Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenie Burmistrza

ZARZĄDZENIE    Nr 14/2011

 

B U R M I S T R Z A      O P O C Z N A

z dnia  28   stycznia  2011 r.

  

w sprawie :  wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno.

 

       Na podstawie art. 36  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1586, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441,  Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48  poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. Poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230/ oraz §  10  Statutów Sołectw   wprowadzonych  uchwałami Rady Miejskiej w Opocznie z dnia  27 czerwca 2003 r. 

 

z a r z ą d z a m     c o    n a s t ę p u j e:

 

                                                          

      §   1.  Przeprowadzić wybory sołtysów i rad sołeckich we wszystkich sołectwach
                gminy 
Opoczno.

 

      §   2.    1. Wybory zostaną przeprowadzone na zebraniach mieszkańców sołectw.

2.      Sołtysi i członkowie  rad sołeckich wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

3.     Zasady i tryb zwoływania zebrań oraz  termin przeprowadzenia wyborów określa załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 

   

    § 3. Treść niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości          
             mieszkańców 
sołectw na  co najmniej  7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

      § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załaczniki do pobrania

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-08 15:21 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-08 15:21 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 14:29 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz