Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie podjęte na XXXVII sesji w dniu 29.06.2006r.

 • pdf Nr_XXXVII_333_06.pdf - w sprawie zmian w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVII_334_06.pdf - w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
 • pdf Nr_XXXVII_335_06.pdf - w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego gminy
 • pdf Nr_XXXVII_336_06.pdf - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
 • pdf Nr_XXXVII_337_06.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • pdf Nr_XXXVII_338_06.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinasowanie projektu finansowego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych otrzymanych z budżetu państwa
 • pdf Nr_XXXVII_339_06.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie na zakup samochodu operacyjnego
 • pdf Nr_XXXVII_340_06.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatu opoczyńskiego na adaptację budynku dla potrzeb tworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy
 • pdf Nr_XXXVII_341_06.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
 • pdf Nr_XXXVII_342_06.pdf - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków
 • pdf Nr_XXXVII_343_06.pdf - w sprawie przejęcia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_XXXVII_344_06.pdf - w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Opocznie
 • pdf Nr_XXXVII_345_06.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XL/238/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • pdf Nr_XXXVII_346_06.pdf - w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania Gminy Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-07-07 09:44 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2006-07-07 09:44 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-02 10:03 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński