Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Umowa.pdf - Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Muzeum Regionalnego w Opocznie

Statut Muzeum Regionalnego w Opocznie

Za treść i formę informacji zamieszczanych na tej stronie odpowiada
Muzeum Regionalne w Opocznie

Status Prawny

Muzeum Regionalne w Opocznie jest instytucją kultury  posiadającą osobowość prawną . Figuruje w rejestrze instytucji  kultury prowadzonych  przez Urząd  Miejski w Opocznie  pod pozycją 1 w Księdze Rejestrowej nr 2 z datą wpisu 06.06.1992

Nr REGON 001215228

NIP 768-129-64-58

Adres Muzeum - Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno,woj. łódzkie

TEL/FAX (044) 755-23-19

Adres internetowy: http://www.muzeumopoczno.pl

Organizacja Muzeum Regionalnego w Opocznie

Muzeum Regionalne w Opocznie jest wielodziałowe i posiada następujące komórki organizacyjne:

1.Dział Etnografii - gromadzi i naukowo opracowuje  zbiory w zakresie sztuki ludowej ,rolnictwa rzemiosła oraz materiały obrazujące kulturę społeczną i duchową.

2.Dział Archeologii i Numizmatyki -gromadzi i naukowo opracowuje zbiory  w zakresie kultury materialnej  dawnych społeczeństw  ze szczególnym uwzględnieniem  Ziemi Opoczyńskiej

3.Dział Historii i Historii Sztuki - gromadzi i  naukowo opracowuje  materiały historyczne  ze szczególnym uwzględnieniem  Ziemi Opoczyńskiej

4.Dział Naukowo-Oświatowy -koordynuje i kieruje  działalnością popularyzatorską ,organizacją wystaw czasowych i stałych  oraz objazdowych ,oprowadzaniem po wystawach  oraz prowadzi dokumentacje historii Muzeum

5.Stanowisko  pracy do spraw administracyjno -finnasowych

6.Biblioteka

Przedmiot działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie

Do podstawowych zadań Muzeum Regionalnego w Opocznie należy:

1.Gromadzenie dóbr kultury  i materiałów dokumentacyjnych  w zakresie  archeologii ,historii,numizmatyki,historii sztuki ,etnografii

2.Inwentaryzowanie ,katalogowanie i naukowe opracowywanie  zgromadzonych muzealiów  i materiałów dokumentacyjnych

3. Przechowywanie zgromadzonych  muzealiów  w warunkach  zapewaniających im pełne  bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych

4.Zabezpieczanie i konserwacja muzealiów i w miarę możliwości zabezpieczanie  stanowisk archeologicznych

5.Organizowanie i prowadzenie badań,ekspedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych

6.Organizowanie wystaw  stałych ,czasowych i objazdowych

7.Prowadzenie działalności  oświatowych

8.Udostepnianie  zbiorów  dla celów naukowych i oświatowych

9.Publikowanie katalogów ,przewodników  wystaw ,wyników  badań  wykopaliskowych  i ekspedycji  oraz wydawnictw popularnonaukowych  z zakresu swojej działalności

Organy zarządzające i doradcze

Dyrektor Muzeum - Adam Grabowski

Rada Muzeum - w składzie  5-u członków ,których powołuje Burmistrz Opoczna

Aktualny skład Rady Muzeum: Andrzej Białkowski, Krzysztof Czajkowski, Katarzyna Wągiel, Paweł Wąs, Edward Zagdański

Majątek Muzeum

Na majątek Muzeum Regionalnego w Opocznie  składają się zbiory muzealne,materiały i sprzęt w użytkowaniu.

Majątek Muzeum stanowi własność komunalną.

Prowadzone rejestry,ewidencje i archiwa

 1. Księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych
 2. Ksiega inwentarzowa muzealiów historycznych
 3. Ksiega inwentarzowa muzealiów artystycznych
 4. Ksiega inwentarzowa zbiorów numizmatycznych
 5. Elektroniczna baza danych muzealiów (w opracowaniu)
 6. Ksiega inwentarzowa ksiagozbioru
 7. Rejestr frekwencji
 8. Rejestr pism przychodzacych i wychodzacych;rzeczowy wykaz akt
 9. Księgi rachunkowe
 10. Księgi inwentarzowe środków trwałych i wyposażenia
 11. Ewidencja tworców ludowych regionu opoczyńskiego
 12. Ewidencja osób zasłużonych dla regionu opoczyńskiego
 13. Ewidencja Małych Form Sakralnych
 14. Dokumentacja techniczna obiektu
 15. Dokumentacja Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych
 16. Archiwum zakładowe
 17. Inne

 

Sposób prowadzenia i załatwiania spraw

Godziny funkcjonowania Muzeum Regionalnego w Opocznie:

Od poniedziałku do piątku godz. 8.00-15.30

Sobota od 10.00-16.00

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-04-15 10:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2005-04-15 10:08 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-11 13:52 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński