, kanału technologicznego oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji, na działkach nr ewid.: 26, 2/8 i 2/10 obręb 21 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.19.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PEHD- pVC-U, na działkach nr ewid. 853/1, 1605 oraz części działki nr ewid. 842 obr. Janów Karwicki, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.15.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 119/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63mm PE (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), na częściach działek nr ewid. 51 i 74/3 obręb 14 m. Opoczna (data umieszczenia 01.08.2022 r.)
 • pdf RM.6733.18.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na instalacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „OPC3305A” i ich konstrukcji wsporczych na istniejącym budynku, na części działki nr ewid.: 53/222 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.08.2022 r.)
 • pdf RM.6720.1.2019.pdf - Obwieszczenie o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 28.07.2022 r.)
 • pdf RM.6733.16.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Starzyńskiego w Opocznie wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia, budową oświetlenia, kanału technologicznego oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji, na działkach nr ewid.: 26, 2/8 i 2/10 obręb 21 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 28.07.2022 r.)
 • pdf RM.6733.15.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63mm PE (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), na częściach działek nr ewid. 51 i 74/3 obręb 14 m. Opoczna (data umieszczenia 14.07.2022 r.)
 • pdf RM.6733.16.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulicy Starzyńskiego w Opocznie wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia, budową oświetlenia, kanału technologicznego oraz rozwiązaniem ewentualnych kolizji, na działkach nr ewid.: 26, 2/8 i 2/10 obręb 21 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.07.2022 r.)
 • pdf RM.6733.15.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63mm PE (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), na częściach działek nr ewid. 51 i 74/3 obręb 14 m. Opoczna (data umieszczenia 29.06.2022 r.)
 • pdf RM.6733.14.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 103/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC3318A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr ewid.: 501/2 i działce nr ewid.: 498 obręb Januszewice, gmina Opoczno (data umieszczenia 20.06.2022 r.)
 • pdf RM.6733.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 102/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 140 PEHD – PVC-U oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) Ø 200mm PEHD – PVC-U, na działkach nr ewid.: 82/4, 80, 6/1, 6/2, 1423 i 1424 obręb Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.06.2022 r.)
 • pdf RM.6733.13.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 97/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm na terenie działek o nr ewid. 207/8, 207/7, 207/6, 207/5, 206/4, 188 obręb 13 m. Opoczna, 443/2, 555, 549 obręb 17 m. Opoczna oraz 1292, 1295, 1296, 1297, 1298, 554 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 09.06.2022 r.)
 • pdf RM.6733.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 98/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek o nr ewid. 483/2, 535, 481, 495/5, 182, 545/1, 549, 526, 44/1, 472/3, 473/1, 500, 501/2, 552, 618/2, 495/3, 501/1 obr. 11 m. Opoczna i 582, 581, 220 obr. 16 m. Opoczna (data umieszczenia 09.06.2022 r.)
 • pdf RM.6733.14.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC3318A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr ewid.: 501/2 i działce nr ewid.: 498 obręb Januszewice, gmina Opoczno (data umieszczenia 02.06.2022 r.)
 • pdf RM.6733.11.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 91/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i przebudowie hydrantu przeciwpożarowego na terenie działki nr ewid. 556 obr. Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.13.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm na terenie działek o nr ewid. 207/8, 207/7, 207/6, 207/5, 206/4, 188 obręb 13 m. Opoczna, 443/2, 555, 549 obręb 17 m. Opoczna oraz 1292, 1295, 1296, 1297, 1298, 554 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 25.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Starostę Opoczyńskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 140 PEHD – PVC-U oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) Ø 200mm PEHD – PVC-U, na działkach nr ewid.: 82/4, 80, 6/1, 6/2, 1423 i 1424 obręb Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.10.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 84/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie działki o nr ewid. 221/3 obr. 7 m. Opoczna (data umieszczenia 24.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego i Starostę Opoczyńskiego postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek o nr ewid. 483/2, 535, 481, 495/5, 182, 545/1, 549, 526, 44/1, 472/3, 473/1, 500, 501/2, 552, 618/2, 495/3, 501/1 obr. 11 m. Opoczna i 582, 581, 220 obr. 16 m. Opoczna (data umieszczenia 17.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.11.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i przebudowie hydrantu przeciwpożarowego na terenie działki nr ewid. 556 obr. Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.8.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 81/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5MPa) o średnicy DN 63mm i DN 125mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego, na działkach nr ewid.: 388/1 i 307/2 obręb Januszewice oraz 564/4, 307/1, 632, 564/6 i 603 obręb 23 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.13.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm na terenie działek o nr ewid. 207/8, 207/7, 207/6, 207/5, 206/4, 188 obręb 13 m. Opoczna, 443/2, 555, 549 obręb 17 m. Opoczna oraz 1292, 1295, 1296, 1297, 1298, 554 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 10.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.14.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 o nr OPC3318A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr ewid.: 501/2 i działce nr ewid.: 498 obręb Januszewice, gmina Opoczno (data umieszczenia 10.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.10.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie działki o nr ewid. 221/3 obr. 7 m. Opoczna (data umieszczenia 09.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.12.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 140 PEHD – PVC-U oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) Ø 200mm PEHD – PVC-U, na działkach nr ewid.: 82/4, 80, 6/1, 6/2, 1423 i 1424 obręb Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.05.2022 r.)
 • pdf RM.6733.11.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i przebudowie hydrantu przeciwpożarowego na terenie działki nr ewid. 556 obr. Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 28.04.2022 r.)
 • pdf RM.6733.8.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5MPa) o średnicy DN 63mm i DN 125mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego, na działkach nr ewid.: 388/1 i 307/2 obręb Januszewice oraz 564/4, 307/1, 632, 564/6 i 603 obręb 23 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.04.2022 r.)
 • pdf RM.6733.10.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na terenie działki o nr ewid. 221/3 obr. 7 m. Opoczna (data umieszczenia 22.04.2022 r.)
 • pdf RM.6733.9.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek o nr ewid. 483/2, 535, 481, 495/5, 182, 545/1, 549, 526, 44/1, 472/3, 473/1, 500, 501/2, 552, 618/2, 495/3, 501/1 obr. 11 m. Opoczna i 582, 581, 220 obr. 16 m. Opoczna (data umieszczenia 22.04.2022 r.)
 • pdf RM.6733.7.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 64/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy DN 110mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działki o nr ewid. 281/3 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 11.04.2022 r.)
 • pdf RM.6733.6.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 63/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) Ø 200mm PEHD – PVC-U oraz odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160mm PEHD – PVC-U, na działce nr ewid.: 707/2 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.04.2022 r.)
 • pdf RM.6721.1.2021, RM.6721.1.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta oraz dla fragmentu miejscowości Ostrów, a także o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla ww. planów (data umieszczenia 07.04.2022 r.)
 • pdf RM.6733.8.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5MPa) o średnicy DN 63mm i DN 125mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego, na działkach nr ewid.: 388/1 i 307/2 obręb Januszewice oraz 564/4, 307/1, 632, 564/6 i 603 obręb 23 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.04.2022 r.)
 • pdf RM.6733.5.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przenośnego wolnostojącego masztu antenowego telefonii komórkowej P4 Hexabot Datura 43 M nr „OPC3306B” wraz z infrastrukturą zasilającą, na działce nr ewid. 1027/2 obr. Ogonowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.6.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) Ø 200mm PEHD – PVC-U oraz odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160mm PEHD – PVC-U, na działce nr ewid.: 707/2 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.4.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 51/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie magistrali ciepłowniczej od komory K-6 do K-5, na działkach nr ewid.: 476/10 i 473/4 obręb 10 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.7.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy DN 110mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działki o nr ewid. 281/3 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 25.03.2022 r.)
 • pdf RM.6720.1.2019.pdf - Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 24.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.6.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) Ø 200mm PEHD – PVC-U oraz odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160mm PEHD – PVC-U, na działce nr ewid.: 707/2 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.4.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie magistrali ciepłowniczej od komory K-6 do K-5, na działkach nr ewid.: 476/10 i 473/4 obręb 10 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.3.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 44/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy DN 110mm i 125mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 248, 255, 281/3, 791, 827, 813, 834 i 793 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 10.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.7.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy DN 110mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działki o nr ewid. 281/3 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 10.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.2.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 41/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE, budowa mufy kablowej, demontaż słupa średniego napięcia i budowa słupa średniego napięcia, na działkach nr ewid.: 51/2 i 51/3 obręb 13 Opoczno, 698/3, 709/3 i 1024 obręb 6 Opoczno, 1/9 obręb 7 Opoczno, oraz 558, 560, 562, 564, 566, 568/2, 568/1, 570, 572, 574, 576, 697, 694, 598, 601 i 250 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.55.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 39/2022 zmieniającej decyzję nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania kaplicy na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 206/1, 206/3 i 45/1 obr. Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.03.2022 r.)
 • pdf RM.6733.62.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 33/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 2686, 1205/3, 1296, 2557/3, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299, 1382/1, 1384, 1385/1, 1386/1, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1398/4, 1399/1, 1399/2, 1400, 1401, 1403/1, 1404, 1405, 1406/1, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412/1, 1415/1 i 1416 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.02.2022 r.)
 • pdf RM.6733.4.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie magistrali ciepłowniczej od komory K-6 do K-5, na działkach nr ewid.: 476/10 i 473/4 obręb 10 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 23.02.2022 r.)
 • pdf RM.6733.3.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy DN 110mm i 125mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 248, 255, 281/3, 791, 827, 813, 834 i 793 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 23.02.2022 r.)
 • pdf RM.6733.5.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie przenośnego wolnostojącego masztu antenowego telefonii komórkowej P4 Hexabot Datura 43 M nr „OPC3306B” wraz z infrastrukturą zasilającą, na działce nr ewid. 1027/2 obr. Ogonowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.02.2022 r.)
 • pdf RM.6733.2.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą, budowa mufy kablowej, demontaż słupa średniego napięcia i budowa słupa średniego napięcia, na działkach nr ewid.: 51/2 i 51/3 obręb 13 Opoczno, 698/3, 709/3 i 1024 obręb 6 Opoczno, 1/9 obręb 7 Opoczno, oraz 558, 560, 562, 564, 566, 568/2, 568/1, 570, 572, 574, 576, 697, 694, 598, 601 i 250 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.02.2022 r.)
 • pdf RM.6733.3.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy DN 110mm i 125mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 248, 255, 281/3, 791, 827, 813, 834 i 793 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 08.02.2022 r.)
 • pdf RM.6733.58.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 22/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 32, 106, 103, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 298/1, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 239, 240, 241/1, 909, 245/1, 246 i 247 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.02.2022 r.)
 • pdf RM.6733.2.2022.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą, budowa mufy kablowej, demontaż słupa średniego napięcia i budowa słupa średniego napięcia, na działkach nr ewid.: 51/2 i 51/3 obręb 13 Opoczno, 698/3, 709/3 i 1024 obręb 6 Opoczno, 1/9 obręb 7 Opoczno, oraz 558, 560, 562, 564, 566, 568/2, 568/1, 570, 572, 574, 576, 697, 694, 598, 601 i 250 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.02.2022 r.)
 • pdf RM.6733.62.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 2686, 1205/3, 1296, 2557/3, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299, 1382/1, 1384, 1385/1, 1386/1, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1398/4, 1399/1, 1399/2, 1400, 1401, 1403/1, 1404, 1405, 1406/1, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412/1, 1415/1 i 1416 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.01.2022 r.)
 • pdf RM.6733.61.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 538/50, 538/2 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.01.2022 r.)
 • pdf RM.6733.59.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD – PVC oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200mm PE-HD – PVC, wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym Ø 90mm PE-HD – PVC na terenie działek o nr ewid. 541/1, 541/2, 542, 540, 539/2, 1045, 1050/1 i 538/64 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.01.2022 r.)
 • pdf RM.6733.55.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania kaplicy na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 206/1, 206/3 i 45/1 obr. Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.01.2022 r.)
 • pdf RM.6733.58.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz GDDKiA w Łodzi postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 32, 106, 103, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 298/1, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 239, 240, 241/1, 909, 245/1, 246 i 247 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.01.2022 r.)
 • pdf RM.6733.62.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 2686, 1205/3, 1296, 2557/3, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299, 1382/1, 1384, 1385/1, 1386/1, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1398/4, 1399/1, 1399/2, 1400, 1401, 1403/1, 1404, 1405, 1406/1, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412/1, 1415/1 i 1416 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.01.2022 r.)
 • pdf RM.6733.53.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 40, 63 mm i niskiego ciśnienia (<1,0 kPa) o średnicy Dn 110 mm, na działkach nr ewid. 587, 349, 330/6, 330/5, 207/4, 486/1, 354/1, 475, 507, 287, 249, 233/1, 494, 368/2, 361, 360 i 344 obręb 13 m. Opoczna oraz 281/3 obręb 6 m. Opoczna (data umieszczenia 05.01.2022 r.)
 • pdf RM.6733.56.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE, na działkach nr ewid.: 387, 383/4, 382/4, 381/4, 380/3, 590/2, 378/3, 375/7, 375/6, 374/2, 373/2, 372/6, 369/2, 368, 367/2, 366/2, 365/4, 603, 402/2, 401/7, 401/5, 400/3, 399/3, 398/1, 397/3, 396/1, 395/1, 393/1 i 392/1 obręb 9 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.01.2022 r.)

Rok 2021

 • pdf RM.6733.60.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 283/2021 umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na demontażu słupa średniego napięcia oraz budowie słupa średniego napięcia w miejscu zdemontowanego słupa, na działce nr ewid.: 250 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.57.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 279/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm (ul. Staszica, Kolejowa, Piotrkowska) dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 278/2, 245/1, 242/1, 279/4, 182, 181/3, 181/4 obręb 11 m. Opoczna oraz 499/19, 521, 553/2, 553/1, 555/1 i 554 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 30.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.61.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 538/50, 538/2 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.59.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD – PVC oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200mm PE-HD – PVC, wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym Ø 90mm PE-HD – PVC na terenie działek o nr ewid. 541/1, 541/2, 542, 540, 539/2, 1045, 1050/1 i 538/64 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 28.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.60.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na demontażu słupa średniego napięcia oraz budowie słupa średniego napięcia w miejscu zdemontowanego słupa, na działce nr ewid.: 250 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 28.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.52.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 279/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid.: 278/10 i 278/9 obręb 20 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.53.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów średniego ciśnienia (< 0,5 MPa) o średnicy Dn 40, 63 mm i niskiego ciśnienia (< 1,0 kPa) o średnicy Dn 110 mm na terenie działek o nr ewid. 587, 349, 330/6, 330/5, 207/4, 486/1, 354/1, 475, 507, 287, 249, 233/1, 494, 368/2, 361, 360, 344 obręb 13 m. Opoczna oraz 281/3 obręb 6 m. Opoczna (data umieszczenia 21.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.57.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm (ul. Staszica, Kolejowa, Piotrkowska) dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 278/2, 245/1, 242/1, 279/4, 182, 181/3, 181/4 obręb 11 m. Opoczna oraz 499/19, 521, 553/2, 553/1, 555/1 i 554 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 15.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.54.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 271/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 125/63/40 PE, na działkach nr ewid.: 470/5, 587, 532, 524/3, 470/4, 470/3, 470/2, 470/1, 469/1, 465, 387/6 i 387/8 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.61.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 538/50, 538/2 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.60.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na demontażu słupa średniego napięcia oraz budowie słupa średniego napięcia w miejscu zdemontowanego słupa, na działce nr ewid.: 250 obręb Brzustówek, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.59.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD – PVC oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200mm PE-HD – PVC, wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym Ø 90mm PE-HD – PVC na terenie działek o nr ewid. 541/1, 541/2, 542, 540, 539/2, 1045, 1050/1 i 538/64 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.52.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowienia oraz decyzji uzgadniajacej projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid.: 278/10 i 278/9 obręb 20 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.58.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 32, 106, 103, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 298/1, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228, 229, 230/1, 230/2, 231, 239, 240, 241/1, 909, 245, 246 i 247 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.55.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania kaplicy na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 206/1, 206/3 i 45/1 obr. Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.56.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE, na działkach nr ewid.: 387, 383/4, 382/4, 381/4, 380/3, 590/2, 378/3, 375/7, 375/6, 374/2, 373/2, 372/6, 369/2, 368, 367/2, 366/2, 365/4, 603, 402/2, 401/7, 401/5, 400/3, 399/3, 398/1, 397/3, 396/1, 395/1, 393/1 i 392/1 obręb 9 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.51.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 264/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ewid. 2539, 1621/3, 1622/6, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 2635, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1482, 1483 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.12.2021 r.)
 • pdf RM.6733.54.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 125/63/40 PE, na działkach nr ewid.: 470/5, 587, 532, 524/3, 470/4, 470/3, 470/2, 470/1, 469/1, 465, 387/6 i 387/8 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.57.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm (ul. Staszica, Kolejowa, Piotrkowska) dla celów budownictwa mieszkaniowego i nie mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 278/2, 245/1, 242/1, 279/4, 182, 181/3, 181/4 obręb 11 m. Opoczna oraz 499/19, 521, 553/2, 553/1, 555/1 i 554 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 30.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.11.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 258/2021 zmieniającej decyzję nr 62/2021 z dnia 12.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD o długości ok. 100mb, zakończonego hydrantem ppoż. podziemnym Ø 80mm, na działkach nr ewid.: 139/2, 188 obręb 13 Opoczna (data umieszczenia 29.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.55.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania kaplicy na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 206/1, 206/3 i 45/1 obr. Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.52.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid.: 278/10 i 278/9 obręb 20 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.53.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów średniego ciśnienia (< 0,5 MPa) o średnicy Dn 40, 63 mm i niskiego ciśnienia (< 1,0 kPa) o średnicy Dn 110 mm na terenie działek o nr ewid. 587, 349, 330/6, 330/5, 207/4, 486/1, 354/1, 337/1, 475, 507, 287, 249, 233/1, 494, 368/2, 361, 360, 344 obręb 13 m. Opoczna oraz 281/3 obręb 6 m. Opoczna (data umieszczenia 16.11.2021 r.)
 • pdf RM.6730.51.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ewid. 2539, 1621/3, 1622/6, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 2635, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1482, 1483 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.54.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 125/63/40 PE, na działkach nr ewid.: 470/5, 587, 532, 524/3, 470/4, 470/3, 470/2, 470/1, 469/1, 465, 387/6 i 387/8 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno(data umieszczenia 15.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.56.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63 PE, na działkach nr ewid.: 387, 383/4, 382/4, 381/4, 380/3, 590/2, 378/3, 375/7, 375/6, 374/2, 373/2, 372/6, 369/2, 368, 367/2, 366/2, 365/4, 603, 402/2, 401/7, 401/5, 400/3, 399/3, 398/1, 397/3, 396/1, 395/1, 393/1 i 392/1 obręb 9 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.49.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 236/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 552, 44/1 obręb 11 m. Opoczna i 443/3 obręb 17 m. Opoczna (data umieszczenia 03.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.50.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 235/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, na działkach nr ewid.: 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 705, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861 i 862 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.48.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 234/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów niskiego ciśnienia (< 10 kPa) o średnicy DN 110 mm (ul. Wiązowa i ul. Akacjowa) i średniego ciśnienia (< 0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm i 90 mm (ul. Długa), na działkach nr ewid.: 938 i 281/3 obręb 6 Opoczno, 549, 573, 596/5 i 338 obręb 9 Opoczno oraz 1243/4 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.11.2021 r.)
 • pdf RM.6733.45.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 231/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 538/50 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.10.2021 r.)
 • pdf RM.6733.51.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach o nr ewid. 2539, 1621/3, 1622/6, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 2635, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1482, 1483 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.10.2021 r.)
 • pdf RM.6721.4.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uchwaleniu przez Radę Miejską w Opocznie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz - uchwała Nr XXXVI/387/2021 Rady Miejskiejw Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 11 października 2021 r., poz. 4600 (data umieszczenia 19.10.2021 r.)
 • pdf RM.6733.49.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 552, 44/1 obręb 11 m. Opoczna i 443/3 obręb 17 m. Opoczna (data umieszczenia 19.10.2021 r.)
 • pdf RM.6733.48.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów niskiego ciśnienia (< 10 kPa) o średnicy DN 110 mm (ul. Wiązowa i ul. Akacjowa) i średniego ciśnienia (< 0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm i 90 mm (ul. Długa), na działkach nr ewid.: 938 i 281/3 obręb 6 Opoczno, 549, 573, 596/5 i 338 obręb 9 Opoczno oraz 1243/4 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.10.2021 r.)
 • pdf RM.6733.50.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, na działkach nr ewid.: 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 705, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861 i 862 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.10.2021 r.)
 • pdf RM.6733.45.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 538/50 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.10.2021 r.)
 • pdf RM.6733.50.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, na działkach nr ewid.: 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 705, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861 i 862 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.09.2021 r.)
 • pdf RM.6733.49.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 552, 44/1 obr. 11 m. Opoczna i 443/3 obr. 17 m. Opoczna (data umieszczenia 29.09.2021 r.)
 • pdf RM.6733.48.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągów niskiego ciśnienia (< 10 kPa) o średnicy DN 110 mm (ul. Wiązowa i ul. Akacjowa) i średniego ciśnienia (< 0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm i 90 mm (ul. Długa), na działkach nr ewid.: 938 i 281/3 obręb 6 Opoczno, 549, 573, 596/5 i 338 obręb 9 Opoczno oraz 1243/4 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.09.2021 r.)
 • pdf RM.6733.45.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 538/50 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 23.09.2021 r.)
 • msword RM.6720.1.2019.doc - Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru uchwały Nr XXXVI/388/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno (data umieszczenia 10.09.2021 r.)
 • pdf RM.6721.2.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uchwaleniu przez Radę Miejską w Opocznie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego - uchwała Nr XXXIII/359/2021 z dnia 28 maja 2021 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 11 sierpnia 2021 r., poz. 3664. (data umieszczenia 30.08.2021 r.)
 • pdf RM.6733.18.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji 189/2021 zmieniającej decyzję nr 93/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø100mm PE-HD wraz z uzbrojeniem w hydranty ppoż. Ø80 mm naziemne 2 kpl, na działkach nr ewid. 830, 890, 889, 882/1, 882/2, 163, 61/7, 61/6 obręb Kruszewiec gm. Opoczno (data umieszczenia 10.08.2021 r.)
 • pdf RM.6733.42.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 185/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 253, 196/6, 103/6, 103/8, 104/3, 199/3, 106/3, 107/3, 108/3, 109/3, 111/3, 111/4, 1145, 410, 1015/1, 1014, 604/2 i 671/2 obręb Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.08.2021 r.)
 • pdf RM.6733.43.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 182/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE, na terenie działki o nr ewid. 442 obr. 1 m. Opoczna (data umieszczenia 03.08.2021 r.)
 • pdf RM.6733.34.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 180/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 140mm PE-HD o długości ok. 160mb, w miejscowości Mroczków Gościnny do wysokości działki nr ewid.: 746/9, z przejściem pod drogą krajową nr 12, na działkach nr ewid.: 538/57, 538/56, 1034/1 i 1061 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.08.2021 r.)
 • pdf RM.6733.21.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 17/2021 zmieniającej decyzję nr 90/2021 z dnia 14 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø160mm PCV grawitacyjnej, na działkach nr ewid. 707/1, 214/2 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.07.2021 r.)
 • pdf M.6733.20.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 177/2021 zmieniającej decyzję nr 89/2021 z dnia 14 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110mm PE-HD, na działce nr ewid.: 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 176/2021 zmieniającej decyzję nr 91/2021 z dnia 17 maja 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160mm PVC grawitacyjnej, na działce nr ewid.: 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.39.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 167/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej, na terenie dz. o nr ewid. 120/43 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 23.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.37.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 163/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur o średnicy 90mm PE na terenie działek o nr ewid. 245/1 i 181/3 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 21.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.18.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 93/2021 z dnia 18.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø100mm PE-HD wraz z uzbrojeniem w hydranty ppoż. Ø80mm naziemne 2 kpl., na działkach nr ewid. 830 890 889 882/1, 882/2, 163, 61/7, 61/6 obręb Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.38.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 162/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu w ciągu drogi gminnej nr 107405E ul. Westerplatte 12 w Opocznie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12”, na działkach nr ewid.: 1239/88-1239/103 i 1239/105 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.42.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 253, 196/6, 103/6, 103/8, 104/3, 199/3, 106/3, 107/3, 108/3, 109/3, 111/3, 111/4, 1145, 410, 1015/1, 1014, 604/2 i 671/2 obręb Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.40.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 158/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Opoczno, ul. Krasickiego, gm. Opoczno, na działkach nr ewid.: 511/1 i 60/1 obręb 9 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.43.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE, na terenie działki o nr ewid. 442 obr. 1 m. Opoczna (data umieszczenia 19.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.34.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 140mm PE-HD o długości ok. 160mb, w miejscowości Mroczków Gościnny do wysokości działki nr ewid.: 746/9, z przejściem pod drogą krajową nr 12, na działkach nr ewid.: 538/57, 538/56, 1034/1 i 1061 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.21.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 90/2021 z dnia 14.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø160mm PCV grawitacyjnej, na działkach nr ewid. 707/1, 214/2 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.20.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 89/2021 z dnia 14.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø110mm PE-HD, na działkach nr ewid. 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 91/2021 z dnia 17.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160mm PVC grawitacyjnej, na działce nr ewid.: 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.39.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej, na terenie dz. o nr ewid. 120/43 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 08.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.37.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur o średnicy 90mm PE na terenie działek o nr ewid. 245/1 i 181/3 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 05.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.42.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 253, 196/6, 103/6, 103/8, 104/3, 199/3, 106/3, 107/3, 108/3, 109/3, 111/3, 111/4, 1145, 410, 1015/1, 1014, 604/2 i 671/2 obręb Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.40.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Opoczno, ul. Krasickiego, gm. Opoczno, na działkach nr ewid.: 511/1 i 60/1 obręb 9 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.38.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu w ciągu drogi gminnej nr 107405E ul. Westerplatte 12 w Opocznie wraz z wykonaniem oświetlenia parkingu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12”, na działkach nr ewid.: 1239/88-1239/103 i 1239/105 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.34.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 140mm PE-HD o długości ok. 160mb, w miejscowości Mroczków Gościnny do wysokości działki nr ewid.: 746/9, z przejściem pod drogą krajową nr 12, na działkach nr ewid.: 538/57, 538/56, 1034/1 i 1061 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.07.2021 r.)
 • pdf RM.6733.43.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE, na terenie działki o nr ewid. 442 obr. 1 m. Opoczna (data umieszczenia 28.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.36.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 140/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur o średnicy 40mm PE, na działkach nr ewid.: 1239/110, 1239/109, 31/1 i 31/2 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 23.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.35.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 139/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie w ramach funduszu sołeckiego 2021 r., na działce nr ewid.: 201 obręb Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.39.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej, na terenie dz. o nr ewid. 120/43 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 17.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.37.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur o średnicy 90mm PE na terenie działek o nr ewid. 245/1 i 181/3 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 17.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.40.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Opoczno, ul. Krasickiego, gm. Opoczno, na działkach nr ewid.: 511/1 i 60/1 obręb 9 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.38.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu w ciągu drogi gminnej nr 107405E ul. Westerplatte 12 w Opocznie wraz z wykonaniem oświetlenia parkingu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa parkingu przy ul. Westerplatte 12”, na działkach nr ewid.: 1239/88-1239/103 i 1239/105 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.34.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 140mm PE-HD o długości ok. 160mb, w miejscowości Mroczków Gościnny do wysokości działki nr ewid.: 746/9, z przejściem pod drogą krajową nr 12, na działkach nr ewid.: 538/57, 538/56, 1034/1 i 1061 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.36.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur o średnicy 40mm PE, na działkach nr ewid.: 1239/110, 1239/109, 31/1 i 31/2 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.24.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 120/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur o średnicy 110 mm i 125 mm, na działkach nr ewid.: 874, 878, 877, 875 obręb 6 m. Opoczna (data umieszczenia 08.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.30.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 119/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 200/9, 200/10 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.26.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 118/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD - PVC na terenie działek o nr ewid. 27/4, 27/7, 24/3, 24/8 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 07.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.35.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego i Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie w ramach funduszu sołeckiego 2021 r., na działce nr ewid.: 201 obręb Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.33.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 117/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska wraz z infrastrukturą techniczną, nazwa zadania: „Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy Dzielna 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok”, na działkach nr ewid.: 609 i 610 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.29.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 115/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur o średnicy 110mm PE, na działkach nr ewid.: 847, 834, 827 i 813 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2021 r.)
 • pdf RM.6721.4.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 02.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.27.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 114/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110mm PE-HD - PVC, na działkach nr ewid.: 456 i 499 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.25.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 113/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD - PVC, na działce nr ewid.:1870 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2021 r.)
 • pdf RM.6730.63.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji, znak: WUOZ-PP.5151.399.2021.AD z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego (nr 1) na budynek handlowo-usługowy wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego (nr 2) na budynek handlowo-usługowy wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalnego (nr 3) na budynek handlowo-usługowy wraz z wewnętrzną instalacją wodno-kanalizacyjną, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, wraz z przebudową zewnętrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, ciepłociągu, elektrycznej, budową kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych, dróg wewnętrznych i chodników, małej architektury i zieleni, na działkach nr ewid.: 467/3, 467/4 i 1161 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 109/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250mm na terenie działek o nr ewid. 520/52, 520/62 obr. 10 m. Opoczna (data umieszczenia 01.06.2021 r.)
 • pdf RM.6733.32.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 149 obręb Wola Załężna i 636 obręb Sobawiny, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.24.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur o średnicy 110 mm i 125 mm, na działkach nr ewid.: 874, 878, 877, 875 obręb 6 m. Opoczna (data umieszczenia 24.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.30.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego i Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 200/9, 200/10 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.26.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD - PVC na terenie działek o nr ewid. 27/4, 27/7, 24/3, 24/8 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 21.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.36.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur o średnicy 40mm PE, na działkach nr ewid.: 1239/110, 1239/109, 31/1 i 31/2 obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.05.2021 r.)
 • pdf RM.6720.1.25.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 20.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.33.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska wraz z infrastrukturą techniczną, nazwa zadania: „Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy Dzielna 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok”, na działkach nr ewid.: 609 i 610 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.34.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 140mm PE-HD o długości ok. 160mb, w miejscowości Mroczków Gościnny do wysokości działki nr ewid.: 746/9, z przejściem pod drogą krajową nr 12, na działkach nr ewid.: 538/57, 538/56, 1034/1 i 1061 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.35.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Modrzewiu z siedzibą w Ziębowie w ramach funduszu sołeckiego 2021 r., na działce nr ewid.: 201 obręb Kolonia Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.05.2021 r.)
 • pdf RM.6730.32.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 94/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm i 125 mm, na działkach nr ewid. 473 obręb 9 Opoczno oraz 564/7, 564/6, 608/29, 605, 603, 604/2, 604/1, 595/32, 595/30, 596/53, 596/51, 596/49, 596/47, 596/45, 596/43 i 596/41 obręb 23 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.18.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 93/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø100mm PE-HD wraz z uzbrojeniem w hydranty ppoż. Ø80 mm naziemne 2 kpl, na działkach nr ewid. 830, 890, 889, 882/1, 882/2, 163, 61/7, 61/6 obręb Kruszewiec gm. Opoczno (data umieszczenia 18.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.29.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur o średnicy 110mm PE, na działkach nr ewid.: 847, 834, 827 i 813 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.27.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110mm PE-HD - PVC, na działkach nr ewid.: 456 i 499 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.25.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD - PVC, na działce nr ewid.:1870 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250mm na terenie działek o nr ewid. 520/52, 520/62 obr. 10 m. Opoczna (data umieszczenia 17.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 91/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160mm PVC grawitacyjnej, na działce nr ewid.: 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno(data umieszczenia 17.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.21.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 90/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø160mm PCV grawitacyjnej, na działkach nr ewid. 707/1, 214/2 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.20.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 89/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø110mm PE-HD, na działkach nr ewid. 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.32.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 149 obręb Wola Załężna i 636 obręb Sobawiny, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.15.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 82/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie oświetlenia drogi dojazdowej wraz z parkingiem do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie, na działkach nr ewid. 298, 303, 305/2 obręb 14 m. Opoczna (data umieszczenia 10.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.16.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 81/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200mm, na działkach nr ewid.: 549, 601 obręb 9 m. Opoczna (data umieszczenia 10.05.2021 r.)
 • pdf RM.6730.14.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 80/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110, na działkach nr ewid.: 549, 601 obręb 9 m. Opoczna (data umieszczenia 06.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.13.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 79/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110, na działkach nr ewid.: 360 i 361 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.30.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 200/9, 200/10 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 05.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.33.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska wraz z infrastrukturą techniczną, nazwa zadania: „Wielofunkcyjne boisko dla miasta i gminy Dzielna 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok”, na działkach nr ewid.: 609 i 610 obręb Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.05.2021 r.)
 • pdf RM.6733.29.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur o średnicy 110mm PE, na działkach nr ewid.: 847, 834, 827 i 813 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.28.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250mm na terenie działek o nr ewid. 520/52, 520/62 obr. 10 m. Opoczna (data umieszczenia 30.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.26.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD - PVC na terenie działek o nr ewid. 27/4, 27/7, 24/3, 24/8 obr. 11 m. Opoczna (data umieszczenia 30.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.24.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur o średnicy 110 mm i 125 mm, na działkach nr ewid.: 874, 878, 877, 875 obręb 6 m. Opoczna (data umieszczenia 30.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.27.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110mm PE-HD - PVC, na działkach nr ewid.: 456 i 499 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.25.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD - PVC, na działce nr ewid.:1870 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.18.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø100mm PE-HD wraz z uzbrojeniem w hydranty ppoż. Ø80 mm naziemne 2 kpl, na działkach nr ewid. 830, 890, 889, 882/1, 882/2, 163, 61/7, 61/6 obręb Kruszewiec gm. Opoczno (data umieszczenia 30.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.32.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm i 125 mm, na działkach nr ewid. 473 obręb 9 Opoczno oraz 564/7, 564/6, 608/29, 605, 603, 604/2, 604/1, 595/32, 595/30, 596/53, 596/51, 596/49, 596/47, 596/45, 596/43 i 596/41 obręb 23 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160mm PVC grawitacyjnej, na działce nr ewid.: 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.21.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø160mm PCV grawitacyjnej, na działkach nr ewid. 707/1, 214/2 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.20.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø110mm PE-HD, na działkach nr ewid. 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.17.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 76/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø400mm, na działkach nr ewid. 681/1, 499/18 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 29.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.1.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 76/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działkach nr ewid.: 185/1, 185/2 obręb 21 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 28.04.2021r.)
 • pdf RM.6733.15.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie oświetlenia drogi dojazdowej wraz z parkingiem do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie, na działkach nr ewid. 298, 303, 305/2 obręb 14 m. Opoczna (data umieszczenia 23.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.16.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200mm, na działkach nr ewid.: 549, 601 obręb 9 m. Opoczna (data umieszczenia 22.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.14.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm na terenie działek o nr ewid. 549, 601 obr. 9 m. Opoczna (data umieszczenia 21.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.12.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 74/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy od Dn 110mm do Dn 140mm, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn 200mm, rurociągu tłocznego o średnicy do Dn 160mm wraz z jedną pompownią ścieków, na działkach nr ewid. 211/1, 219, 280/6, 280/7, 280/8, 309, 314, 321 i 326 obręb 8 Opoczno oraz 899 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.13.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Dyrektora RZGW w Warszawie postanowień uzgadniających oraz decyzji Dyrektora RZGW w Warszawie uzgadniającej projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110, na działkach nr ewid.: 360 i 361 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.04.2021 r.)
 • pdf RM.6721.3.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko(data umieszczenia 16.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.19.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej Ø 160mm PVC grawitacyjnej, na działce nr ewid.: 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno. (data umieszczenia 14.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.21.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø160mm PCV grawitacyjnej, na działkach nr ewid. 707/1, 214/2 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.20.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø110mm PE-HD, na działkach nr ewid. 22 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.18.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø100mm PE-HD wraz z uzbrojeniem w hydranty ppoż. Ø80 mm naziemne 2 kpl, na działkach nr ewid. 830, 890, 889, 882/1, 882/2, 163, 61/7, 61/6 obręb Kruszewiec gm. Opoczno (data umieszczenia 14.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.17.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej Ø400mm, na działkach nr ewid. 681/1, 499/18 obręb 12 m. Opoczna (data umieszczenia 14.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.10.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 63/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej azbestocementowej Ø 100mm na sieć wodociągową Ø 160mm PE-HD o długości ok. 350m, wraz z przebudową (przełączeniem) przyłączy o długości ok. 260mb (6 szt.), na działkach nr ewid.: 148/15, 148/16, 148/17, 148/18, 148/24, 148/33 i 911 obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.32.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm i 125 mm, na działkach nr ewid. 473 obręb 9 Opoczno oraz 564/7, 564/6, 608/29, 605, 603, 604/2, 604/1, 595/32, 595/30, 596/53, 596/51, 596/49, 596/47, 596/45, 596/43 i 596/41 obręb 23 Opoczno, gm. Opoczno oraz o wystąpieniu o ponowne uzgodnienie do właściwego zarządcy drogi (data umieszczenia 13.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.1.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działkach nr ewid.: 185/1, 185/2 obręb 21 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.11.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 62/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD o długości ok. 100mb, zakończonego hydrantem ppoż. podziemnym Ø 80mm, na działkach nr ewid.: 139/2, 188 obręb 13 Opoczna (data umieszczenia 12.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.8.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 57/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø90mm, na działkach nr ewid.: 308, 937, 936/1 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.16.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200mm, na działkach nr ewid.: 549, 601 obręb 9 m. Opoczna (data umieszczenia 06.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 55/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: dostosowaniu budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (internat) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.: 1203/9, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.15.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie oświetlenia drogi dojazdowej wraz z parkingiem do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Opocznie, na działkach nr ewid. 298, 303, 305/2 obręb 14 m. Opoczna (data umieszczenia 06.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.12.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy od Dn 110mm do Dn 140mm, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn 200mm, rurociągu tłocznego o średnicy do Dn 160mm wraz z jedną pompownią ścieków, na działkach nr ewid.: 211/1, 219, 280/6, 280/7, 309, 314, 321, 326 obręb 8 m. Opoczno (data umieszczenia 06.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.14.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø110mm, na działkach nr ewid. 549, 601 obręb 9 m. Opoczna (data umieszczenia 06.04.2021 r.)
 • pdf RM.6733.9.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 53/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie boiska sportowego zadaszonego wraz z rozbudową budynku szkoły o zaplecze socjalne oraz infrastrukturą zewnętrzną dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, na działkach nr ewid. 538/2 i 538/50, obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.10.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej azbestocementowej Ø 100mm na sieć wodociągową Ø 160mm PE-HD o długości ok. 350m, wraz z przebudową (przełączeniem) przyłączy o długości ok. 260mb (6 szt.), na działkach nr ewid.: 148/15, 148/16, 148/17, 148/18, 148/24, 148/33 i 911 obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.11.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowień uzgadniających projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD o długości ok. 100mb, zakończonego hydrantem ppoż. podziemnym Ø 80mm, na działkach nr ewid.: 139/2, 188 obręb 13 Opoczna (data umieszczenia 26.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.13.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110, na działkach nr ewid.: 360 i 361 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.12.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy od Dn 110mm do Dn 140mm, sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn 200mm, rurociągu tłocznego o średnicy do Dn 160mm wraz z jedną pompownią ścieków, na działkach nr ewid. 211/1, 219, 280/6, 280/7, 280/8, 309, 314, 321 i 326 obręb 8 Opoczno oraz 899 obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.8.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 90mm, na działkach nr ewid. 908, 937, 936/1, obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na dostosowaniu budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (internat) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.: 1203/9, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.03.2021 r.)
 • RM.6733.9.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie boiska sportowego zadaszonego wraz z rozbudową budynku szkoły o zaplecze socjalne oraz infrastrukturą zewnętrzną dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, na działkach nr ewid. 538/2 i 538/50, obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.6.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 42/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu telekomunikacyjnego telefonii komórkowej Orange Polska S.A. składającego się z wieży stalowej o wysokości do 55m n.p.t., urządzeń zasilających i nadawczo-odbiorczych umieszczonych na ramach stalowych, ogrodzenia terenu, zespołu anten nadawczo-odbiorczych, wewnętrznej linii zasilającej, bez utwardzenia terenu, na działkach nr ewid. 43/1 i 91/4 obręb 19 Opoczno, gmina Opoczno (data umieszczenia 15.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.3.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 41/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działkach nr ewid. 475 i 587 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.5.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 38/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE, na działkach nr ewid.: 189/13, 190/12 obręb 7 m. Opoczna (data umieszczenia 11.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.2.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 37/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE, na działce nr ewid.: 182 obręb 11 m. Opoczna (data umieszczenia 11.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.11.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 125mm PE-HD o długości ok. 100mb, zakończonego hydrantem ppoż. podziemnym Ø 80mm, na działkach nr ewid.: 139/2, 188 obręb 13 Opoczna (data umieszczenia 11.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.10.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci wodociągowej azbestocementowej Ø 100mm na sieć wodociągową Ø 160mm PE-HD o długości ok. 350m, wraz z przebudową (przełączeniem) przyłączy o długości ok. 260mb (6 szt.), na działkach nr ewid.: 148/15, 148/16, 148/17, 148/18, 148/24, 148/33 i 911 obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.4.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 34/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid.: 80 obręb Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.1.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działkach nr ewid.: 185/1, 185/2 obręb 21 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.7.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (internat) w zakresie ochrony przeciwpożarowej i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.: 1203/9, obręb 12 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.03.2021 r.)
 • pdf RM.6733.8.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 90mm, na działkach nr ewid.: 908, 937, 936/1 obręb Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.5.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE, na działkach nr ewid. 189/13, 190/12 obręb 7 Opoczno, gmina Opoczno (data umieszczenia 24.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.2.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE, na działce nr ewid. 182 obręb 11 Opoczno, gmina Opoczno (data umieszczenia 24.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.37.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 26/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid. 587 obręb 13 m. Opoczna (data umieszczenia 23.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.6.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu telekomunikacyjnego telefonii komórkowej Orange Polska S.A. składającego się z wieży stalowej o wysokości do 55m n.p.t., urządzeń zasilających i nadawczo-odbiorczych umieszczonych na ramach stalowych, ogrodzenia terenu, zespołu anten nadawczo-odbiorczych, wewnętrznej linii zasilającej, bez utwardzenia terenu, na działkach nr ewid. 43/1 i 91/4 obręb 19 Opoczno, gmina Opoczno (data umieszczenia 23.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.9.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska sportowego zadaszonego wraz z rozbudową budynku szkoły o zaplecze socjalne oraz infrastrukturą zewnętrzną dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym, na działkach nr ewid. 538/2 i 538/50, obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.3.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działkach nr ewid. 475 i 587 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.4.2021.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Marszałka Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid.: 80 obręb Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.02.2021 r.)
 • pdf RM.6721.2.2020 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • pdf RM.6733.39.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 20/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 125PE, na działce nr ewid.: 419 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.38.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 19/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 125PE, na działce nr ewid. 216/1 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.5.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 40PE, na działkach nr ewid.: 189/13, 190/12 obręb 7 m. Opoczna, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.2.2021.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 110PE, na działce nr ewid.: 182 obręb 11 m. Opoczna, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.37.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid.: 587 obręb 13 m. Opoczna, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.6.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu telekomunikacyjnego telefonii komórkowej Orange Polska S.A. składającego się z wieży stalowej o wysokości do 55m n.p.t., urządzeń zasilających i nadawczo-odbiorczych umieszczonych na ramach stalowych, ogrodzenia terenu, zespołu anten nadawczo-odbiorczych, bez utwardzenia terenu, na działkach nr ewid. 43/1 i 91/4 obręb 19 Opoczno, gmina Opoczno (data umieszczenia 08.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.34.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 16/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia i odwodnienia boiska przy szkole podstawowej w Kraśnicy, wraz z infrastrukturą techniczną (zbiornik podziemny o pojemności 40m3), przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid.: 797/2, 796/1 i 1131/1 Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 05.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.1.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działkach nr ewid.: 185/1, 185/2 obręb 21 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.3.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działkach nr ewid. 475 i 587 obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.4.2021.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce nr ewid.: 80 obręb Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.02.2021 r.)
 • RM.6733.31.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "OPC 3313B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 593 obręb Stużno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.32.2020.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm i 125 mm, na działkach nr ewid. 473 obręb 9 Opoczno oraz 564/7, 564/6, 608/29, 605, 603, 604/2, 604/1, 595/32, 595/30, 596/53, 596/51, 596/49, 596/47, 596/45, 596/43 i 596/41 obręb 23 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.02.2021 r.)
 • pdf RM.6733.39.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 125PE, na działce nr ewid.: 419 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.01.2021 r.)
 • pdf RM.6733.38.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 125PE, na działce nr ewid. 216/1 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.01.2021 r.)
 • pdf RM.6733.35.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia i odwodnienia boisk przy szkole podstawowej w Bielowicach, wraz z infrastrukturą techniczną (zbiornik podziemny o pojemności 75m3), na działce nr ewid. 815 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.01.2021 r.)
 • pdf RM.6721.1.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Biernackiego w Opocznie
 • pdf RM.6733.34.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia i odwodnienia boiska przy szkole podstawowej w Kraśnicy, wraz z infrastrukturą techniczną (zbiornik podziemny o pojemności 40m3) na terenie działek o nr ewid. 797/2, 796/1 i 1131/1 położonej w obrębie Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.01.2021 r.)
 • pdf RM.6733.31.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "OPC 3313B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 593 obręb Stużno, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.01.2021 r.)
 • pdf RM.6733.39.2020.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 125PE, na działce nr ewid.: 419 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.01.2021 r.)
 • pdf RM.6733.38.2020.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia 125PE, na działce nr ewid. 216/1 obręb 6 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.01.2021 r.)
 • pdf RM.6733.37.2020.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE, na działce o nr ewid. 587 obręb 13 m. Opoczna (data umieszczenia 11.01.2021 r.)
 • pdf RM.6733.35.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia i odwodnienia boisk przy szkole podstawowej w Bielowicach, wraz z infrastrukturą techniczną (zbiornik podziemny o pojemności 75m3), na działce nr ewid. 815 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.01.2021 r.)
 • pdf RM.6733.32.2020.pdf - Obwieszczenia Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm i 125 mm, na działkach nr ewid. 473 obręb 9 Opoczno oraz 564/7, 564/6, 608/29, 605, 603, 604/2, 604/1, 595/32, 595/30, 596/53, 596/51, 596/49, 596/47, 596/45, 596/43 i 596/41 obręb 23 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.01.2021 r.)

Rok 2020

 • pdf RM.6733.34.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia i odwodnienia boiska przy szkole podstawowej w Kraśnicy, wraz z infrastrukturą techniczną (zbiornik podziemny o pojemności 40m3), na działkach nr ewid.: 797/2, 796/1 i 1131/1 obręb Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 23.12.2020 r.)
 • pdf RM.6733.35.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia i odwodnienia boisk przy szkole podstawowej w Bielowicach, wraz z infrastrukturą techniczną (zbiornik podziemny o pojemności 75m3), na działce nr ewid. 815 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.12.2020 r.)
 • pdf RM.6733.30.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 221/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali usługowych na mieszkania komunalne, na działce nr ewid.: 569, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.12.2020 r.)
 • pdf RM.6733.31.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "OPC 3313B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.: 593, obręb Stużno, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.12.2020 r.)
 • pdf RM.6733.30.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali usługowych na mieszkania komunalne, na działce nr ewid.: 569, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.12.2020 r.)
 • pdf RM.6720.1.24.2020.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 03.12.2020 r.)
 • pdf RM.6733.30.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali usługowych na mieszkania komunalne, na działce nr ewid.: 569, obręb 13 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.11.2020 r.)
 • pdf RM.6733.29.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 185/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa), na dz. 791, 961 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 03.11.2020 r.)
 • pdf RM.6733.25.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 181/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 1314/2, 1317/2, 1320/2, 1323/2, 1326/2, 1329/2, 1332/2, 1335/2 i 764/1 obręb Ostrów, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.28.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 179/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, na działkach nr ewid. 579/2, 407/2, 404/2, 400/2, 396/2, 391/2, 388/2, 384/2, 380/2, 376/2, 371/2, 368/2, 361/2, 358/2, 355/2, 352/2, 349/2, 345/2, 340/2, 335/2, 330/2, 325/2, 320/2, 316/2, 308/2, 299/2, 296/2, 293/2, 290/2, 287/2, 284/2, 281/2, 278/2, 275/2, 272/2, 269/2, 266/2, 263/2, 260/2, 256/2, 248/2, 249/2, 243/2, 233/2, 229/2, 226/2, 223/2, 219/2, 211/6, 208/2, 204/2, 200/2, 195/2, 192/2, 238/2, 184/2, 180/2, 172/2, 176/2, 168/4, 140/2, 139/2, 136/2, 133/2, 130/2, 127/2, 124/4, 1099/2, 119/2, 116/2, 113/2, 110/2, 103/2, 100/2, 97/2, 94/2, 91/2, 87/2, 84/2, 81/2, 78/2, 75/2, 71/2, 68/2, 65/2, 62/2, 59/2 i 1103/2 obręb Kolonia Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.10.2020 r.)
 • pdf RM.6721.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 26.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.27.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 176/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 16, 117, 149 i 159 obręb Sielec, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.24.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 175/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 1226 i 1293 obręb Ogonowice, oraz 1640/1 obręb Ostrów, gm. Opoczno(data umieszczenia 21.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.26.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 172/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 601/2, 605 obr. Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.29.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10 kPa), na dz. 791, 961 obr. 6 m. Opoczna (data umieszczenia 19.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.25.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 1314/2, 1317/2, 1320/2, 1323/2, 1326/2, 1329/2, 1332/2, 1335/2 i 764/1 obręb Ostrów, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.23.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 168/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 530, 498/1, 590, 686/4, 686/3 obr. Wola Załężna, gm. Opoczna (data umieszczenia 14.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.28.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, na działkach nr ewid. 579/2, 407/2, 404/2, 400/2, 396/2, 391/2, 388/2, 384/2, 380/2, 376/2, 371/2, 368/2, 361/2, 358/2, 355/2, 352/2, 349/2, 345/2, 340/2, 335/2, 330/2, 325/2, 320/2, 316/2, 308/2, 299/2, 296/2, 293/2, 290/2, 287/2 284/2, 281/2, 278/2, 275/2, 272/2, 269/2, 266/2, 263/2, 260/2, 256/2, 248/2, 249/2, 243/2, 233/2, 229/2, 226/2, 223/2, 219/2, 211/6, 208/2, 204/2, 200/2, 195/2, 192/2, 238/2, 184/2, 180/2, 172/2, 176/2, 168/4, 140/2, 139/2, 136/2, 133/2, 130/2, 127/2, 124/4, 1099/2, 119/2, 116/2, 113/2, 110/2, 103/2, 100/2, 97/2, 94/2, 91/2, 87/2, 84/2, 81/2, 78/2, 75/2, 71/2, 68/2, 65/2, 62/2, 59/2 i 1103/2 obręb Kolonia Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.27.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 16, 117, 149 i 159 obręb Sielec, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.24.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 1226 i 1293 obręb Ogonowice, oraz 1640/1 obręb Ostrów, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.26.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na dz. 601/2, 605 obr. Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 05.10.2020 r.)
 • pdf RM.6733.29.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 10kPa), na działkach nr ewid. 791, 961 obręb 6 m. Opoczna (data umieszczenia 30.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.25.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 1314/2, 1317/2, 1320/2, 1323/2, 1326/2, 1329/2, 1332/2, 1335/2 i 764/1 obręb Ostrów, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.23.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na dz. 530, 498/1, 590, 686/4, 686/3 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.09.2020 r.)
 • pdf RM.6721.1.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego (data umieszczenia 28.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.28.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, na działkach nr ewid. 579/2, 407/2, 404/2, 400/2, 396/2, 391/2, 388/2, 384/2, 380/2, 376/2, 371/2, 368/2, 361/2, 358/2, 355/2, 352/2, 349/2, 345/2, 340/2, 335/2, 330/2, 325/2, 320/2, 316/2, 308/2, 299/2, 296/2, 293/2, 290/2, 287/2 284/2, 281/2, 278/2, 275/2, 272/2, 269/2, 266/2, 263/2, 260/2, 256/2, 248/2, 249/2, 243/2, 233/2, 229/2, 226/2, 223/2, 219/2, 211/6, 208/2, 204/2, 200/2, 195/2, 192/2, 238/2, 184/2, 180/2, 172/2, 176/2, 168/4, 140/2, 139/2, 136/2, 133/2, 130/2, 127/2, 124/4, 1099/2, 119/2, 116/2, 113/2, 110/2, 103/2, 100/2, 97/2, 94/2, 91/2, 87/2, 84/2, 81/2, 78/2, 75/2, 71/2, 68/2, 65/2, 62/2, 59/2 i 1103/2 obręb Kolonia Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.14.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 158/2020 zmieniającej decyzję nr 112/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w ul. Libiszewskiej w Opocznie, na działce nr ewid. 211/1, obręb 8 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.25.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 1317/2, 1320/2, 1323/2, 1326/2, 1329/2, 1332/2, 1335/2 i 764/1 obręb Ostrów, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.27.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 16, 117, 149 i 159 obręb Sielec, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.24.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid.: 1226 i 1293 obręb Ogonowice, oraz 1640/1 obręb Ostrów, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.26.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 601/2, 605 obr. Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 16.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.20.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 153/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 78/1, 78/2, 79/3, 79/4, 80, 81/1, 81/2, 813 obr. Wola Załężna, gm. Opoczna (data umieszczenia 16.09.2020 r.)
 • pdf RM.6721.4.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 14.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.23.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 530, 489/1, 590, 686/4, 686/3 obr. Wola Załężna, gm. Opoczna (data umieszczenia 11.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.14.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 112/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w ul. Libiszewskiej w Opocznie, na działce nr ewid. 211/1, obręb 8 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.19.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 147/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 149, 110, 111/1 i 111/2, obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.22.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 146/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie części pomieszczeń archiwum zlokalizowanych w poziomie piwnicy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, na działce nr ewid. 184/4 oraz części działki nr ewid. 185/1, obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.09.2020 r.)
 • pdf RM.6733.20.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 78/1, 78/2, 79/3, 79/4, 80, 81/1, 81/2, 813 obr. Wola Załężna, gm. Opoczna (data umieszczenia 24.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.22.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa części pomieszczeń archiwum zlokalizowanych w poziomie piwnicy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, na działce nr ewid. 184/4 oraz części działki nr ewid. 185/1, obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.19.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 149, 110, 111/1 i 111/2, obręb Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.17.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 131/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w miejscowości Karwice, gm. Opoczno o długości ok. 130mb, na działkach nr ewid.: 854, 830 i 842, obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.18.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 128/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia Ø 110/125 mm PE, na dz. 772, 771, 798 obr. 10 m. Opoczna (data umieszczenia 17.08.2020 r.)
 • pdf RM.6721.3.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 17.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.13.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 124/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 160 PE-HD o długości ok. 30mb, odcinka sieci wodociągowej DN 125 PE-HD o długości ok. 40mb wraz przyłączem DN 50 do stadionu sportowego przy Al. Sportowej w Opocznie (przejście pod rzeką Drzewiczką), budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 o długości ok. 15mb, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 90 o długości ok. 65mb do stadionu sportowego przy Al. Sportowej w Opocznie (przejście pod rzeką Drzewiczką), na działkach nr ewid.: 33/4, 33/5, 111, 278/10 i 280, obręb 20 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.17.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w miejscowości Karwice, gm. Opoczno o długości ok. 130mb, na działkach nr ewid.: 854, 830 i 842, obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 05.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.22.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie części pomieszczeń archiwum zlokalizowanych w poziomie piwnicy budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, na działce nr ewid. 184/4 oraz części działki nr ewid. 185/1, obręb 7 Opoczno, gm. Opoczno. (data umieszczenia 05.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.19.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 149, 110, 111/1 i 111/2, obręb Wola Załężna, gm. Opoczno. (data umieszczenia 05.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.20.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, przewidziana do realizacji na działkach nr ewid. 78/1, 78/2, 79/3, 79/4, 80, 81/1, 81/2, 813 obr. Wola Załężna, gm. Opoczna (data umieszczenia 05.08.2020 r.)
 • pdf RM.6733.15.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 118/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Libiszewskiej w Opocznie, na działce nr ewid.: 211/1, obręb 8 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.18.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia Ø 110/125 mm PE, na dz. 772, 771, 798 obr. 10 m. Opoczna (data umieszczenia 31.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.16.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 117/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) Ø 40 mm PE, na działkach nr ewid. 139/2, 188 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 31.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.10.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 116/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej (projekt zamienny - wydłużenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200mm o ok. 10 mb w celu ominięcia budynku na działce nr ewid. 1045/1, na dz. 1045/1 obr. 11 m. Opoczna i dz. 1/8, 443/2 obr. 17 m. Opoczna (data umieszczenia 31.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.14.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 112/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w ul. Libiszewskiej w Opocznie, na działce 211/1 obr. 8 m. Opoczna (data umieszczenia 30.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.7.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 108/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 125 PE-HD w miejscowości Libiszów, gmina Opoczno o długości ok. 315mb, na działkach nr ewid.: 106/1 i 2647/17, obręb Libiszów, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.11.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 109/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200mm o długości ok. 150mb w ul. Piotrkowskiej w Opocznie, na działkach nr ewid. 181/4 i 279/4 obręb 11 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.12.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 107/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE-HD o długości ok. 180 mb w ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Opocznie wraz z 2 szt. przyłączy o długości ok. 26 mb, na działce 53/225 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 29.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.9.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 106/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE-40 o długości ok. 50 mb, łączącego ul. Szpitalną z ul. Spokojną w Opocznie wraz z przyłączeniem przyłączy, na działkach nr 494, 475 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 29.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.13.2020.pdf - Obwieszenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia oraz Dyrektora RZGW w Warszawie decyzji, uzgadniającej projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej DN 160 PE-HD o długości ok. 30mb, odcinka sieci wodociągowej DN 125 PE-HD o długości ok. 40mb wraz przyłączem DN 50 do stadionu sportowego przy Al. Sportowej w Opocznie (przejście pod rzeką Drzewiczką), budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 o długości ok. 15mb, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 90 o długości ok. 65mb do stadionu sportowego przy Al. Sportowej w Opocznie (przejście pod rzeką Drzewiczką), na działkach nr ewid.: 33/4, 33/5, 111, 278/10 i 280, obręb 20 Opoczno, gm. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.17.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w miejscowości Karwice, gm. Opoczno o długości ok. 130mb, na działkach nr ewid.: 854, 830 i 842, obręb Karwice, gm. Opoczno.(data umieszczenia 16.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.16.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) Ø 40 mm PE, na działkach nr ewid. 139/2, 188 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 16.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.18.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia Ø 110/125 mm PE, na dz. 772, 771, 798 obr. 10 m. Opoczna (data umieszczenia 16.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.10.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej (projekt zamienny - wydłużenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200mm o ok. 10 mb w celu ominięcia budynku na działce nr ewid. 1045/1, na dz. 1045/1 obr. 11 m. Opoczna i dz. 1/8, 443/2 obr. 17 m. Opoczna (data umieszczenia 16.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.15.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Libiszewskiej w Opocznie, na działce nr ewid.: 211/1, obręb 8 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.14.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w ul. Libiszewskiej w Opocznie, na działce 211/1 obr. 8 m. Opoczna (data umieszczenia 15.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.12.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE-HD o długości ok. 180 mb w ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Opocznie wraz z 2 szt. przyłączy o długości ok. 26 mb, na działce 53/225 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 14.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.11.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200mm o długości ok. 150mb w ul. Piotrkowskiej w Opocznie, na działkach nr ewid. 181/4 i 279/4 obręb 11 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.9.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE-40 o długości ok. 50 mb, łączącego ul. Szpitalną z ul. Spokojną w Opocznie wraz z przyłączeniem przyłączy, na działkach nr 494, 475 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 14.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.7.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej DN 125 PE-HD w miejscowości Libiszów, gmina Opoczno o długości ok. 315mb, na działkach nr ewid.: 106/1 i 2647/17, obręb Libiszów, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.07.2020 r.)
 • pdf RM.6730.15.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm w ul. Libiszewskiej w Opocznie, na działce nr ewid.: 211/1, obręb 8 Opoczno, gm. Opoczno. (data umieszczenia 01.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.16.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) Ø 40 mm PE, na działkach nr ewid. 139/2, 188 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 01.07.2020 r.)
 • pdf RM.6733.14.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 mm w ul. Libiszewskiej w Opocznie, na działce 211/1 obr. 8 m. Opoczna (data umieszczenia 30.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.13.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej DN 160 PE-HD o długości ok. 30mb, odcinka sieci wodociągowej DN 125 PE-HD o długości ok. 40mb wraz przyłączem DN 50 do stadionu sportowego przy Al. Sportowej w Opocznie (przejście pod rzeką Drzewiczką), budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 o długości ok. 15mb, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 90 o długości ok. 65mb do stadionu sportowego przy Al. Sportowej w Opocznie (przejście pod rzeką Drzewiczką), na działkach nr ewid.: 33/4, 33/5, 111, 278/10 i 280, obręb 20 Opoczno, gm. Opoczno. (data umieszczenia 30.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.12.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE-HD o długości ok. 180 mb w ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Opocznie wraz z 2 szt. przyłączy o długości ok. 26 mb, na działce 53/225 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 30.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.10.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej (projekt zamienny - wydłużenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200mm o ok. 10 mb w celu ominięcia budynku na działce nr ewid. 1045/1, na dz. 1045/1 obr. 11 m. Opoczna i dz. 1/8, 443/2 obr. 17 m. Opoczna (data umieszczenia 29.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.9.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej DN 110 PE-40 o długości ok. 50 mb, łączącego ul. Szpitalną z ul. Spokojną w Opocznie wraz z przyłączeniem przyłączy, na działkach nr 494, 475 obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia 29.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.7.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej DN 125 PE-HD w miejscowości Libiszów, gmina Opoczno o długości ok. 315mb, na działkach nr ewid.: 106/1 i 2647/17, obręb Libiszów, gm. Opoczno. (data umieszczenia 29.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.11.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200mm o długości ok. 150mb w ul. Piotrkowskiej w Opocznie, na działkach nr ewid. 181/4 i 279/4 obręb 11 Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.31.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 89/2020 zmieniającej decyzję nr 21/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3312A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów oraz łącznej wysokości do 64,95 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 59,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości do 20 m, linii WLZ, przewidzianego do realizacji w miejscowość Modrzew na działkach o nr ewid 265, 266, 267, 268, 269, obręb Modrzew oraz na działkach o nr ewid. 160, 162, 164, 166 obręb Kol. Ziębów gm. Opoczno (data umieszczenia 19.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.6.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 86/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Opoczno przy ul. Przemysłowej na terenie działek o nr ewid.: 511/1, 511/2, 548/13, 596/5 obr. 9 m. Opoczna (data umieszczenia 12.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.31.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 21/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3312A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów oraz łącznej wysokości do 64,95 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 59,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości do 20 m, linii WLZ, przewidzianego do realizacji w miejscowość Modrzew na działkach o nr ewid 265, 266, 267, 268, 269, obręb Modrzew oraz na działkach o nr ewid. 160, 162, 164, 166 obręb Kol. Ziębów gm. Opoczno (data umieszczenia 03.06.2020 r.)
 • pdf RM.6733.6.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Opoczno przy ul. Przemysłowej na terenie działek o nr ewid.: 511/1, 511/2, 548/13, 596/5 obr. 9 m. Opoczna (data umieszczenia 27.05.2020 r.
 • pdf RM.6733.6.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Opoczno przy ul. Przemysłowej na terenie działek o nr ewid.: 511/1, 511/2, 548/13, 596/5 obr. 9 m. Opoczna (data umieszczenia 12.05.2020 r.)
 • pdf RM.6733.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 71/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE oraz dwoma złączami ZK-SN, wymiana istniejącej stacji transformatorowej na nową słupową SN/nN na terenie działek o nr ewid.: 290 obr. 1 m. Opoczna, 389, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9, 401 obr. 5 m. Opoczna, 215, 205, 706/2, 709/2, 710/2, 712/2, 713/2, 714/2, 720/2, 705/1, 985, 987 obr. 6 m. Opoczna, 664, 663/2, 604, 70, 74 obr. Brzustówek, gm. Opoczno, 488, 833, 834, 891 obr. Bukowiec, gm. Opoczno - (data umieszczenia 11.05.2020 r.)
 • pdf RM.6733.3.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 63/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm na działkach nr ewid.: 60/1, 549 obręb 9 m. Opoczna (data umieszczenia 06.05.2020 r.)
 • pdf RM.6733.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE oraz dwoma złączami ZK-SN, wymiana istniejącej stacji transformatorowej na nową słupową SN/nN na terenie działek o nr ewid.: 290 obr. 1 m. Opoczna, 389, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9, 401 obr. 5 m. Opoczna, 215, 205, 706/2, 709/2, 710/2, 712/2, 713/2, 714/2, 720/2, 705/1, 985, 987 obr. 6 m. Opoczna, 664, 663/2, 604, 70, 74 obr. Brzustówek, gm. Opoczno, 488, 833, 834, 891 obr. Bukowiec, gm. Opoczno - (data umieszczenia 24.04.2020 r.)
 • pdf RM.6733.3.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm na działkach nr ewid.: 60/1, 549 obręb 9 m. Opoczna (data umieszczenia 21.04.2020 r.)
 • pdf RM.6733.5.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE oraz dwoma złączami ZK-SN, wymiana istniejącej stacji transformatorowej na nową słupową SN/nN na terenie działek o nr ewid.: 290 obr. 1 m. Opoczna, 389, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9, 401 obr. 5 m. Opoczna, 215, 205, 706/2, 709/2, 710/2, 712/2, 713/2, 714/2, 720/2, 705/1, 985, 987 obr. 6 m. Opoczna, 664, 663/2, 604, 70, 74 obr. Brzustówek, gm. Opoczno, 488, 833, 834, 891 obr. Bukowiec, gm. Opoczno - (data umieszczenia 03.04.2020 r.)
 • pdf RM.6733.3.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy DN 63 mm na działkach nr ewid.: 60/1, 549 obręb 9 m. Opoczna (data umieszczenia 30.03.2020 r.)
 • pdf RM.6733.2.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 48/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ewid.: 443/2, 1/8, 1/11 i 543/1, obręb 17, m. Opoczno, oraz 637, 554 i 499/13, obręb 12, m. Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.03.2020 r.)
 • pdf RM.6733.2.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ewid.: 443/2, 1/8, 1/11 i 543/1, obręb 17, m. Opoczno, oraz 637, 554 i 499/13, obręb 12, m. Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.03.2020 r.)
 • pdf RM.6721.1.7.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich (data umieszczenia 12.03.2020 r.)
 • pdf RM.6721.2.1.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i Św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 09.03.2020 r.)
 • pdf RM.6721.1.1.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 09.03.2020 r.)
 • pdf RM.6733.1.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 37/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5MPa) o średnicy DN 90mm na terenie działek o nr ewid.: 60/1, 511/1, 511/2, 511/3 obr. 9 m. Opoczno - (data umieszczenia 09.03.2020 r.)
 • pdf RM.6733.2.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ewid.: 443/2, 1/8, 1/11 i 543/1, obręb 17, m. Opoczno, oraz 637, 554 i 499/13, obręb 12, m. Opoczno, gm. Opoczno - (data umieszczenia 21.02.2020 r.)
 • pdf RM.6733.1.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5MPa) o średnicy DN 90mm na terenie działek o nr ewid.: 60/1, 511/1, 511/2, 511/3 obr. 9 m. Opoczno - (data umieszczenia 21.02.2020 r.)
 • pdf RM.6733.25.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE 40/3,7 oraz dwoma złączami ZK-SN na terenie działek o nr ewid.: 290, 442 obr. 1 m. Opoczna, 389, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9, 401, 388/2 obr. 5 m. Opoczna, 215, 205, 706/2, 709/2, 710/2, 712/2, 713/2, 714/2, 720/2, 705/1, 985, 987 obr. 6 m. Opoczna, 664, 663/2, 604, 70, 74 obr. Brzustówek, gm. Opoczno, 488, 833, 834, 891 obr. Bukowiec, gm. Opoczno - (data umieszczenia 19.02.2020 r.)
 • pdf RM.6733.1.2020.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5MPa) o średnicy DN 90mm na terenie działek o nr ewid.: 60/1, 511/1, 511/2, 511/3 obr. 9 m. Opoczno - (data umieszczenia 06.02.2020 r.)
 • pdf RM.6733.22.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 60/1, 338 obr. 9, m. Opoczno (ul. Długa) - (data umieszczenia 23.01.2020 r.)
 • pdf RM.6733.21.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 13/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 596/5, 601 obr. 9, m. Opoczno (ul. Przemysłowa, Długa) - (data umieszczenia 23.01.2020 r.)
 • pdf RM.6733.23.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 11/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 1243/4, 1090/10, 1090/9, 1090/8, 1090/7, 1090/6, 1090/5, 1090/4, 1090/3, 1090/2, 1090/1, 1088/4 obr. 12 m. Opoczna - (data umieszczenia 22.01.2020 r.)
 • pdf RM.6733.24.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działki o nr ewid.: 1/9 obr. 13, m. Opoczno (ul. Partyzantów) - (data umieszczenia 20.01.2020 r.)
 • pdf RM.6733.23.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 1243/4, 1090/10, 1090/9, 1090/8, 1090/7, 1090/6, 1090/5, 1090/4, 1090/3, 1090/2, 1090/1, 1088/4 obr. 12 m. Opoczna - (data umieszczenia 07.01.2020 r.)
 • pdf RM.6733.22.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 60/1, 338 obr. 9, m. Opoczno (ul. Długa) - (data umieszczenia 07.01.2020 r.)
 • pdf RM.6733.21.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 596/5, 601 obr. 9, m. Opoczno (ul. Przemysłowa, Długa) - (data umieszczenia 07.01.2020 r.)
 • pdf RM.6733.25.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z rurą RHDPE 40/3,7 oraz dwoma złączami ZK-SN na terenie działek o nr ewid.: 290, 442 obr. 1 m. Opoczna, 389, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9, 401, 388/2 obr. 5 m. Opoczna, 215, 205, 706/2, 709/2, 710/2, 712/2, 713/2, 714/2, 720/2, 705/1, 985, 987 obr. 6 m. Opoczna, 664, 663/2, 604, 70, 74 obr. Brzustówek, gm. Opoczno, 488, 833, 834, 891 obr. Bukowiec, gm. Opoczno - (data umieszczenia 03.01.2020 r.)
 • pdf RM.6733.24.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działki o nr ewid.: 1/9 obr. 13, m. Opoczno (ul. Partyzantów) - (data umieszczenia 02.01.2020 r.)

Rok 2019

 • pdf RM.6733.19.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 211/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 90 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid.: 1088/4, 1090/1 obr. 12, m. Opoczno (ul. Małachowskiego)-(data umieszczenia 19.12.2019 r.)
 • pdf RM.6733.20.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 210/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid: 299, 281/3, 791, 847, 834, 878 obr. 6 m. Opoczna (ul. Grabowa) (data umieszczenia 19.12.2019 r.)
 • pdf RM.6733.24.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działki o nr ewid.: 1/9 obr. 13, m. Opoczno (ul. Partyzantów) - (data umieszczenia 17.12.2019 r.)
 • pdf Rm.6733.22.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 60/1, 338 obr. 9, m. Opoczno (ul. Długa) - (data umieszczenia 17.12.2019 r.)
 • pdf RM.6733.21.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 596/5, 601 obr. 9, m. Opoczno (ul. Przemysłowa, Długa) - (data umieszczenia 17.12.2019 r.)
 • pdf RM.6733.23.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid.: 1243/4, 1090/10, 1090/9, 1090/8, 1090/7, 1090/6, 1090/5, 1090/4, 1090/3, 1090/2, 1090/1, 1088/4 obr. 12, m. Opoczno - (data umieszczenia 17.12.2019 r.)
 • pdf RM.6733.19.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 90 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid.: 1088/4, 1090/1 obr. 12, m. Opoczno (ul. Małachowskiego) (data umieszczenia 04.12.2019 r.)
 • pdf RM.6733.20.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid: 299, 281/3, 791, 847, 834, 878 obr. 6 m. Opoczna (ul. Grabowa) (data umieszczenia 04.12.2019 r.)
 • pdf RM.6733.18.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 188/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa 4 szt. po 12m3 zbiorników do gromadzenia wód opadowych na terenie działki o nr ewid: 664/42 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.11.2019 r.)
 • pdf RM.6733.19.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 90 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid.: 1088/4, 1090/1 obr. 12, m. Opoczno (ul. Małachowskiego) - (data umieszczenia 19.11.2019 r.)
 • pdf RM.6733.20.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid.: 299, 281/3, 791, 847, 834, 878 obr. 6 m. Opoczna (ul. Grabowa) - (data umieszczenia 19.11.2019 r.)
 • pdf RM.6733.17.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 185/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid: 1030/1, 1031/2 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.11.2019 r.)
 • pdf RM.6733.18.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa 4 sztuk po 12 m3 zbiorników do gromadzenia wód opadowych przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ewid.: 664/42 obr. Mroczków Gościnny gm. Opoczno. (data umieszczenia 06.11.2019 r.)
 • pdf RM.6733.15.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 173/2019 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid: 825, 990/2 obr. Kruszewiec Kolonia gm. Opoczno (data umieszczenia 30.10.2019 r.)
 • pdf RM.6733.17.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid.: 1030/1, 1031/2 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.10.2019 r.)
 • pdf RM.6733.16.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 171/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid.: 711/1, 711/2, 743/2, 345, 346, 466 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.10.2019 r.)
 • pdf RM.6733.18.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa 4 sztuk po 12 m3 zbiorników do gromadzenia wód opadowych przewidzianego do realizacji na terenie działki o nr ewid.: 664/42 obr. Mroczków Gościnny gm. Opoczno. (data umieszczenia 15.10.2019 r.)
 • pdf RM.6733.15.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid: 825, 990/2 obr. Kruszewiec Kolonia gm. Opoczno (data umieszczenia 08.10.2019 r.)
 • pdf RM.6733.17.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb szkoły podstawowej w Woli Załężnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid.: 1030/1, 1031/2 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.10.2019 r.)
 • pdf RM.6733.14.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 157/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa parkingu na osiedlu Norwida-Konopnickiej w Opocznie wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie działki o nr ewid. 83/7, obr. 13 położonej przy ulicy C.K. Norwida i M. Konopnickiej w Opocznie, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.09.2019 r.)
 • pdf RM.6733.15.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid: 825, 990/2 obr. Kruszewiec Kolonia gm. Opoczno (data umieszczenia 24.09.2019 r.)
 • pdf RM.6733.14.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Budowa parkingu na osiedlu Norwida-Konopnickiej. (data umieszczenia 13.09.2019 r.)
 • pdf RM.6733.16.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid.: 711/1, 711/2, 743/2, 345, 346, 466 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.08.2019 r.)
 • pdf RM.6733.14.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa parkingu na osiedlu Norwida-Konopnickiej w Opocznie wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia na terenie działki o nr ewid. 83/7, obr. 13 położonej przy ulicy C.K. Norwida i M. Konopnickiej w Opocznie, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.08.2019 r.)
 • pdf RM.6721.1.4.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich (data umieszczenia 23.08.2019 r.)
 • pdf Uzasadnienie.pdf - Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.
 • pdf RM.6733.12.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 127/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa budynku administracyjnego – zabudowa wolnostojąca na terenie działek o nr ewid: 190/16, 189/34 obr. 7 m. Opoczna przy ulicy Kwiatowej (data umieszczenia 14.08.2019 r.)
 • pdf RM.6733.12.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa budynku administracyjnego – zabudowa wolnostojąca na terenie działek o nr ewid: 190/16, 189/34 obr. 7 m. Opoczna przy ulicy Kwiatowej (data umieszczenia 25.07.2019 r.)
 • pdf RM.6733.12.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa budynku administracyjnego – zabudowa wolnostojąca na terenie działek o nr ewid: 190/16, 189/34 obr. 7 m. Opoczna przy ulicy Kwiatowej (data umieszczenia 09.07.2019 r.)
 • pdf RM.6721.1.1.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich (data wywieszenia 09.07.2019 r.)
 • pdf RM.6733.11.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 107/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa oświetlenia dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku rodzinnego ogrodu działkowego nad Zalewem Tulipan w Opocznie wraz z rozbudową oświetlenia” na terenie działki o nr ewid. 35/1 obr. 19 m. Opoczno, gm. Opoczno, (data umieszczenia 03.07.2019 r.)
 • pdf RM.6733.9.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 101/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 826, 1066/3, 828/6, 828/5 obręb Kraśnica, gm. Opoczno, (data umieszczenia 18.06.2019 r.)
 • pdf RM.6733.11.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzji dotyczącej prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku rodzinnego ogrodu działkowego nad Zalewem Tulipan w Opocznie wraz z rozbudową oświetlenia” na terenie działki o nr ewid. 35/1 obr. 19 m. Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.06.2019 r.)
 • pdf RM.6733.10.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 100/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid.: 663/2 obr. Brzustówek gm. Opoczno, (data umieszczenia 18.06.2019 r.)
 • pdf RM.6733.8.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 94/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa sieci gazowej sc PE-DN90/63/40 mm w ul. Szewskiej i Al. Sportowej w Opocznie na terenie działek o nr ewid. 89/2 (obręb 14), 578, 570 (obręb 13) m. Opoczno (ul. Szewska, Al. Sportowa), (data umieszczenia 05.06.2019 r.)
 • pdf RM.6733.10.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid.: 663/2 obr. Brzustówek gm. Opoczno, (data umieszczenia 03.06.2019 r.)
 • pdf RM.6733.9.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 826, 1066/3, 828/6, 828/5 obręb Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.06.2019 r.)
 • pdf RM.6733.1.2019.pdf - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Opoczna nr 39/2019 z dnia 07.03.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego na działkach o nr ewid. 578, 288, 307/2, 423/1, 422/9, 422/7, 580/1, 391/1, 635 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.05.2019 r.)
 • pdf RM.6733.11.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa oświetlenia dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku rodzinnego ogrodu działkowego nad Zalewem Tulipan w Opocznie wraz z rozbudową oświetlenia” na terenie działki o nr ewid. 35/1 obr. 19 m. Opoczno, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.05.2019 r.)
 • pdf RM.6733.8.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej sc PE-DN90/63/40 mm w ul. Szewskiej i Al. Sportowej w Opocznie na terenie działek o nr ewid. 89/2 (obręb 14), 578, 570 (obręb 13) m. Opoczno (ul. Szewska, Al. Sportowa), (data umieszczenia 21.05.2019 r.)
 • pdf RM.6733.7.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 85/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN przewidzianego do realizacji ul. Staromiejska w Opocznie na terenie działek o nr ewid. 317/2, 317/1, 314 obręb 14, m. Opoczno (data umieszczenia 16.05.2019 r.)
 • pdf RM.6733.10.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid.: 663/2 obr. Brzustówek gm. Opoczno. (data umieszczenia 14.05.2019 r.)
 • pdf RM.6733.9.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 826, 1066/3, 828/6, 828/5 obręb Kraśnica, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.05.2019 r.)
 • pdf RM.6733.7.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN przewidzianego do realizacji ul. Staromiejska w Opocznie na terenie działek o nr ewid. 317/2, 317/1, 314 obręb 14, m. Opoczno (data umieszczenia 30.04.2019 r.)
 • pdf RM.6733.8.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej sc PE-DN90/63/40 mm w ul. Szewskiej i Al. Sportowej w Opocznie na terenie działek o nr ewid. 89/2 (obręb 14), 578, 570 (obręb 13) m. Opoczno (ul. Szewska, Al. Sportowa), (data umieszczenia 29.04.2019 r.)
 • pdf RM.6733.6.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 69/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych 2 x Dn 50/200, 40/160, 32/160 w ul. Ozmowska-Piotrkowska 61 w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 746/62, 746/3, 746/19, 746/21, 746/22, 746/24, 746/28, 746/23 obr. 12, m. Opoczno (data umieszczenia 17.04.2019 r.)
 • pdf RM.6733.7.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN przewidzianego do realizacji ul. Staromiejska w Opocznie na terenie działek o nr ewid. 317/2, 317/1, 314 obręb 14, m. Opoczno (data umieszczenia 12.04.2019 r.)
 • pdf RM.6733.3.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 60/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu sc-PE-DN 90/63/40 mm w Osiedlu Milenijnym w Opocznie, Plac Zamkowy, Plac Kościuszki, ul. Rolna, ul. Staromiejska, Inowłodzka, Piwna, Kościelna, Libiszewska, Daleka, Krótka, miejscowość Wola Załężna na terenie działek położonych: ul. Inowłodzka/Rolna w Opocznie, działki nr ewid. 911, 151/2, 1/9, 1/10, 1/11, 185/1, 185/3 (obręb 7), 410/1, 410/2, 410/3 (obręb 13), ul. Libiszewska, działki nr ewid. 211/1 (obręb 8), 158 (obręb 14),ul. Sportowa, działki nr ewid. 89/2 (obręb 14), 586, 470/5 (obręb 13),ul. Kowalskiego, działka nr ewid. 570 (obręb 13),ul. Kwiatowa, działki nr ewid. 195/1, 342/2, 875/2, 189/35 , 190/17 (obręb 7),ul. Krokusowa, działka nr ewid. 189/13 (obręb 7),Plac Kościuszki/Plac Zamkowy, działki nr ewid. 549/1, 622/1 (obręb 13),ul. Piwna, działki nr ewid. 451, 565 (obręb 13),ul. Kościelna, działka nr ewid. 562 (obręb 13),ul. Stodolna, działka nr ewid. 221/3 (obręb 7),ul. Sobieskiego, działki nr ewid. 540/1, 621, 473, 474/2 (obręb 13),ul. Rolna, działka nr ewid. 148/15 (obręb 7), ul. Daleka, działka nr ewid. 297/1 (obręb 8),ul. Krótka, działka nr ewid. 254/1 (obręb 14), ul. św. Mateusza, działka nr ewid. 360 (obręb 7), ul. Piłsudskiego, działka nr ewid. 689 (obręb 7),ul. Staromiejska, działki nr ewid. 74/2, 74/3 (obręb 14), 301 (obręb 15), miejscowość Wola Załężna, działki nr 960 (obręb 30 Wola Załężna) (data umieszczenia 10.04.2019 r.)
 • pdf RM.6733.5.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 61/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku rodzinnego ogrodu działkowego nad Zalewem Tulipan w Opocznie wraz z rozbudową oświetlenia na terenie działek o nr ewid.: 95, 94, 96, 98, 34/1 obr. 19 m. Opoczno (data umieszczenia 10.04.2019 r.)
 • pdf RM.6733.4.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 55/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa i częściowa przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o łącznik na poziomie parteru na terenie działki o nr ewid 746/62 obr. 12, ul. Piotrkowska, m. Opoczno (data umieszczenia 08.04.2019 r.)
 • pdf RM.6720.1.1.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • pdf RM.6733.6.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych 2 x Dn 50/200, 40/160, 32/160 w ul. Ozmowska-Piotrkowska 61 w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 746/62, 746/3, 746/19, 746/21, 746/22, 746/24, 746/28, 746/23 obr. 12, m. Opoczno (data umieszczenia 02.04.2019 r.)
 • pdf RM.6733.5.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku rodzinnego ogrodu działkowego nad Zalewem Tulipan w Opocznie wraz z rozbudową oświetlenia na terenie działek o nr ewid.: 95, 94, 96, 98, 34/1 obr. 19 m. Opoczno (data umieszczenia 26.03.2019 r.)
 • pdf RM.6733.3.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zadząd Dróg Powiatowych w Opocznie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowie gazociągu sc-PE-DN 90/63/40 mm w Osiedlu Milenijnym w Opocznie, Plac Zamkowy, Plac Kościuszki, ul. Rolna, ul. Staromiejska, Inowłodzka, Piwna, Kościelna, Libiszewska, Daleka, Krótka, miejscowość Wola Załężna na terenie działek położonych: ul. Inowłodzka/Rolna w Opocznie, działki nr ewid. 911, 151/2, 1/9, 1/10, 1/11, 185/1, 185/3 (obręb 7), 410/1, 410/2, 410/3 (obręb 13), ul. Libiszewska, działki nr ewid. 211/1 (obręb 8), 158 (obręb 14),ul. Sportowa, działki nr ewid. 89/2 (obręb 14), 586, 470/5 (obręb 13),ul. Kowalskiego, działka nr ewid. 570 (obręb 13),ul. Kwiatowa, działki nr ewid. 195/1, 342/2, 875/2, 189/35 , 190/17 (obręb 7),ul. Krokusowa, działka nr ewid. 189/13 (obręb 7),Plac Kościuszki/Plac Zamkowy, działki nr ewid. 549/1, 622/1 (obręb 13),ul. Piwna, działki nr ewid. 451, 565 (obręb 13),ul. Kościelna, działka nr ewid. 562 (obręb 13),ul. Stodolna, działka nr ewid. 221/3 (obręb 7),ul. Sobieskiego, działki nr ewid. 540/1, 621, 473, 474/2 (obręb 13),ul. Rolna, działka nr ewid. 148/15 (obręb 7), ul. Daleka, działka nr ewid. 297/1 (obręb 8),ul. Krótka, działka nr ewid. 254/1 (obręb 14), ul. św. Mateusza, działka nr ewid. 360 (obręb 7), ul. Piłsudskiego, działka nr ewid. 689 (obręb 7),ul. Staromiejska, działki nr ewid. 74/2, 74/3 (obręb 14), 301 (obręb 15), miejscowość Wola Załężna, działki nr 960 (obręb 30 Wola Załężna) (data umieszczenia 26.03.2019 r.)
 • pdf RM.6733.4.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa i częściowa przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o łącznik na poziomie parteru na terenie działki o nr ewid 746/62 obr. 12, ul. Piotrkowska, m. Opoczno (data umieszczenia 22.03.2019 r.)
 • pdf RM.6733.6.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych 2 x Dn 50/200, 40/160, 32/160 w ul. Ozmowska-Piotrkowska 61 w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 746/62, 746/3, 746/19, 746/21, 746/22, 746/24, 746/28, 746/23 obr. 12, m. Opoczno (data umieszczenia 18.03.2019 r.)
 • pdf RM.6733.1.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 39/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 578, 288, 307/2, 423/1, 422/9, 422/7, 580/1, 391/1, 635 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.03.2019 r.)
 • pdf RM.6733.5.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku rodzinnego ogrodu działkowego nad Zalewem Tulipan w Opocznie wraz z rozbudową oświetlenia na terenie działek o nr ewid.: 95, 94, 96, 98, 34/1 obr. 19 m. Opoczno (data umieszczenia 04.03.2019 r.)
 • pdf RM.6733.4.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa i częściowa przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o łącznik na poziomie parteru na terenie działki o nr ewid 746/62 obr. 12, ul. Piotrkowska, m. Opoczno (data umieszczenia 04.03.2019 r.)
 • pdf RM.6733.2.2019_decyzja.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 34/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych Dn 300/450, 125/225 pomiędzy komorami K-8, K-9 przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 53/287, 53/286 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 27.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.3.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowie gazociągu sc-PE-DN 90/63/40 mm w Osiedlu Milenijnym w Opocznie, Plac Zamkowy, Plac Kościuszki, ul. Rolna, ul. Staromiejska, Inowłodzka, Piwna, Kościelna, Libiszewska, Daleka, Krótka, miejscowość Wola Załężna na terenie działek położonych: ul. Inowłodzka/Rolna w Opocznie, działki nr ewid. 911, 151/2, 1/9, 1/10, 1/11, 185/1, 185/3 (obręb 7), 410/1, 410/2, 410/3 (obręb 13), ul. Libiszewska, działki nr ewid. 211/1 (obręb 8), 158 (obręb 14),ul. Sportowa, działki nr ewid. 89/2 (obręb 14), 586, 470/5 (obręb 13),ul. Kowalskiego, działka nr ewid. 570 (obręb 13),ul. Kwiatowa, działki nr ewid. 195/1, 342/2, 875/2, 189/35 , 190/17 (obręb 7),ul. Krokusowa, działka nr ewid. 189/13 (obręb 7),Plac Kościuszki/Plac Zamkowy, działki nr ewid. 549/1, 622/1 (obręb 13),ul. Piwna, działki nr ewid. 451, 565 (obręb 13),ul. Kościelna, działka nr ewid. 562 (obręb 13),ul. Stodolna, działka nr ewid. 221/3 (obręb 7),ul. Sobieskiego, działki nr ewid. 540/1, 621, 473, 474/2 (obręb 13),ul. Rolna, działka nr ewid. 148/15 (obręb 7), ul. Daleka, działka nr ewid. 297/1 (obręb 8),ul. Krótka, działka nr ewid. 254/1 (obręb 14), ul. św. Mateusza, działka nr ewid. 360 (obręb 7), ul. Piłsudskiego, działka nr ewid. 689 (obręb 7),ul. Staromiejska, działki nr ewid. 74/2, 74/3 (obręb 14), 301 (obręb 15), miejscowość Wola Załężna, działki nr 960 (obręb 30 Wola Załężna) (data umieszczenia 22.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.1.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 578, 288, 307/2, 423/1, 422/9, 422/7, 580/1, 391/1, 635 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.2.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych Dn 300/450, 125/225 pomiędzy komorami K-8, K-9 przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 53/287, 53/286 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 12.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.39.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 29/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w ul. Staromiejskiej w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 74/2, 74/3, obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 11.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.36.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 28/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowia sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 612/2, 1045, 612/6, 538/50, 1034/1, 664/70, 664/71 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.32.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 26/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży stanowiącej nośnik stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. 31736 OPOCZNO WSCHÓD na terenie działki o nr ewid. 217/2 położonej w obrębie 20, m. Opoczno (data umieszczenia 06.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.31.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 21/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3312A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów oraz łącznej wysokości do 64,95 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 59,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości do 20 m, linii WLZ, przewidzianego do realizacji w miejscowość Modrzew na działkach o nr ewid 265, 266, 267, 268, 269, obr. Modrzew oraz na działkach o nr ewid. 160, 162, 164, 166 obr. Kol. Ziębów gm. Opoczno (data umieszczenia 04.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.38.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna wydaniu decyzji nr 23/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i nN dla budynku produkcyjnego- magazynowego w Opocznie ul. Zakątna (dz. nr ewid. 24/13, 24/16), na terenie działek o nr ewid. 26/35, 27/5, 27/4, 27/7, 24/3, 24/2, 24/8, 24/4, 91/1, 28, 29, 90/2, 95, 96 w obr. 11, m. Opoczno (data umieszczenia 04.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.37.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 22/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia i przebudowia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki o nr ewid. 290 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.02.2019 r.)
 • pdf RM.6733.35.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN-40PE w ul. Chopina, DN-63PE w ul. Chopina, Hubala, Starzyńskiego, DN-90PE w ul. Waryńskiego na terenie działek o nr ewid. 61, 113, 27, 2/8, 26, 28/1, 28/2, 185/1, 185/2, 122/3, 123/4, 123/7, 124 obręb 21 m. Opoczno, gm. Opoczno (ul. Chopina, Hubala, Starzyńskiego, Waryńskiego, gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego w Opocznie), (data umieszczenia 30.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.2.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych Dn 300/450, 125/225 pomiędzy komorami K-8, K-9 przy ul. M.C. Skłodowskiej w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 53/287, 53/286 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 28.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.39.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w ul. Staromiejskiej w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 74/2, 74/3, obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 25.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.36.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowia sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 612/2, 1045, 612/6, 538/50, 1034/1, 664/70, 664/71 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 22.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.32.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji RZGW w Warszawie oraz pisma Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży stanowiącej nośnik stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. 31736 OPOCZNO WSCHÓD na terenie działki o nr ewid. 217/2 położonej w obrębie 20, m. Opoczno (data umieszczenia 21.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.37.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia i przebudowia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki o nr ewid. 290 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.31.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w Warszawie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi (pisma) postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3312A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów oraz łącznej wysokości do 64,95 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 59,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości do 20 m, linii WLZ, przewidzianego do realizacji w miejscowość Modrzew na działkach o nr ewid 265, 266, 267, 268, 269, obr. Modrzew oraz na działkach o nr ewid. 160, 162, 164, 166 obr. Kol. Ziębów gm. Opoczno (data umieszczenia 17.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.38.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i nN dla budynku produkcyjnego- magazynowego w Opocznie ul. Zakątna (dz. nr ewid. 24/13, 24/16), na terenie działek o nr ewid. 26/35, 27/5, 27/4, 27/7, 24/3, 24/2, 24/8, 24/4, 91/1, 28, 29, 90/2, 95, 96 w obr. 11, m. Opoczno (data umieszczenia 17.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.1.2019.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 578, 288, 307/2, 423/1, 422/9, 422/7, 580/1, 391/1, 635 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.21.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 7/2019 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 288, 578, 307/2, 423/1, 423/2, 422/9, 422/10, 422/7, 422/8, 580/1, 635, 391/1 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.34.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 791, 281/3, 906 i 441 obręb 6, m. Opoczno (ul. Akacjowa), (data umieszczenia 11.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.33.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (≤0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie działek o nr ewid. 330/6, 330/1, 189/3, 329/1, 100/12, 100/11, 100/10, 188 obręb 13 m. Opoczno oraz działek o nr ewid. 757/6, 757/8, 301/3 obręb 12 m. Opoczno (data umieszczenia 11.01.2019 r.)
 • pdf RM.6733.35.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN-40PE w ul. Chopina, DN-63PE w ul. Chopina, Hubala, Starzyńskiego, DN-90PE w ul. Waryńskiego na terenie działek o nr ewid. 61, 113, 27, 2/8, 26, 28/1, 28/2, 185/1, 185/2, 122/3, 123/4, 123/7, 124 obręb 21 m. Opoczno, gm. Opoczno (ul. Chopina, Hubala, Starzyńskiego, Waryńskiego, gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego w Opocznie) (data umieszczenia 07.01.2018 r.)

Rok 2018

 • pdf RM.6733.39.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w ul. Staromiejskiej w Opocznie przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid 74/2, 74/3, obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 31.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.38.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i nN dla budynku produkcyjnego- magazynowego w Opocznie ul. Zakątna (dz. nr ewid. 24/13, 24/16), na terenie działek o nr ewid. 26/35, 27/5, 27/4, 27/7, 24/3, 24/2, 24/8, 24/4, 91/1, 28, 29, 90/2, 95, 96 w obr. 11, m. Opoczno (data umieszczenia 31.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.37.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia i przebudowia sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działki o nr ewid. 290 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 28.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.36.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowia sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 612/2, 1045, 612/6, 538/50, 1034/1, 664/70, 664/71 obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 28.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.21.2018.pdf - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Opoczna nr 192/2018 z dnia 29.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 288, 578, 307/2, 423/1, 423/2, 422/9, 422/10, 422/7, 422/8, 580/1, 635, 391/1 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.34.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 791, 281/3, 906 i 441 obręb 6, m. Opoczno (ul. Akacjowa) (data umieszczenia 21.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.33.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (≤0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie działek o nr ewid. 330/6, 330/1, 189/3, 329/1, 100/12, 100/11, 100/10, 188 obręb 13 m. Opoczno oraz działek o nr ewid. 757/6, 757/8, 301/3 obręb 12 m. Opoczno (data umieszczenia 21.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.31.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3312A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów oraz łącznej wysokości do 64,95 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 59,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości do 20 m, linii WLZ, przewidzianego do realizacji w miejscowość Modrzew na działkach o nr ewid 265, 266, 267, 268, 269, obr. Modrzew oraz na działkach o nr ewid. 160, 162, 164, 166 obr. Kol. Ziębów gm. Opoczno (data umieszczenia 13.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.32.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wieży stanowiącej nośnik stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. 31736 OPOCZNO WSCHÓD na terenie działki o nr ewid. 217/2 położonej w obrębie 20, m. Opoczno (data umieszczenia 13.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.35.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia DN-40PE w ul. Chopina, DN-63PE w ul. Chopina, Hubala, Starzyńskiego, DN-90PE w ul. Waryńskiego na terenie działek o nr ewid. 61, 113, 27, 2/8, 26, 28/1, 28/2, 185/1, 185/2, 122/3, 123/4, 123/7, 124 obręb 21 m. Opoczno, gm. Opoczno (ul. Chopina, Hubala, Starzyńskiego, Waryńskiego, gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego w Opocznie) (data umieszczenia 07.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.33.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (≤0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego i usługowego na terenie działek o nr ewid. 330/6, 330/1, 189/3, 329/1, 100/12, 100/11, 100/10, 188 obręb 13 m. Opoczno oraz działek o nr ewid. 757/6, 757/8, 301/3 obręb 12 m. Opoczno (data umieszczenia 06.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.34.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 791, 281/3, 906 i 441 obręb 6, m. Opoczno (ul. Akacjowa) (data umieszczenia 06.12.2018 r.)
 • pdf RM.6734.2.2018.pdf - Zawiadomienie o wycofaniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 80/5, 79, 213/1, 214, 213/3, 80/7 obr. 6, położonych przy ulicy Partyzantów w Opocznie (data umieszczenia 04.12.2018 r.)
 • pdf RM.6733.30.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 205/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek o nr ewid. 2647/3, 2647/4, 2647/12, 2647/16, 2647/17 położonych w obrębie 0015 Libiszów, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.11.2018 r.)
 • pdf RM.6733.27.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 202/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przyłączy wodociągowych Ø50 stal. na 63 PE-HD do bud. Nr 7, 9, 11 w ul. Mickiewicza w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 650/3, 104, 105, 719/1, 719/2, 207/6, 207/7, 210, 211, 207/5 obręb 13, m. Opoczno (data umieszczenia 26.11.2018 r.)
 • pdf RM.6733.30.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałw przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek o nr ewid. 2647/3, 2647/4, 2647/12, 2647/16, 2647/17 położonych w obrębie 0015 Libiszów, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2018 r.)
 • pdf RM.6733.27.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałw przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przyłączy wodociągowych Ø50 stal. na 63 PE-HD do bud. Nr 7, 9, 11 w ul. Mickiewicza w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 650/3, 104, 105, 719/1, 719/2, 207/6, 207/7, 210, 211, 207/5 obręb 13, m. Opoczno (data umieszczenia 08.11.2018 r.)
 • pdf RM.6733.24.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 194/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Leśnej w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 301/3, 1243/4, 244, 243, 242, 241, 240, 239/2, 238 obr. 12, m. Opoczno (data umieszczenia 05.11.2018 r.)
 • pdf RM.6733.3.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 193/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110PE-HD łączącego wodociąg od dz. 55/1 obr. Janów Karwicki do dz. 1630/3, 2554 obr. Bielowice, gm. Opoczno, przewidzianego do realizacji: obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 55/1, 56/3, obręb Bielowice, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 2554, 1721/2, 1722/5, 1722/7, 1722/9, 1723/4, 1723/6, 1726/2, 1727/2, 1728/2, 2583/2, 1729/2, 1730/2, 1731/2, 1732/2, 1743/2, 1744/2, 1745/2, 1746/3, 1748/2, 2563/2, 1749/2, 1750/2, 1751/2, 1615/4, 1617/4, 1617/6, 1618/3, 1619/6, 1619/8, 1620/3, 1621/4, 1622/5, 1623/6, 1625/3, 1626/3, 1627/3, 1764/3, 1630/3 (data umieszczenia 05.11.2018 r.)
 • pdf RM.6733.30.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek o nr ewid. 2647/3, 2647/4, 2647/12, 2647/16, 2647/17 położonych w obrębie 0015 Libiszów, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.21.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 192/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 288, 578, 307/2, 423/1, 423/2, 422/9, 422/10, 422/7, 422/8, 580/1, 635, 391/1 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.10.2018 r.)
 • RM.6733.25.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 191/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Ogrodowej w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 1/13, 555, 1/8, 443/2 obr. 17, m. Opoczno (data umieszczenia 26.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.28.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna wydaniu decyzji nr 190/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø90 PE-HD w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno na terenie działek o nr ewid. 103, 106 w obr. Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.26.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 189/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø90 PE-HD w miejscowości Różanna, gm. Opoczno na terenie działek o nr ewid. 937, 908 w obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.29.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 188/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rewitalizacja fragmentu zabytkowego parku w Mroczkowie w tym: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania oświetlenia terenu wraz z instalacją latarni oświetleniowych, przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych wewnętrznych w parku, budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, elementy zabawkowe dla dzieci, stojaki na rowery, cokół po dawnej rzeźbie ogrodowej do zachowania i prac renowacyjnych, domki dla owadów i dla ptaków – budki lęgowe), ponadto remont zabytkowego muru, konserwacja istniejącej zieleni i urządzenie nowej zieleni, realizowane w ramach zadania „Rewitalizacja części zabytkowego parku położonego w miejscowości Mroczków Gościnny” na terenie działki o nr ewid. 664/71 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.10.2018 r.)
 • pdf RM.6734.1.2018 .pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczna o wpływie wniosku informującego o zamiarze realizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 80/5, 54/8, 79, 213/1 obr. 6, m. Opoczno przy ulicy Partyzantów na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przegotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 • pdf RM.6734.1.2018.pdf - Wniosek o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 80/5, 54/8, 79, 213/1 obr. 6, m. Opoczno przy ulicy Partyzantów.
 • pdf RM.6734.1.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
 • pdf RM.6734.1.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Załącznik mapowy do koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
 • pdf RM.6734.1.2018-Załącznik do wniosku .pdf - Granice terenu objętego wnioskiem oraz granice terenu na który inwestycja będzie oddziaływać
 • pdf RM.6734.1.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Licencja na wykorzystanie mapy zasadniczej
 • pdf RM.6734.1.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Koncepcja zagospodarowania działki
 • pdf RM.6734.1.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Informacja o wolnych miejscach w istniejących szkołach
 • pdf RM.6734.2.2018.pdf - Zawiadomienie Burmistrza Opoczna o wpływie wniosku informującego o zamiarze realizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 80/5, 79, 213/1, 214, 213/3, 80/7 obr. 6, m. Opoczno przy ulicy Partyzantów na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przegotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 • pdf RM.6734.2.2018 .pdf - Wniosek o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewid. 80/5, 79, 213/1, 214, 213/3, 80/7 obr. 6, m. Opoczno przy ulicy Partyzantów
 • pdf RM.6734.2.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
 • pdf RM.6734.2.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Załącznik mapowy do koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
 • pdf RM.6734.2.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Granice terenu objętego wnioskiem oraz granice terenu na który inwestycja będzie oddziaływać
 • RM.6734.2.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Licencja na wykorzystanie mapy zasadniczej
 • pdf RM.6734.2.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Koncepcja zagospodarowania działki
 • pdf RM.6734.2.2018-Załącznik do wniosku.pdf - Informacja o wolnych miejscach w istniejących szkołach
 • pdf RM.6733.3.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Generalną Dyrekcjię Dróg Krajowych i Autostrad postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110PE-HD łączącego wodociąg od dz. 55/1 obr. Janów Karwicki do dz. 1630/3, 2554 obr. Bielowice, gm. Opoczno, przewidzianego do realizacji: obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 55/1, 56/3, obręb Bielowice, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 2554, 1721/2, 1722/5, 1722/7, 1722/9, 1723/4, 1723/6, 1726/2, 1727/2, 1728/2, 2583/2, 1729/2, 1730/2, 1731/2, 1732/2, 1743/2, 1744/2, 1745/2, 1746/3, 1748/2, 2563/2, 1749/2, 1750/2, 1751/2, 1615/4, 1617/4, 1617/6, 1618/3, 1619/6, 1619/8, 1620/3, 1621/4, 1622/5, 1623/6, 1625/3, 1626/3, 1627/3, 1764/3, 1630/3 (data umieszczenia 19.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.29.2018_art 10.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia przez Starostę Powiatu opoczyńskiego, GDDKiA i RDLP sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rewitalizacja fragmentu zabytkowego parku w Mroczkowie w tym: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania oświetlenia terenu wraz z instalacją latarni oświetleniowych, przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych wewnętrznych w parku, budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, elementy zabawkowe dla dzieci, stojaki na rowery, cokół po dawnej rzeźbie ogrodowej do zachowania i prac renowacyjnych, domki dla owadów i dla ptaków – budki lęgowe), ponadto remont zabytkowego muru, konserwacja istniejącej zieleni i urządzenie nowej zieleni, realizowane w ramach zadania „Rewitalizacja części zabytkowego parku położonego w miejscowości Mroczków Gościnny” na terenie działki o nr ewid. 664/71 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.27.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przyłączy wodociągowych Ø50 stal. na 63 PE-HD do bud. Nr 7, 9, 11 w ul. Mickiewicza w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 650/3, 104, 105, 719/1, 719/2, 207/6, 207/7, 210, 211, 207/5 obręb 13, m. Opoczno (data umieszczenia 10.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.23.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 181/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 84/13, 149/1 obręb 13, m. Opoczno, położonych ul. Żeromskiego w Opocznie (data umieszczenia 10.10.2018 r.)
 • pdf RM.6721.2.7.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej (data wywieszenia 10.10.2018r.)
 • pdf RM.6733.28.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø90 PE-HD w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno na terenie działek o nr ewid. 103, 106 w obr. Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.26.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø90 PE-HD w miejscowości Różanna, gm. Opoczno na terenie działek o nr ewid. 937, 908 w obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 08.10.2018 r.)
 • RM.6733.25.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Ogrodowej w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 1/13, 555, 1/8, 443/2 obr. 17, m. Opoczno (data umieszczenia 08.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.24.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Leśnej w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 301/3, 1243/4, 244, 243, 242, 241, 240, 239/2, 238 obr. 12, m. Opoczno (data umieszczenia 08.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.21.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 288, 578, 307/2, 423/1, 423/2, 422/9, 422/10, 422/7, 422/8, 580/1, 635, 391/1 obręb Januszewice, gm. Opoczno. (data umieszczenia 05.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.19.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna wydaniu decyzji nr 176/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) PE o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 299, 281/3 obręb 6, m. Opoczno (ul. Grabowa, ul. Akacjowa), (data umieszczenia 03.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.20.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 175/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 na terenie działek nr ewid. 77, 94/1 obr. 14 m. Opoczno, położonych ul. Staromiejska w Opocznie (data umieszczenia 03.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.22.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 174/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opoczno przy ul. Ogrodowej na terenie działek nr ewid. 443/3 obręb 17 oraz działek nr ewid. 3/1, 6, 20 obr. 18 m. Opoczno, położonych ul. Ogrodowa w Opocznie (data umieszczenia 02.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.3.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110PE-HD łączącego wodociąg od dz. 55/1 obr. Janów Karwicki do dz. 1630/3, 2554 obr. Bielowice, gm. Opoczno, przewidzianego do realizacji: obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 55/1, 56/3, obręb Bielowice, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 2554, 1721/2, 1722/5, 1722/7, 1722/9, 1723/4, 1723/6, 1726/2, 1727/2, 1728/2, 2583/2, 1729/2, 1730/2, 1731/2, 1732/2, 1743/2, 1744/2, 1745/2, 1746/3, 1748/2, 2563/2, 1749/2, 1750/2, 1751/2, 1615/4, 1617/4, 1617/6, 1618/3, 1619/6, 1619/8, 1620/3, 1621/4, 1622/5, 1623/6, 1625/3, 1626/3, 1627/3, 1764/3, 1630/3 (data umieszczenia 02.10.2018 r.)
 • pdf RM.6733.23.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 84/13, 149/1 obręb 13, m. Opoczno, położonych ul. Żeromskiego w Opocznie (data umieszczenia 25.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.11.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 164/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-MOBILE POLSKA S.A. nr 26719 MODRZEW na działkach o nr ewid. 366/1, 670 obr. Modrzew, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.29.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rewitalizacja fragmentu zabytkowego parku w Mroczkowie w tym: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania oświetlenia terenu wraz z instalacją latarni oświetleniowych, przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych wewnętrznych w parku, budowa elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, elementy zabawkowe dla dzieci, stojaki na rowery, cokół po dawnej rzeźbie ogrodowej do zachowania i prac renowacyjnych, domki dla owadów i dla ptaków – budki lęgowe), ponadto remont zabytkowego muru, konserwacja istniejącej zieleni i urządzenie nowej zieleni, realizowane w ramach zadania „Rewitalizacja części zabytkowego parku położonego w miejscowości Mroczków Gościnny” na terenie działki o nr ewid. 664/71 obręb Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.27.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa przyłączy wodociągowych Ø50 stal. na 63 PE-HD do bud. Nr 7, 9, 11 w ul. Mickiewicza w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 104, 105, 719/1, 719/2, 207/6, 210, 211, 207/5, 207/7 obręb 13, m. Opoczno (data umieszczenia 20.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.28.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø90 PE-HD w miejscowości Dzielna, gm. Opoczno na terenie działek o nr ewid. 103, 106 w obr. Dzielna, gm. Opoczno (data umieszczenia 20.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.26.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø90 PE-HD w miejscowości Różanna, gm. Opoczno na terenie działek o nr ewid. 937, 908 w obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.25.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Ogrodowej w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 1/13, 555, 1/8, 443/2 obr. 17, m. Opoczno (data umieszczenia 19.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.24.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w ul. Leśnej w Opocznie przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 301/3, 1243/4, 244, 243, 242, 241, 240, 239/2, 238 obr. 12, m. Opoczno (data umieszczenia 19.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.20.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 na terenie działek nr ewid. 77, 94/1 obr. 14 m. Opoczno, położonych ul. Staromiejska w Opocznie (data umieszczenia 18.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.22.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opoczno przy ul. Ogrodowej na terenie działek nr ewid. 443/3 obręb 17 oraz działek nr ewid. 3/1, 6, 20 obr. 18 m. Opoczno, położonych ul. Ogrodowa w Opocznie (data umieszczenia 14.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.19.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) PE o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 299, 281/3 obręb 6, m. Opoczno (ul. Grabowa, ul. Akacjowa), (data umieszczenia 14.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.23.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 84/13, 149/1 obręb 13, m. Opoczno, położonych ul. Żeromskiego w Opocznie (data umieszczenia 10.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.21.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 288, 578, 307/2, 423/1, 423/2, 422/9, 422/10, 422/7, 422/8, 580/1, 635, 391/1 obręb Januszewice, gm. Opoczno. (data umieszczenia 10.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.11.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi oraz Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP- Wydział Lotniskowy w Warszawie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-MOBILE POLSKA S.A. nr 26719 MODRZEW na działkach o nr ewid. 366/1, 670 obr. Modrzew, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.15.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 157/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 304, 410, 420 obr. 6, ul. Głogowa, m. Opoczno (data umieszczenia 06.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.16.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 158/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działce o nr ewid. 225 obr. 6 ul. Czeremchowa, m. Opoczno (data umieszczenia 06.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.18.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 156/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<0,5 MPa) PE o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 875, 906 obr. 6 ul. Jesionowa, m. Opoczno (data umieszczenia 06.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.17.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 155/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<0,5 MPa) PE o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 304, 419 obr. 6 ul. Jarzębinowa, m. Opoczno (data umieszczenia 06.09.2018 r.)
 • pdf RM.6733.22.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opoczno przy ul. Ogrodowej na terenie działek nr ewid. 443/3 obręb 17 oraz działek nr ewid. 3/1, 6, 20 obr. 18 m. Opoczno, położonych ul. Ogrodowa w Opocznie (data umieszczenia 30.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.20.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 na terenie działek nr ewid. 77, 94/1 obr. 14 m. Opoczno, położonych ul. Staromiejska w Opocznie (data umieszczenia 30.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.19.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) PE o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 299, 281/3 obręb 6, m. Opoczno (ul. Grabowa, ul. Akacjowa), (data umieszczenia 30.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.18.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<0,5 MPa) PE o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 875, 906 obr. 6 ul. Jesionowa, m. Opoczno (data umieszczenia 21.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.17.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<0,5 MPa) PE o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 304, 419 obr. 6 ul. Jarzębinowa, m. Opoczno (data umieszczenia 21.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.16.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działce o nr ewid. 225 obr. 6 ul. Czeremchowa, m. Opoczno (data umieszczenia 21.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.15.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 304, 410 420 obr. 6 ul. Głogowa, m. Opoczno (data umieszczenia 21.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.14.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 145/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 55, 19 obr. 19 ul. Wałowa, m. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.11.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-MOBILE POLSKA S.A. nr 26719 MODRZEW na działkach o nr ewid. 366/1, 670 obr. Modrzew, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.12.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 142/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i nN dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego i gospodarczego w miejscowości Januszewice, dz. nr ewid. 595/37, gm. Opoczno na terenie działek nr ewid. 595/37, 307/2 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 14.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.18.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<0,5 MPa) PE o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 875, 906 obr. 6 ul. Jesionowa, m. Opoczno (data umieszczenia 06.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.17.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<0,5 MPa) PE o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 304, 419 obr. 6 ul. Jarzębinowa, m. Opoczno (data umieszczenia 06.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.16.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działce o nr ewid. 225 obr. 6 ul. Czeremchowa, m. Opoczno (data umieszczenia 06.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.15.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa) o średnicy Dn 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na działkach o nr ewid. 304, 410 420 obr. 6 ul. Głogowa, m. Opoczno (data umieszczenia 06.08.2018 r.)
 • pdf RM.6733.14.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żadań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 55, 19 obr. 19 ul. Wałowa, m. Opoczno (data umieszczenia 31.07.2018 r.)
 • pdf RM.6733.13.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 135/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 1416 obr. Stużno Kolonia, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.07.2018 r.)
 • pdf RM.6733.12.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łódzki postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i nN dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego i gospodarczego w miejscowości Januszewice, dz. nr ewid. 595/37, gm. Opoczno na terenie działek nr ewid. 595/37, 307/2 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.07.2018 r.)
 • pdf RM.6721.2.4.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo - wschodniej (data wywieszenia 18.07.2018 r.)
 • pdf RM.6721.1.5.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie (data wywieszenia 18.07.2018 r.)
 • pdf RM.6733.14.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 55, 19 obr. 19 ul. Wałowa, m. Opoczno (data umieszczenia 16.07.2018 r.)
 • pdf RM.6733.12.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i nN dla potrzeb przyłączenia budynku mieszkalnego i gospodarczego w miejscowości Januszewice, dz. nr ewid. 595/37, gm. Opoczno na terenie działek nr ewid. 595/37, 307/2 obręb Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.07.2018 r.)
 • pdf RM.6733.13.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 1416 obr. Stużno Kolonia, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.07.2018 r.)
 • pdf RM.6721.1.1.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • pdf RM.6733.13.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 1416 obr. Stużno Kolonia, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.06.2018 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Opoczna nr 57/2018 z dnia 13.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.06.2018r.)
 • pdf RM.6733.8.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 106/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 376, 379 obr. Stużno, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.06.2018 r.)
 • pdf RM.6733.9.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 103/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa gazociągu sc-PE DN 225 mm na terenie działek nr ewid. 30, 29, 11, 10 obręb 9, m. Opoczno, położonych ul. Przemysłowa w Opocznie (data umieszczenia 04.06.2018 r.)
 • pdf RM.6733.4.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 93/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 8/2, 35/2 obręb 19, 292/5, 23/2, 295, 24/6, 346/2, 347/2, 348/2, 349/2, 18, 321/4, 321/3, 8/4 i 11 obręb 20, m. Opoczno (ul. Rzeczna, Błonie) (data umieszczenia 25.05.2018 r.)
 • pdf RM.6733.8.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 376, 379 obr. Stużno, gm. Opoczno (data umieszczenia 21.05.2018 r.)
 • pdf RM.6733.9.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa gazociągu sc-PE DN 225 mm na terenie działek nr ewid. 30, 29, 11, 10 obręb 9, m. Opoczno, położonych ul. Przemysłowa w Opocznie (data umieszczenia 17.05.2018 r.)
 • pdf RM.6733.4.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowia gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 8/2, 35/2 obręb 19, 292/5, 23/2, 295, 24/6, 346/2, 347/2, 348/2, 349/2, 18, 321/4, 321/3, 8/4 i 11 obręb 20, m. Opoczno (ul. Rzeczna, Błonie) (data umieszczenia 09.05.2018 r.)
 • pdf RM.6733.5.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 71/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø63 wraz z przyłączem PE Ø25 na cele budownictwa mieszkalnego na terenie działek nr ewid. 60/1, 387, 386/2, 383/4, 383/3 i 382/4 obręb 9, m. Opoczno, położonych ul. Sosnowa w Opocznie (data umieszczenia 07.05.2018 r.)
 • pdf RM.6733.3.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110PE-HD łączącego wodociąg od dz. 55/1 obr. Janów Karwicki do dz. 1630/3, 2554 obr. Bielowice, gm. Opoczno, przewidzianego do realizacji: obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 55/1, 56/3, obręb Bielowice, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 2554, 1721/2, 1722/5, 1722/7, 1722/9, 1723/4, 1723/6, 1726/2, 1727/2, 1728/2, 2583/2, 1729/2, 1730/2, 1731/2, 1732/2, 1743/2, 1744/2, 1745/2, 1746/3, 1748/2, 2563/2, 1749/2, 1750/2, 1751/2, 1615/4, 1617/4, 1617/6, 1618/3, 1619/6, 1619/8, 1620/3, 1621/4, 1622/5, 1623/6, 1625/3, 1626/3, 1627/3, 1764/3, 1630/3 (data umieszczenia 04.05.2018 r.)
 • pdf RM.6733.9.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa gazociągu sc-PE DN 225 mm na terenie działek nr ewid. 30, 29, 11, 10 obręb 9, m. Opoczno, położonych ul. Przemysłowa w Opocznie (data umieszczenia 30.04.2018 r.)
 • pdf RM.6733.8.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 376, 379 obr. Stużno, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.04.2018 r.)
 • pdf RM.6733.6.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 68/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej oraz dwóch przyłączy gazowych na terenie działek o nr ewid. 301/3, 1152/10, 1152/9, 1152/16, 1153/161, 1153/119, 1153/120, 1153/123, 1153/121, 1153/124, 1153/156, 1153/9, 1153/8, 1153/7 obręb 12, m. Opoczno (ul. Piotrkowska) (data umieszczenia 25.04.2018 r.)
 • pdf RM.6733.4.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (<10,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 8/2, 35/2, obręb 19, dz. 292/5, 23/2, 295, 24/6, 346/2, 347/2, 348/2, 349/2, 18, 321/4, 321/3, 8/4 i 11, obręb 20, m. Opoczno (ul. Rzeczna, Błonie), (data umieszczenia 23.04.2018 r.)
 • pdf RM.6733.5.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø63 wraz z przyłączem PE Ø25 na cele budownictwa mieszkalnego na terenie działek nr ewid. 60/1, 387, 386/2, 383/4, 383/3 i 382/4 obręb 9, m. Opoczno, położonych ul. Sosnowa w Opocznie (data umieszczenia 17.04.2018 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 57/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075 obręb Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.04.2018r.)
 • pdf RM.6733.6.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej oraz dwóch przyłączy gazowych na terenie działek o nr ewid. 301/3, 1152/10, 1152/9, 1152/16, 1153/161, 1153/119, 1153/120, 1153/123, 1153/121, 1153/124, 1153/156, 1153/9, 1153/8, 1153/7 obręb 12, m. Opoczno (ul. Piotrkowska) (data umieszczenia 09.04.2018 r.)
 • pdf RM.6733.1.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 47/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepustu na dz. o nr ewid. 444/1, 220/3, obr. 17 ul. Puchały m. Opoczno (data umieszczenia 09.04.2018 r.)
 • pdf RM.6733.4.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (<10,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego na terenie działek o nr ewid. 8/2, 35/2, obręb 19, dz. 292/5, 23/2, 295, 24/6, 346/2, 347/2, 348/2, 349/2, 18, 321/4, 321/3, 8/4 i 11, obręb 20, m. Opoczno (ul. Rzeczna, Błonie) (data umieszczenia 03.04.2018 r.)
 • pdf RM.6733.5.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø63 wraz z przyłączem PE Ø25 na cele budownictwa mieszkalnego na terenie działek nr ewid. 60/1, 387, 386/2, 383/4, 383/3 i 382/4 obręb 9, m. Opoczno, położonych ul. Sosnowa w Opocznie (data umieszczenia 26.03.2018 r.)
 • pdf RM.6733.1.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwosci zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepustu na dz. o nr ewid. 444/1, 220/3, obr. 17 ul. Puchały m. Opoczno (data umieszczenia 23.03.2018 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi oraz Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP- Wydział Lotniskowy w Warszawie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075, obr. Bielowice, gm. Opoczno 23.03.2018 r.)
 • pdf RM.6733.6.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej oraz dwóch przyłączy gazowych na terenie działek o nr ewid. 301/3, 1152/10, 1152/9, 1152/16, 1153/161, 1153/119, 1153/120, 1153/123, 1153/121, 1153/124, 1153/156, 1153/9, 1153/8, 1153/7 obręb 12, m. Opoczno (ul. Piotrkowska) (data umieszczenia 23.03.2018 r.)
 • pdf RM.6733.3.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110PE-HD łączącego wodociąg od dz. nr 55/1 obr. Janów Karwicki do dz. nr 1630/3, 2554 obr. Bielowice, gm. Opoczno, przewidzianego do realizacji:- obręb Janów Karwicki, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 55/1, 56/3- obręb Bielowice, gm. Opoczno, dz. ewid. nr 2554, 1721/2, 1722/5, 1722/7, 1722/9, 1723/4, 1723/6, 1726/2, 1727/2, 1728/2, 2583/2, 1729/2, 1730/2, 1731/2, 1732/2, 1743/2, 1744/2, 1745/2, 1746/3, 1748/2, 2563/2, 1749/2, 1750/2, 1751/2, 1615/4, 1617/4, 1617/6, 1618/3, 1619/6, 1619/8, 1620/3, 1621/4, 1622/5, 1623/6, 1625/3, 1626/3, 1627/3, 1764/3, 1630/3 (data umieszczenia 19.03.2018 r.)
 • pdf RM.6733.26.2017-decyzja.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji Nr 28/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. o nr ewid. 77, 76/1, 94/1, obr. 14 m. Opoczno (data umieszczenia 26.02.2018 r.)
 • pdf RM.6733.26.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwosci zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. o nr ewid. 77, 76/1, 94/1, obr. 14 m. Opoczno (data umieszczenia 07.02.2018 r.)
 • pdf RM.6733.1.2018.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepustu na dz. o nr ewid. 444/1, 220/3, obr. 17 ul. Puchały m. Opoczno (data umieszczenia 06.02.2018 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075, obr. Bielowice, gm. Opoczno 06.02.2018 r.)

Rok 2017

 • pdf RM.6733.26.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. o nr ewid. 77, 76/1, 94/1, obr. 14 m. Opoczno (data umieszczenia 16.01.2018 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o uchyleniu decyzji Burmistrza Opoczna nr 176/2017 z dnia 17.10.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075, obr. Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 19.12.2017 r.)
 • pdf RM.6733.22.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 194/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 dla celów budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Karwice na terenie działek nr ewid. 606/2 obręb Janów Karwicki, 84, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2017 r.)
 • pdf RM.6721.2.1.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo- wschodniej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data wywieszenia 06.11.2017 r.)
 • pdf RM.6721.1.1.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w Opocznie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data wywieszenia 06.11.2017 r.)
 • pdf RM.6733.17.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 188/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla celów budownictwa mieszkaniowego na dz. o nr ewid. 1013, obr. Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.11.2017 r.)
 • pdf RM.6733.18.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 186/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid. 1033,498/1,328, obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.11.2017 r.)
 • pdf RM.6733.20.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 181/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dz. o nr ewid. 555, obr.17, ul. Puchały, m. Opoczno (data umieszczenia 25.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.19.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 180/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC na dz. o nr ewid. 555, obr.17, ul. Puchały, m. Opoczno (data umieszczenia 25.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.21.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 182/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dz. o nr ewid. 118/15, obr. 7,m. Opoczno (ul. Rolna), (data umieszczenia 25.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.22.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 dla celów budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Karwice na terenie działek nr ewid. 606/2 obręb Janów Karwicki, 84, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 179/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej dla celów budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Sielec, na terenie działek o nr ewid. 96 i 65 obr. Sielec, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 176/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075, obr. Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 17.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.17.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid. 1013, obr. Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.18.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego i Zarząd Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid. 1033,498/1,328, obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 11.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.21.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dz. o nr ewid. 118/15, obr. 7,m. Opoczno (ul. Rolna), (data umieszczenia 10.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.20.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dz. o nr ewid. 555, obr.17, ul. Puchały, m. Opoczno (data umieszczenia 10.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.19.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC na dz. o nr ewid. 555, obr.17, ul. Puchały, m. Opoczno (data umieszczenia 10.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.22.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110 w miejscowości Karwice na terenie działek nr ewid. 606/2 obręb Janów Karwicki, 84, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 obręb Karwice, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sielec, na terenie działek o nr ewid. 96 i 65 obr. Sielec, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.10.2017 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi oraz Szefostwo Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP-Wydział Lotniskowy w Warszawie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075, obr. Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 27.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.21.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dz. o nr ewid. 118/5, obr. 7, ul. Rolna, m. Opoczno (data umieszczenia 25.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.20.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dz. o nr ewid. 555, obr.17, ul. Puchały, m. Opoczno (data umieszczenia 25.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.19.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC na dz. o nr ewid. 555, obr.17, ul. Puchały, m. Opoczno (data umieszczenia 25.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.18.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid. 1033,498/1,328, obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.17.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. o nr ewid. 1013, obr. Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.14.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 154/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Tuwima, Matejki, Wyspiańskiego na terenie działek nr ewid. 438/2, 155, 196/2, 196/1, 73, 214, 101/5, 101/2 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 19.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.15.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 153/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Piotrkowska na terenie działki nr ewid. 301/1 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 19.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sielec, na terenie działek o nr ewid. 96 i 65 obr. Sielec, gm. Opoczno (data umieszczenia 18.09.2017 r.)
 • pdf mpzp Januszewice wyłożenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 18.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.13.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3311 wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 1075, obr. Bielowice, gm. Opoczno (data umieszczenia 04.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.15.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Piotrkowska na terenie działki nr ewid. 301/1 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 04.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.14.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Tuwima, Matejki, Wyspiańskiego na terenie działek nr ewid. 438/2, 155, 196/2, 196/1, 73, 214, 101/5, 101/2 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 04.09.2017 r.)
 • pdf RM.6733.15.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (<0,5 MPa) o średnicy Dn 63 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Piotrkowska na terenie działki nr ewid. 301/1 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 18.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.14.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji ul. Tuwima, Matejki, Wyspiańskiego na terenie działek nr ewid. 438/2, 155, 196/2, 196/1, 73, 214, 101/5, 101/2 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 18.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.11.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 138/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC w Opocznie , ul. Daleka na terenie działki o nr ewid. 688 obr. 7, m. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2017 r.)
 • RM.6733.10.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 139/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Jodłowa w Opocznie, działka o nr ewid. 542/3, obr. 6, m. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2017 r.)
 • RM.6733.9.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 140/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej SN oraz NN wraz ze stacją energetyczną kontenerową 15/0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym na terenie działek o nr ewid. 24 i 25/12 obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.8.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 133/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2 obr. Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.7.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 131/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 498/1 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 10.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.9.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej SN oraz NN wraz ze stacją energetyczną kontenerową 15/0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym na terenie działek o nr ewid. 24 i 25/12 obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 02.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.10.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Jodłowa w Opocznie, działka o nr ewid. 542/3, obr. 6, m. Opoczno (data umieszczenia 02.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.11.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC w Opocznie , ul. Daleka na terenie działki o nr ewid. 688 obr. 7, m. Opoczno (data umieszczenia 01.08.2017 r.)
 • pdf RM.6733.8.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowień uzgadnijących projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2 obr. Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 25.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.7.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 498/1 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.9.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznej SN oraz NN wraz ze stacją energetyczną kontenerową 15/0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym na terenie działek o nr ewid. 24 i 25/12 obr. 14, m. Opoczno (data umieszczenia 18.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.10.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Jodłowa w Opocznie, działka o nr ewid. 542/3, obr. 6, m. Opoczno (data umieszczenia 18.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.11.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC w Opocznie , ul. Daleka na terenie działki o nr ewid. 688 obr. 7, m. Opoczno (data umieszczenia 17.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.8.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 548/2 obr. Kliny, gm. Opoczno (data umieszczenia 07.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.7.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 498/1 obr. Wola Załężna, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.07.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 91/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,W zakres zagospodarowania terenu wokół zalewu wchodzić będą budowane obiekty:1. Tereny utwardzone kostką brukową – w tym ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika, chodniki łączące parkingi z terenem zbiornika, promenada – molo – ciąg spacerowy.2. Pawilony handlowo-usługowo-socjalne – 4 szt.3. Altana konstrukcji drewnianej – miejsce na biwak.4. Przystań do kajaków i inny małych łodzi.5. Oświetlenie wokół zbiornika – oświetlenie parkowe.6. Monitoring wokół zbiornika.7. Obiekty infrastruktury niewymagające pozwolenia na budowę. 36/2, 35/2, 36/1, 35/1, 37, 39 obr. 19, m. Opoczno (data umieszczenia 16.06.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,W zakres zagospodarowania terenu wokół zalewu wchodzić będą budowane obiekty:1. Tereny utwardzone kostką brukową – w tym ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika, chodniki łączące parkingi z terenem zbiornika, promenada – molo – ciąg spacerowy.2. Pawilony handlowo-usługowo-socjalne – 4 szt.3. Altana konstrukcji drewnianej – miejsce na biwak.4. Przystań do kajaków i inny małych łodzi.5. Oświetlenie wokół zbiornika – oświetlenie parkowe.6. Monitoring wokół zbiornika.7. Obiekty infrastruktury niewymagające pozwolenia na budowę. 36/2, 35/2, 36/1, 35/1, 37, 39 obr. 19, m. Opoczno (data umieszczenia 31.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.6.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 84/2017o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków z odcinkiem kanału tłocznego Ø90 PE-HD wraz z rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków i odcinka kanału tłocznego na terenie działek o nr ewid. 892, 424/3, 424/4, 423/1, 424/5 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.3.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 77/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 125, 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Grabowa, Klonowa, Kasztanowa, Morwowa, Tujowa, Jesionowa, Lipowa, Wiązowa, Akacjowa, Wierzbowa, Świerkowa, Inowłodzka, św. Mateusza, św. M. Kolbe, Graniczna w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 6) 847, 793, 878, 877, 511/7, 525, 886, 923, 875, 906, 441, 938, 791, 281/3, 961, 705/1, 985, 987, 677, 660/2, 698/5, 698/6, 661/2, (obręb 7) 1/9, 360,(obręb 13) 30/1, 34/3, 35/1, 36/4, 36/7, 39/5, 39/7.(data umieszczenia 22.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.5.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 76/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa układu komunikacyjnego Placu Zamkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie od stony południowej, przewidzianego do realizacji: Plac Zamkowy, Opoczno, działka nr ewid. 575/2 obr. 13 (data umieszczenia 19.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.16.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia odwieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,W zakres zagospodarowania terenu wokół zalewu wchodzić będą budowane obiekty:1. Tereny utwardzone kostką brukową – w tym ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika, chodniki łączące parkingi z terenem zbiornika, promenada – molo – ciąg spacerowy.2. Pawilony handlowo-usługowo-socjalne – 4 szt.3. Altana konstrukcji drewnianej – miejsce na biwak.4. Przystań do kajaków i inny małych łodzi.5. Oświetlenie wokół zbiornika – oświetlenie parkowe.6. Monitoring wokół zbiornika.7. Obiekty infrastruktury niewymagające pozwolenia na budowę. 36/2, 35/2, 36/1, 35/1, 37, 39 obr. 19, m. Opoczno (data umieszczenia 12.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.6.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków z odcinkiem kanału tłocznego Ø90 PE-HD wraz z rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków i odcinka kanału tłocznego na terenie działek o nr ewid. 892, 424/3, 424/4, 423/1, 424/5 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 12.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.2.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 64/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci ciepłowniczej z rur preizilowanych w ulicach Żeromskiego, Piotrkowskiej, Pl. Kilińskiego, J. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 17-go Stycznia, Pl. Zamkowy, Pl. Kościuszki, Kościelnej, Staromiejskiej, na działkach o nr ewid. obr.13- 148/4, 84/13, 149/1, 387/6, 188, 385/1, 387/10, 388/2, 387/11, 474/2, 473, 524/3, 470/5, 622/1, 622/2, 549/1, 562, obr. 14- 74/2, m. Opoczno (data umieszczenia 09.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.3.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 125, 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Grabowa, Klonowa, Kasztanowa, Morwowa, Tujowa, Jesionowa, Lipowa, Wiązowa, Akacjowa, Wierzbowa, Świerkowa, Inowłodzka, św. Mateusza, św. M. Kolbe, Graniczna w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 6) 847, 793, 878, 877, 511/7, 525, 886, 923, 875, 906, 441, 938, 791, 281/3, 961, 705/1, 985, 987, 677, 660/2, 698/5, 698/6, 661/2, (obręb 7) 1/9, 360,(obręb 13) 30/1, 34/3, 35/1, 36/4, 36/7, 39/5, 39/7.(data umieszczenia 05.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.1.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 60/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci gazowej SC PE-DN 225 mm w działkach nr 8 , 9, 10, PE-DN 180 mm w ul. Przemysłowej i PE-DN 160 mm w ul. Westerplatte w Opocznie, przewidziana do realizacji: ul. Przemysłowa, ul. Westerplatte w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 9) 8, 9, 10, 511/1, 596/5, (obręb 10) 287, 288, 289, 290, 291 (obręb 12) 1239/33, 1239/35, 1239/36, 1239/37, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 1239/46, 1239/47, 1239/48, 1239/49, 1239/50, 1239/51, 1239/52, 1239/53, 1239/54, 1239/55, 1239/56, 1239/57, 1239/58, 1239/59, 1239/60, 1239/61, 1239/62, 1239/63, 1239/64, 1239/67, 1239/68, 1239/69, 1239/70, 1239/71, 1239/72, 1239/73, 1239/74, 1239/75, 1239/76, 1239/77, 1239/78, 1239/79, 1239/80, 1239/81, 1239/82, 1239/83, 1239/84, 1239/85, 1239/86, 1239/87, 1239/88, 1239/89, 1239/90, 1239/91, 1239/92, 1239/93, 1239/94, 1239/95, 1239/96, 1239/97, 1239/98, 1239/99, 1239/100, 1239/101, 1239/102, 1239/103, 1239/104, 1239/105, 1239/106, 1239/107, 1239/108, 1239/109, 1239/110, 1239/111, 1239/112, 1239/113, 1239/114, 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123, 1239/124, 1239/125, 1239/126, 1239/127, 1239/128, 1239/129, 1239/130, 1239/131, 1239/132, 1239/133, 1239/134, 1239/135, 1239/137, 1239/138, 1239/139, 1239/140, 1239/141, 1239/142, 1239/143, 1239/144, 1239/145, 1239/146, 1239/147, 1239/148, 1239/149, 1239/150, 1239/151, 1239/152, 1239/153, 1239/154, 1239/155, 1239/156, 1239/157, 1239/158, 1239/159, 1239/160, 1239/26, 1239/27 (data umieszczenia 04.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.5.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa układu komunikacyjnego Placu Zamkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie od stony południowej, przewidzianego do realizacji: Plac Zamkowy, Opoczno, działka nr ewid. 575/2 obr. 13 (data umieszczenia 04.05.2017 r.)
 • pdf RM.6733.6.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków z odcinkiem kanału tłocznego Ø90 PE-HD wraz z rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków i odcinka kanału tłocznego na terenie działek o nr ewid. 892, 424/3, 424/4, 423/1, 424/5 obr. Różanna, gm. Opoczno (data umieszczenia 26.04.2017 r.)
 • RM.6733.2.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej z rur preizilowanych w ulicach Żeromskiego, Piotrkowskiej, Pl. Kilińskiego, J. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 17-go Stycznia, Pl. Zamkowy, Pl. Kościuszki, Kościelnej, Staromiejskiej, na działkach o nr ewid. obr.13- 148/4, 84/13, 149/1, 387/6, 188, 385/1, 387/10, 388/2, 387/11, 474/2, 473, 524/3, 470/5, 622/1, 622/2, 549/1, 562, obr. 14- 74/2, m. Opoczno (data umieszczenia 21.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.3.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10kPa) o średnicy Dn 125, 110 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego,przewidzianego do realizacji: ul. Grabowa, Klonowa, Kasztanowa, Morwowa, Tujowa, Jesionowa, Lipowa, Wiązowa, Akacjowa, Wierzbowa, Świerkowa, Inowłodzka, św. Mateusza, św. M. Kolbe, Graniczna w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 6) 847, 793, 878, 877, 511/7, 525, 886, 923, 875, 906, 441, 938, 791, 281/3, 961, 705/1, 985, 987, 677, 660/2, 698/5, 698/6, 661/2, (obręb 7) 1/9, 360,(obręb 13) 30/1, 34/3, 35/1, 36/4, 36/7, 39/5, 39/7.(data umieszczenia 18.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.1.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci gazowej SC PE-DN 225 mm w działkach nr 8 , 9, 10, PE-DN 180 mm w ul. Przemysłowej i PE-DN 160 mm w ul. Westerplatte w Opocznie, przewidziana do realizacji: ul. Przemysłowa, ul. Westerplatte w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 9) 8, 9, 10, 511/1, 596/5, (obręb 10) 287, 288, 289, 290, 291 (obręb 12) 1239/33, 1239/35, 1239/36, 1239/37, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 1239/46, 1239/47, 1239/48, 1239/49, 1239/50, 1239/51, 1239/52, 1239/53, 1239/54, 1239/55, 1239/56, 1239/57, 1239/58, 1239/59, 1239/60, 1239/61, 1239/62, 1239/63, 1239/64, 1239/67, 1239/68, 1239/69, 1239/70, 1239/71, 1239/72, 1239/73, 1239/74, 1239/75, 1239/76, 1239/77, 1239/78, 1239/79, 1239/80, 1239/81, 1239/82, 1239/83, 1239/84, 1239/85, 1239/86, 1239/87, 1239/88, 1239/89, 1239/90, 1239/91, 1239/92, 1239/93, 1239/94, 1239/95, 1239/96, 1239/97, 1239/98, 1239/99, 1239/100, 1239/101, 1239/102, 1239/103, 1239/104, 1239/105, 1239/106, 1239/107, 1239/108, 1239/109, 1239/110, 1239/111, 1239/112, 1239/113, 1239/114, 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123, 1239/124, 1239/125, 1239/126, 1239/127, 1239/128, 1239/129, 1239/130, 1239/131, 1239/132, 1239/133, 1239/134, 1239/135, 1239/137, 1239/138, 1239/139, 1239/140, 1239/141, 1239/142, 1239/143, 1239/144, 1239/145, 1239/146, 1239/147, 1239/148, 1239/149, 1239/150, 1239/151, 1239/152, 1239/153, 1239/154, 1239/155, 1239/156, 1239/157, 1239/158, 1239/159, 1239/160, 1239/26, 1239/27 (data umieszczenia 14.04.2017 r.)
 • pdf RM.6721.1.23.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjeciu uchwały zmieniajacej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 12.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.5.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa układu komunikacyjnego Placu Zamkowego Muzeum Regionalnego w Opocznie od stony południowej, przewidzianego do realizacji: plac Zamkowy, Opoczno, działka nr ewid. 575/2 obr. 13 (data umieszczenia 06.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.2.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej z rur preizilowanych w ulicach Żeromskiego, Piotrkowskiej, Pl. Kilińskiego, J. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 17-go Stycznia, Pl. Zamkowy, Pl. Kościuszki, Kościelnej, Staromiejskiej, na działkach o nr ewid. obr.13- 148/4, 84/13, 149/1, 387/6, 188, 385/1, 387/10, 388/2, 387/11, 474/2, 473, 524/3, 470/5, 622/1, 622/2, 549/1, 562, obr. 14- 74/2, m. Opoczno (data umieszczenia 04.04.2017 r.)
 • pdf RM.6733.1.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa sieci gazowej SC PE-DN 225 mm w działkach nr 8 , 9, 10, PE-DN 180 mm w ul. Przemysłowej i PE-DN 160 mm w ul. Westerplatte w Opocznie, przewidziana do realizacji: ul. Przemysłowa, ul. Westerplatte w Opocznie, działki nr ewid.:(obręb 9) 8, 9, 10, 511/1, 596/5, (obręb 10) 287, 288, 289, 290, 291 (obręb 12) 1239/33, 1239/35, 1239/36, 1239/37, 1239/38, 1239/39, 1239/40, 1239/41, 1239/42, 1239/43, 1239/44, 1239/45, 1239/46, 1239/47, 1239/48, 1239/49, 1239/50, 1239/51, 1239/52, 1239/53, 1239/54, 1239/55, 1239/56, 1239/57, 1239/58, 1239/59, 1239/60, 1239/61, 1239/62, 1239/63, 1239/64, 1239/67, 1239/68, 1239/69, 1239/70, 1239/71, 1239/72, 1239/73, 1239/74, 1239/75, 1239/76, 1239/77, 1239/78, 1239/79, 1239/80, 1239/81, 1239/82, 1239/83, 1239/84, 1239/85, 1239/86, 1239/87, 1239/88, 1239/89, 1239/90, 1239/91, 1239/92, 1239/93, 1239/94, 1239/95, 1239/96, 1239/97, 1239/98, 1239/99, 1239/100, 1239/101, 1239/102, 1239/103, 1239/104, 1239/105, 1239/106, 1239/107, 1239/108, 1239/109, 1239/110, 1239/111, 1239/112, 1239/113, 1239/114, 1239/115, 1239/116, 1239/117, 1239/118, 1239/119, 1239/120, 1239/121, 1239/122, 1239/123, 1239/124, 1239/125, 1239/126, 1239/127, 1239/128, 1239/129, 1239/130, 1239/131, 1239/132, 1239/133, 1239/134, 1239/135, 1239/137, 1239/138, 1239/139, 1239/140, 1239/141, 1239/142, 1239/143, 1239/144, 1239/145, 1239/146, 1239/147, 1239/148, 1239/149, 1239/150, 1239/151, 1239/152, 1239/153, 1239/154, 1239/155, 1239/156, 1239/157, 1239/158, 1239/159, 1239/160, 1239/26, 1239/27 (data umieszczenia 29.03.2017 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 33/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 20.03.2017)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 32/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 20.03.2017)
 • pdf RM.6733.2.2017.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci ciepłowniczej z rur preizilowanych w ulicach Żeromskiego, Piotrkowskiej, Pl. Kilińskiego, J. Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, 17-go Stycznia, Pl. Zamkowy, Pl. Kościuszki, Kościelnej, Staromiejskiej, na działkach o nr ewid. obr.13- 148/4, 84/13, 149/1, 387/6, 188, 385/1, 387/10, 388/2, 387/11, 474/2, 473, 524/3, 470/5, 622/1, 622/2, 549/1, 562, obr. 14- 74/2, m. Opoczno (data umieszczenia 14.03.2017 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 16.02.2017)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 16.02.2017)
 • pdf RM.6733.17.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 192/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku remizy O.S.P. w Kruszewcu, gm. Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 178/5, 179/1, 179/2 w obrębie Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.14.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o decyzji nr 189/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3304. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 746/35 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 12.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.18.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 188/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie na działce ewid. nr 156 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 12.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.18.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie na działce ewid. nr 156 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 02.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.17.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku remizy O.S.P. W Kruszewcu, gm. Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 178/5, 179/1, 179/2 w obrębie Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 01.12.2016 r.)
 • pdf RM.6733.14.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi oraz Szefostwo Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP-Wydział Lotniskowy w Warszawie postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3304. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 746/35 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 28.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.18.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie na działce ewid. nr 156 obr. 13, m. Opoczno (data umieszczenia 21.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.13.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 176/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego o szyb windowy wraz z przebudową pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacji na działce o nr ewid. 746/62 w obrębie 12, m. Opoczna (data umieszczenia 18.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.17.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja budynku remizy O.S.P. W Kruszewcu, gm. Opoczno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 178/5, 179/1, 179/2 w obrębie Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.16.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,W zakres zagospodarowania terenu wokół zalewu wchodzić będą budowane obiekty:1. Tereny utwardzone kostką brukową – w tym ścieżka pieszo-rowerowa wokół zbiornika, chodniki łączące parkingi z terenem zbiornika, promenada – molo – ciąg spacerowy.2. Pawilony handlowo-usługowo-socjalne – 4 szt.3. Altana konstrukcji drewnianej – miejsce na biwak.4. Przystań do kajaków i inny małych łodzi.5. Oświetlenie wokół zbiornika – oświetlenie parkowe.6. Monitoring wokół zbiornika.7. Obiekty infrastruktury niewymagające pozwolenia na budowę. 36/2, 35/2, 36/1, 35/1, 37, 39 obr. 19, m. Opoczno (data umieszczenia 15.11.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 14.11.2016 r.)
 • pdf MRiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 14.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.12.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 174/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PEHD do bloków w m. Libiszów na działkach o nr ewid. 2647/13, 2647/14, 2647/15 w obrębie Libiszów, gm. Opoczna (data umieszczenia 14.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.11.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 175/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rondzie im. księdza Jana Wojtana, oraz w ul. Moniuszki w Opocznie wraz z przyłączami do granic działek. Budowa odcinka przyłącza do budynku przy ul. Stodolnej 6b, na działkach o nr ewid. 387/6, 387/7, 410, 156, 432 w obrębie 13, dz. 74/3, 51 w obrębie 14, dz. 356/1, 354 w obrębie 7, m. Opoczna (data umieszczenia 14.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.13.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego o szyb windowy wraz z przebudową pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacji na działce o nr ewid. 746/62 w obrębie 12, m. Opoczna (data umieszczenia 09.11.2016 r.)
 • pdf RM.6733.11.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych i Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rondzie im. księdza Jana Wojtana, oraz w ul. Moniuszki w Opocznie wraz z przyłączami do granic działek. Budowa odcinka przyłącza do budynku przy ul. Stodolnej 6b, na działkach o nr ewid. 387/6, 387/7, 410, 156, 432 w obrębie 13, dz. 74/3, 51 w obrębie 14, dz. 356/1, 354 w obrębie 7, m. Opoczna (data umieszczenia 26.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.14.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC3304. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami na dz. o nr ewid. 746/35 obręb 12, m. Opoczno (data umieszczenia 25.10.2016 r.)
 • RM.6733.10.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 161/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 110 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działkach o nr ewid. 606/1, 606/2, 852/2, 1294 w obrębie Janów Karwicki, gm. Opoczna (data umieszczenia 19.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.8.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 160/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 90 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działce o nr ewid. 103 w obrębie Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 17.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.7.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 159/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 90 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działce o nr ewid. 103 w obrębie Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 17.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.11.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rondzie im. księdza Jana Wojtana, oraz w ul. Moniuszki w Opocznie wraz z przyłączami do granic działek. Budowa odcinka przyłącza do budynku przy ul. Stodolnej 6b, na działkach o nr ewid. 387/6, 387/7, 410, 156, 432 w obrębie 13, dz. 74/3, 51 w obrębie 14, dz. 356/1, 354 w obrębie 7, m. Opoczna (data umieszczenia 10.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.13.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego o szyb windowy wraz z przebudową pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacji na działce o nr ewid. 746/62 w obrębie 12, m. Opoczna (data umieszczenia 04.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.12.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PEHD do bloków w m. Libiszów na działkach o nr ewid. 2647/13, 2647/14, 2647/15 w obrębie Libiszów, gm. Opoczna (data umieszczenia 04.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.10.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 110 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działkach o nr ewid. 606/1, 606/2, 852/2, 1294 w obrębie Janów Karwicki, gm. Opoczna (data umieszczenia 04.10.2016 r.)
 • pdf RM.6733.9.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 140/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ciagu pieszego ul. Biernackiego w Opocznie na działkach o nr ewid. 109/14, 120/14, 120/15, 120/18, 120/19, 120/21 w obrębie 13, m. Opoczna (data umieszczenia 23.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.6.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 133/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Ø 160 mm w ul. Przemysłowej w Opocznie przewidzianej do realizacji: ul. Przemysłowa, ul. Powstańców Wielkopolskich w Opocznie, działki o nr ewid. 596/5, 511/1 obręb 9, m. Opoczna (data umieszczenia 15.09.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.04.2011.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 132/2016 zmieniającej decyzję nr 125/2011 z dnia 07.06.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa swietlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 671/1 w obrębie Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.10.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 110 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działkach o nr ewid. 606/1, 606/2, 852/2, 1294 w obrębie Janów Karwicki, gm. Opoczna (data umieszczenia 13.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.8.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 90 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działce o nr ewid. 103 w obrębie Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 12.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.7.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej fi 90 PEHD wraz z hydrantami p. poż. na działce o nr ewid. 103 w obrębie Dzielna, gm. Opoczna (data umieszczenia 12.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.5.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 128/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych na działce o nr ewid. 664/71 w obrębie Mroczków Goscinny, gm. Opoczno (data umieszczenia 09.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.9.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ciagu pieszego ul. Biernackiego w Opocznie na działkach o nr ewid. 109/14, 120/14, 120/15, 120/18, 120/19, 120/21 w obrębie 13, m. Opoczna (data umieszczenia 06.09.2016 r.)
 • pdf RM.6733.5.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych na działce o nr ewid. 664/71 w obrębie Mroczków Goscinny, gm. Opoczno (data umieszczenia 31.08.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.04.2011.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 125/2011 z dnia 07.06.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 671/1 w obr. Sitowa, gm. Opoczno (data umieszczenia 30.08.2016 r.)
 • pdf RM.6733.5.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego, oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych na działce o nr ewid. 664/71 w obrębie Mroczków Goscinny, gm. Opoczno (data umieszczenia 24.08.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 110/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2016)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 109/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 17.08.2016)
 • pdf RM.6733.6.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 160 mm, na działkach 596/5, 511/1 w obr. 9, m. Opoczna (data umieszczenia 12.08.2016 r.)
 • pdf RM.6733.5.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo- wychowawczej dla 14 dzieci oraz mieszkań chronionych na działce o nr ewid. 664/71 w obrębie Mroczków Gościnny, gm. Opoczno (data umieszczenia 03.08.2016 r.)
 • pdf MPZP Januszewice-przystąpienie.pdf - Ogłoszenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w Januszewicach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 19.07.2016 r.)
 • pdf MPZP Osiedla mieszkaniowe-ponowne wyłożenie.pdf - Ogłoszenie Burmistrza Opoczna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych, położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (data umieszczenia 19.07.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,0 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 w obrębie Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia: 11.07.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,0 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 w obrębie Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia: 11.07.2016 r.)
 • pdf RM.6733.4.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 90/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa), średnicy 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji: ul. Partyzantów, ul. Brzozowa w Opocznie na działkach o nr ewid. 215, 441, 216/1 w obrębie 6 (data umieszczenia 05.07.2016 r.)
 • pdf RM.6733.3.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 85/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482, 23/1, 695/1, 23/2, 42, 923, 452/2, 40/2, 39/4, 39/3, 38/4, 38/3, 29/2 w obrębie Bukowiec, na dz. 701, 699 w obrębie Brzustówek, oraz na dz. 211/1, 195/2, 195/1, 194, 193/2, 193/1, 192, 191, 190, 189, 188 w obrębie Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 29.06.2016 r.)
 • pdf RM.6733.4.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia (<10 kPa), średnicy 125 mm dla celów budownictwa mieszkaniowego przewidzianego do realizacji: ul. Partyzantów, ul. Brzozowa na działkach o nr ewid. 215, 441, 216/1 w obrębie 6, m. Opoczno (data umieszczenia 08.06.2016 r.)
 • pdf RM.6733.3.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - - rozbudowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482, 23/1, 695/1, 23/2, 42, 923, 452/2, 40/2, 39/4, 39/3, 38/4, 38/3, 29/2 w obrębie Bukowiec, na dz. 701, 699 w obrębie Brzustówek, oraz na dz. 211/1, 195/2, 195/1, 194, 193/2, 193/1, 192, 191, 190, 189, 188 w obrębie Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 06.06.2016 r.)
 • pdf RM.6733.2.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482/2, 482/1, 481, 480, 479, 478, 645/3 w obrębie Sobawiny, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2016 r.)
 • pdf RM.6733.2.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482/2, 482/1, 481, 480, 479, 478, 645/3 w obrębie Sobawiny, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.05.2016 r.)
 • pdf RM.6733.3.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. rozbudowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 482, 23/1, 695/1, 23/2, 42, 923, 452/2, 40/2, 39/4, 39/3, 38/4, 38/3, 29/2 w obrębie Bukowiec, na dz. 701, 699 w obrębie Brzustówek, oraz na dz. 211/1, 195/2, 195/1, 194, 193/2, 193/1, 192, 191, 190, 189, 188 w obrębie Ziębów, gm. Opoczno (data umieszczenia 13.05.2016 r.)
 • pdf RM.6733.1.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 50/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Dworcowej, Kossaka oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 681/1, 324/13, w obr. 12, m. Opoczna (data umieszczenia 22.04.2016 r.)
 • pdf MPZP OSIEDLA MIESZKANIOWE.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu" Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka (data umieszczenia 13.04.2016)
 • pdf RM.6733.1.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Dworcowej, Kossaka oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 681/1, 324/13, w obr. 12, m. Opoczna (data umieszczenia 07.04.2016 r.)
 • pdf mpzp - strefa przemysłowa.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przedłużeniu terminu wyłożenia projektu mpzp dla strefy Przemysłowej.
 • pdf RM.6733.1.2016.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Dworcowej, Kossaka oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej na dz. o nr ewid. 681/1, 324/13, w obr. 12, m. Opoczna (data umieszczenia 16.03.2016 r.)
 • pdf MPZP Strefa Przemysława.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla strefy przemysłowej w Opocznie. (data umieszczenia 18.02.2016).
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 28/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 17.02.2016)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 27/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 17.02.2016)
 • pdf RMiZP.6733.25.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 24/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Piotrkowskiej, Dworcowej i drogi wewnętrznej ul. Piotrkowskiej oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej (w tym budowa zjazdów) na działkach nr ewid. 681/1, 746/2, 746/3, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 obr. 12 m. Opoczno (data umieszczenia 08.02.2016)
 • pdf RMiZP.6733.23.2015.pdf - Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Opoczna decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i Nn (dla potrzeb przyłączenia budynku handlowo - usługowego) na dz. o nr ewid. 1, 2, 3/1, 8/1, 8/2, 23/1, 23/2, obr. 20 m. Opoczno (data umieszczenia 29.01.2015)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna informujące o możliwości wypowiedzenia się co do istniejących materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 26.01.2016)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna informujące o możliwości wypowiedzenia się co do istniejących materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 26.01.2016)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,00 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 15.01.2016)
 • pdf RMiZP.6733.25.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienie uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Piotrkowskiej, Dworcowej i drogi wewnętrznej ul. Piotrkowskiej oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej (w tym budowa zjazdów) na działkach nr ewid. 681/1, 746/2, 746/3, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 obr. 12 m. Opoczno (data umieszczenia 15.01.2016)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,00 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 obręb Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia 15.01.2016)

ROK 2015

 • pdf RMiZP.6733.23.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci SN i Nn (dla potrzeb przyłączenia budynku handlowo - usługowego) na dz. o nr ewid. 1, 2, 3/1, 8/1, 8/2, 23/1, 23/2, obr. 20 m. Opoczno (data umieszczenia 13.01.2015)
 • pdf RMiZP.6733.26.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, o długości ok. 130,0 m na działkach o nr ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 w obrębie Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia: 05.01.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.27.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, o długości ok. 120,0 m na działkach o nr ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492 w obrębie Januszewice gm. Opoczno (data umieszczenia: 05.01.2016 r.)
 • pdf RMiZP.6733.24.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PCV lub PE oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm PCV do budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 1047, 843, 845, 847, 854, 857, 862, 861, 866, 872, 858, 1034, 1030, 443/2, 875 obr 11 m. Opoczno (data umieszczenia 30.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.25.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Piotrkowskiej, Dworcowej i drogi wewnętrznej ul. Piotrkowskiej oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej (w tym budowa zjazdów) na działkach nr ewid. 681/1, 746/2, 746/3, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6 obr. 12 m. Opoczno (data umieszczenia: 28.12.2015)
 • pdf MPZP Wola Załężna.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Wola Załężna. (data umieszczenia 16.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.22.2015.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - dz. nr 245/1, 248, 255/1, 1105, 222/2, 182 obr 11 m, dz. 553/2 obr 12 Opoczno (data umieszczenia 11.12.2015)
 • pdf MPZP Sobawiny.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Sobawiny. (data umieszczenia 10.12.2015).
 • pdf RMiZP.6733.21.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 234/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE-DN 125 mm w ulicy Witosa/Krasickiego w Opocznie na działkach o nr ewid. 289, 325 w obrębie 11 m. Opoczna oraz działce o nr ewid. 1088/4 w obrębie 12 m. Opoczna (data umieszczenia: 08.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.20.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 233/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE 110 ul. Partyzantów / Biernackiego na działkach o nr ewid. 444/11, 444/13 w obr. 12, m. Opoczna oraz o nr ewid. 1/8, 120/11, 120/2, 129/1, 129/2 w obr. 13 m. Opoczna (data umieszczenia: 08.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.19.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 232/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 na działce o nr ewid. 1203/9 obręb 10 (data umieszczenia 08.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.24.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej - obr. 11, m Opoczno (data umieszczenia 04.12.2015)
 • pdf RMiZP.6733.22.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej - obr. 11, obr. 12 m Opoczno (data umieszczenia 24.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.21.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa gazociągu średniego ciśnienia PE-DN 125 w ulicy Witosa/Krasickiego w Opocznie na działkach o nr ewid. 289, 325 w obrębie 11 m. Opoczno oraz działce o nr ewid. 1088/4 w obrębie 12 m. Opoczno (data umieszczenia: 23.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.20.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE 110 ul. Partyzantów / Biernackiego na działkach nr ewid. 444/11, 444/13 obr. 12, m. Opoczno oraz nr ewid. 1/8, 120/11, 120/2, 129/1, 129/2 obr. 13 m Opoczno (data umieszczenia: 20.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.19.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2 na działce o nr ewid. 1203/9 obręb 10 (data umieszczenia 16.11.2015)
 • pdf RMiZP.6733.17.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 166/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm z PCV, o długości około 120,0 m na dz. ewid. 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492, 564/5, obr. Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 16.09.2015 r.)
 • pdf RMiZP.6733.16.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji nr 167/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 120,0 m na dz. ewid. 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492, 564/5, obr. Januszewice, gm. Opoczno (data umieszczenia 15.09.2015 r.)
 • pdf Plan miejscowy dla strefy przemysłowej w północnej części Opoczna.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu dla strefy przemysłowej w północnej części miasta Opoczno (data umieszczenia 28.08.2015)
 • pdf RMiZP.6733.15.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obr. 11 m. Opoczno - ul. Szkolna (data umieszczenia 28.08.2015)
 • pdf RMiZP.6733.17.2015.pdf - RMiZP.6733.17.2015 - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna informujące o możliwości wypowiedzenia się co do istniejących materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej obr. Januszewice (data umieszczenia 14.08.2015)
 • pdf RMiZP.6733.16.2015.pdf - RMiZP.6733.16.2015 - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna informujące o możliwości wypowiedzenia się co do istniejących materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej obr. Januszewice (data umieszczenia 14.08.2015)
 • pdf SRMiZP.6730.13.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych - obr. Różanna
 • pdf RMiZP.6733.12.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm na dz. 948, 714/2, 712/6 obr. Różanna gm. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.11.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm na dz. 948, 714/2, 712/6 obr. Różanna gm. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.18.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa gazociągu stalowego na gazociąg PE w ul. Wyszyńskiego, na dz. 776/2, 779/30, 779/10, 779/13, 779/21, 779/20, 779/19 obr. 10 m. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.8.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PCV/PE do zasilania budynków mieszkalnych na dz. 813 obr. Wola Załężna m. Opoczno. (data umieszczenia 27.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.10.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej 0 obr. 13 m. Opoczno. (data umieszczenia 13.07.2015)
 • pdf RMiZP.6733.9.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dz. nr 441, 299, 216/1, 215 - obr. 6, m. Opoczno (data umieszczenia 10.07.2015).
 • pdf RMiZP.6733.13.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - obr. Różanna gm. Opoczno (data umieszczenia 08.07.2015).
 • pdf RMiZP.6733.11.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - obr. Różanna gm. Opoczno (data umieszczenia 30.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.12.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - obr. Różanna gm. Opoczno (data umieszczenia 30.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.14.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - obr. 11 m. Opoczno (data umieszczenia 30.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.17.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 125,0 m - dz. nr 509, 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492, 564/5 obr. Januszewice (data umieszczenia 29.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.16.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 120,0 m - dz. nr 507/1, 506, 504, 502/2, 501/2, 500, 497, 496, 494, 492, 564/5 obr. Januszewice (data umieszczenia 29.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.18.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa gazociągu stalowego na gazociąg PE w ul. Wyszyńskiego - dz. nr 776/2, 779/30, 779/10, 779/13, 779/21, 779/20, 779/14 obr. 10 (data umieszczenia 29.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.8.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej do zasilania budynków mieszkalnych - dz. nr 813 obr. Wola Załężna (data umieszczenia 29.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.13.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych - obr. Różanna (data umieszczenia 23.06.2015)
 • pdf RMiZP.6733.12.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej - dz. nr 948, 714/2, 712/6 obr. Rózanna (data umieszczenia 17.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.11.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - dz. 948, 714/2, 712/6 obr. Różanna (data umieszczenia 17.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.10.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej - dz. nr 1/8, 120/11, 120/2 obr. 13 (data umieszczenia 17.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.9.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowe niskiego ciśnienia - dz. nr 441, 299, 216/1, 215 obr 6 m. Opoczno (data umieszczenia 12.06.2015).
 • pdf RMiZP.6733.6.2015 - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego - obr. Kruszewiec, gm. Opoczno (data umieszczenia 02.06.2015)
 • pdf Plan Miejscowy - osiedla mieszkaniowe.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. (data umieszczenia 28.05.2015).
 • pdf Zmiana Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Opoczno (data umieszczenia 28.05.2015)
 • pdf RMiZP.6733.6.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w obrębie Kruszewiec. (data umieszczenia 06.05.2015)
 • pdf RMiZP.6733.7.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego zalewu obr. 19 m. Opoczno (data umieszczenia 06.05.2015 r.)
 • pdf RMiZP.6733.6.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez Starostę Opoczyńskiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w obrębie Kruszewiec. (data umieszczenia 29.04.2015)
 • pdf RMiZP.6733.5.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej Stużno. (data umieszczenia 20.04.2015 )
 • pdf RMiZP.6733.6.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w obrębie Kruszewiec. (data umieszczenia 15.04.2015)
 • pdf Plan miejscowy w rejonie ul. Powstańców Wilekoposkich - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna informujące o godzinie dyskusji publicznej na temat założeń przyjętych w projekcie zmiany planu miejscowego. (data umieszczenia 15.04.2015)
 • pdf RMiZP.6733.4.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej obr. 19, 21 m. Opoczno
 • pdf Plan miejscowy w rejonie ul. Powstańców Wilekoposkich - Owieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich" wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.
 • pdf RMiZP.6733.4.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez RZGW projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej obr. 19, 21 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6730.5.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez ZDP projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego i niskiegonapięcia, budowie stacji transformatorowych, budowie słupów niskiego napięcia, demontażu słupów niskiego napięcia i demontażu przewodów niskiego napięcia, na działce o nr ew.543/3, obręb Stużno i na działkach o nr ewid. 1131, 1418, 1417, 1416, 455, 440, obręb Stużno Kolonia gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.5.2015_20.03.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o uzgodnieniu przez Starostę Opoczyńskiego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego i niskiegonapięcia, budowie stacji transformatorowych, budowie słupów niskiego napięcia, demontażu słupów niskiego napięcia i demontażu przewodów niskiego napięcia, na działce o nr ew.543/3, obręb Stużno i na działkach o nr ewid. 1131, 1418, 1417, 1416, 455, 440, obręb Stużno Kolonia gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.2.2015_20.03.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 20.03. 2015 r. w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celupublicznego o nazwie Budowa przepustu na działkach nr ewid. 148, obręb Kliny, gm. Opoczno.
 • pdf RMiZP.6733.5.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa linii kablowych średniego i niskiego napięcie (...) obr. Stużno, Stużno Kolonia gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.2.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa przepustu - obr. Kliny, gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.4.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej obr. 19, 21 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.2.2015 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa przepustu, obr. Kliny, gm. Opoczno
 • pdf Plan miejscowy - Wola Załężna - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej, położonego wzdłuż drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 455, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • pdf RMiZP.6733.42.2014 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznych linii kablowych - obr. 17, obr. 12 m. Opoczno

ROK 2014

 • RMiZP.6733.43.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych postanowień uzgadniających projekt decyzji -budowa linii kablowej elektroenergetycznych do zasilania budynku mieszkalnego Sielec gm. Opoczno
 • RMiZP.6733.44.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej, obr. 12, 13, 19, 20, 21 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.43.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej elektroenergetycznych do zasilania budynku mieszkalnego Sielec gm. Opoczno
 • RMiZP.6733.41.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych - obr. 14 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.44.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej, obr. 12, 13, 19, 20, 21 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.42.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oraz przebudowa linii elektroenergetycznych obr. 12 i obr. 17 m. Opoczno
 • RMiZP.6733.40.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa pompowni ścieków obr. Sielec, Stużno gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.41.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych - obr. 14 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.40.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienie uzgadniającego projekt decyzji - budowa pompowni wody wraz z z siecią wodociągową obr. Sielec, Stużno
 • pdf RMiZP.6733.40.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pompowni wody wraz z z siecią wodociągową obr. Sielec, Stużno
 • msword Zmiana Planu Miejscowego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.doc - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • pdf RMIZP.6733.36.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego -budowa gazociągu - obr 6 m. Opoczno - Osiedle Ustronie
 • pdf RMIZP.6733.35.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego - budowa przepompowni ścieków - Różanna
 • pdf RMIZP.6733.34.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego -linia kablowa - Wola Załężna
 • RMiZP.6730.32.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej - obr. 12 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.36.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu - oś. Ustronie obr. 6 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.37.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowa energetyczna - Bielowice gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.33.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Drzymały, obr 14 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6730.30.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch budynków socjalnych - obr. 20 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6730.32.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej obr. 12., m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.31.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna budowa sieci wodociągowej obr. 9 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.30.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w likalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynków socjalnych, obr. 20., m. Opoczno
 • RMiZP.6733.29.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych energetycznych Dzielna
 • RMiZP.6733.26.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna Dzielna gm. Opoczno
 • RMiZP.6733.29.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez organy postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej - Dzielna
 • RMiZP.6733.26.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez organy postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej - Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.29.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii energetycznej - Dzielna gm. opoczno
 • RMiZP.6733.27.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna obr 21 m. Opoczno, Ogonowice
 • RMiZP.6733.25.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - Różanna
 • RMiZP.6733.27.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna obr 21 m. Opoczno, Ogonowice
 • RMiZP.6733.23.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - - linia energetyczna Bielowice
 • pdf RMiZP.6730.26.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna - Dzielna
 • RMiZP.6733.25.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projket decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów - Różanna
 • RMiZP.6733.27.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna obr 21 m. Opoczno, Ogonowice
 • RMiZP.6733.24.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynków socjalnych m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.27.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej - Ogonowice , Opoczno.
 • RMiZP.6733.23.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez organy postanowień uzgadniających projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna Bielowice
 • RMiZP.6733.22.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego - Mroczków Duży
 • RMiZP.6733.21.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego Brzustóek
 • pdf RMiZP.6733.25.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - składowisko odpadów Różanna
 • RMiZP.6733.20.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb Mroczków Gościnny
 • msword OOŚ do planu miejscowego w Sobawinach.doc - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu miejscowego dla fragmentu sołectwa Sobawiny.
 • msword Plan Miejscowy dla strefy przemysłowej m. Opoczno.doc - Obwieszczenie Burmistrza o podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla strefy przemysłowej w Opocznie.
 • msword Zmiana Planu Miejscowego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich.doc - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich
 • msword Zmiana Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy.doc - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 • pdf RMiZP.6733.24.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu socjalnych budynków mieszkalnych - kontenerowych obr. 14 m. Opoczno
 • RMiZP.6733.22.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego - obręb Mroczków Duży
 • pdf RMiZP.6733.21.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego - obręb Brzustówek
 • pdf RMiZP.6733.26.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • pdf RMiZP.6733.23.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii energetycznej - Bielowice
 • pdf RMiZP.6733.20.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Mroczków Gościnny
 • RMiZP.6733.18.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej do budynku mieszkalnego - obr. Dzielna gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.19.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - Różanna, obr. 15 m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6730.20.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowe, obr. Mroczków Gościnny, gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.22.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego w obr. Mroczków Duży, gm. Opoczno
 • pdf RMiP.6733.21.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego obr. Brzustówek gm. Opoczno
 • RMiZP.6730.19.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego - budowa linii energetycznej -Dzielna.
 • pdf RMiZP.6733.18.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu postanowienia uzgadniającego przez GDDKIA - budowa linii energetycznej -Dzielna
 • RMiZP.6733.16.2014.pdf - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację - inwestycji celu publicznego rozbudowa szkoły nr 2 Opocznie.
 • pdf Plan miejscowy - Sobawiny.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla fragmentu sołectwa Sobawiny.
 • pdf RMiZP.6733.16.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu przez Zarząd Województwa Łódzkiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji - rozbudowa szkoły nr 2 Opocznie.
 • RMiZP.6733.11.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa linii energetycznej do garaży -obr. 13 m. Opoczno
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6730.13.2014.docx - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obr. Dzielna, Janów Karwicki.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6730.15.2014.docx - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji w sprawie drogi dojazdowej do parkingu Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • RMiZP.6733.14.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Dzielna
 • RMiZP.6733.12.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego - Wola Załężna
 • RMiZP.6733.8.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 12, obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6730.19.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej do budynku mieszkalnego , obr 15 m. Opoczno , obr. Różanna gm. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.15.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi dojazdowej do Urzędu Miejskiego.
 • RMiZP.6733.13.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostwo Powiatowe i Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad postanowień uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - udowa kanalizacji sanitarnej - Janów Karwicki, Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.8.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowe nr 12, Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.14.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.12.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej Wola Załężna
 • pdf RMiZP.6733.11.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej do zasilania garaży obr 13. m Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.7.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej - Ostrów
 • pdf RMiZP.6733.13.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa kanalizacji sanitarnej - Janów Karwicki
 • pdf RMiZP.6733.6.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - "budowa pętli autobusowej ..."
 • pdf RMiZP.6730.9.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowej obr 12 m Opoczno
 • RMiZP.6733.4.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej obręb Janów Karwicki.
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6733.7.2014.docx - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa linii kablowej - Ostrów
 • RMiZP.6733.3.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ul. Leśna i ul. Piotrkowska m. Opoczno
 • RMiZP.6733.2.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - obr. Dzielna
 • RMiZP.6733.5.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu - część Osiedla Ustronie, m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.4.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Opoczyńskiego oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie postanowień uzgadniających projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej obręb Janów Karwicki.
 • msword RMiZP.6733.6.2014.doc - Obwieszczeni Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Starostę Opoczyńskiego postanowień uzgadniających projekt decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: „Budowa pętli autobusowej z przystankiem i stanowiskami postojowymi dla 33 pojazdów osobowych, budowa ciągu pieszego (chodnika) na terenie pętli oraz do przejścia pod torami CMK do stacji Opoczno Południe oraz budowa oświetlenia i monitoringu” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 509/1, 773, 541/1, 541/2 w obrębie Kliny, Gm. Opoczno.
 • pdf RMiZP.6733.3.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ul. Leśna i ul. Piotrkowska m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.5.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu - część Osiedla Ustronie, m. Opoczno
 • pdf RMiZP.6733.4.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej obr. Janów Karwicki
 • pdf RMiZP.6733.6.2014 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. nr 509/1, 773, 541/1, 541/2 obr. Kliny gm. Opoczno
 • RMiZP.6733.2.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez Starostę Powiatowego w Opocznie postanowienia uzgadniającego projekt decyzji - budowa linii kablowej energetycznej - obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6730.26.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zespół Szkół Technicznych - Mroczków Gościnnych
 • pdf RMiZP.6733.1.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - obr. Wola Załężna
 • pdf RMiZP.6733.2.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.26.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu przez GDDKiA postanowienia uzgadniającego projekt decyzji - cel publiczny - Zespół Szkół Technicznych - Mroczków Gościnny

Rok 2013

 • RMiZP.6733.24.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- linia energetyczna -Bielowice
 • pdf RMiZP.6733.25.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- linia energetyczna - Mroczków Duży.
 • pdf RMiZP.6733.26.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Technicznych - Mroczków Gościnny
 • RMiZP.6733.24.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza - postanowienia uzgadniające w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Bielowice
 • pdf Zmiana SUiKZP Gminy Opoczno.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Opoczno
 • pdf Zmiana planu zagospodarowania - ul. Powstaańców Wielkopolskich.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
 • pdf RMiZP. 6733.25.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza - postanowienia uzgadniające w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Mroczków Duży
 • pdf RMiZP.6733.21.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - 11, 12, 17 m. Opoczno
 • RMiZP.6733.23.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - obr. Bielowice
 • pdf RMiZP.6733.25.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - obr. Mroczków Duży
 • pdf RMiZP.6733.24.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrz Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - obr. Bielowice
 • RMiZP.6733.23.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projektpostępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej - obr. Bielowice
 • RMiZP.6733.19.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.20.2011.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Różanna
 • pdf RMiZP.6733.21.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznych linii kablowych- m. Opoczno obr. 12, 11.
 • pdf RMiZP.6733.23.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej obr. Różanna
 • pdf RMiZP.6733.22.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Ogonowice
 • RMiZP.6733.20.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Różanna
 • RMiZP.6733.19.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Dzielna
 • RMiZP.6733.17.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Mroczków Duży
 • RMiZP.6733.14.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Ostrów
 • pdf RMiZP.6733.20.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Różanna
 • pdf RMiZP.6733.19.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej w obr. Dzielna
 • pdf RMiZP.6733.18.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6733.14.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projekt decyzji
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document RMiZP.6733.17.2013 - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna - postanowienia uzgadniające projekt decyzji
 • pdf RMiZP.6733.15.2013-28.10.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci transformatorowych, elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych średniego napięcia 15 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV
 • pdf RMiZP.6733.12.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie sieci transformatorowych, elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych średniego napięcia 15 kV oraz elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia 0,4 kV
 • pdf RMiZP.6733.15.2013_1.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 18.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.18.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 15.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.17.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 15.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.15.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 15.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.14.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 15.10.2013 r.
 • pdf RMiZP.6733.13.2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania decyzja nr 157/2013 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowie rozdzielczej sieci wodociągowej PCV o średnicy 160 mm wraz z przyłączem do hydrantu przeciwpożarowego HP7, na działce o nr ew. 474/2, obr. 13, m. Opoczno
 • pdf Obw_6733_11_2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza w sprawie wydania postanowień na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie drogi wojewódzkiej 728 dla zlewni Kruszewiec na działkach o nr ewid. 61/1, 61/4, 59, 58, 56/1, 55/5, 55/7, 55/9 w obr 12, m. Kruszewiec i nr 413, 643/2, 643/1, 107, 662/4, 662/3, 658/1, 1094/1, 659/3, 659/1, 659/2, 662/5 obr 13, m. Kruszewiec Kolonia, gm. Opoczno
 • pdf Obw_6733_10_2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postepowania w sprawie budowa kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wymianie stanowiska słupowego średniego napięcia oraz budowie rozdzielnicy średniego napięcia na terenie działek o nr ewid. 1697, 2559/1, 2559/2, 1721/2 i 2554 obr. Bielowice oraz 55/1, 55/2 obr. Janów Karwicki gm. Opoczno,
 • pdf Obwieszczenie 6733_12_2013.pdf - Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie drogi wojewódzkiej 728 dla zlewni Kruszewiec na działkach o nr ewid. 61/1, 61/4, 59, 58, 56/1, 55/5, 55/7, 55/9 w obr 12, m. Kruszewiec i nr 413, 643/2, 643/1, 107, 662/4, 662/3, 658/1, 1094/1, 659/3, 659/1, 659/2, 662/5 obr 13, m. Kruszewiec Kolonia, gm. Opoczno.
 • pdf Obwieszczenie_6733_3_2012.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacyjnej DN 200 wraz z przyłączami DN 160 PVC działkach o nr ewid. 1159/2, obręb 12, m. Opoczno.
 • pdf RMiZP.6733.5.2013.pdf - Burmistrz Opoczna zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej na działkach o nr ewid. 499, 798 w obr. 10, ul. Partyzantów, Świerkowa w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie Kruszewiec Kol..pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej 15 kV, linii kablowej niskiego napięcia i wymiana słupów linii napowietrznej niskiego napięcia, na działkach o nr ewid. 1088, 1086, 1084, 1082, 1080, 825, 109/1, 109/2, 1094/1, 990/2, 820/2, 813/2, 928, 981, 799, 785, 779 w obrębie Kruszewiec Kolonia, gm. Opoczno.
 • pdf Obw_linia_kab_Stuzno.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia
 • pdf Obwieszczenie decyzji c.p. sieć gazowa.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej na działkach o nr ewid. 499, 798 w obr. 10, ul. Partyzantów, Świerkowa w Opocznie.
 • pdf Obw. o Postan. uzg. l. kabl..pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, 2 szt. słupowych stacji transformatorowych i linii niskiego napięcia (linii kablowej napowietrznej) w celu nawiązania do istniejących słupów energetycznych niskiego napięcia – na działkach o nr ewid. 1293, 1394, 292, 322, 745, 440, 438, 455, 1417, 1416 w obr. Stużno Kolonia i nr 542, 543/3, 543/4 w obr. Stużno gm. Opoczno w dniu 08 kwietnia 2011 r. wydane zostały postanowienia
 • pdf RMiZP.6733.1.2014.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - obr. Wola Załężna
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-02-24 16:22 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2010-02-24 16:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-12 11:03 Osoba modyfikująca : Klaudyna Mastalerz