Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIX sesji w dniu 26.04.2013 roku

  • pdf Nr_XXIX_298_13.pdf - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Dla Gminy Opoczno na lata 2013-2015
  • pdf Nr_XXIX_299_13.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029
  • pdf Nr_XXIX_300_13.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013
  • pdf Nr_XXIX_301_13.pdf - w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXIX_302_13.pdf - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
  • pdf Nr_XXIX_303_13.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 2 kwietnia 2013 roku
  • pdf Nr_XXIX_304_13.pdf - uchylającą uchwałę Nr XIX/170/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z inicjatywą o złożenie wniosku do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o nadanie pośmiertnego odznaczenia państwowego dla Stanisława Albina Kowalskiego
  • pdf Nr_XXIX_305_13.pdf - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno

Protokoły

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-04-30 13:40 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-04-30 13:40 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 08:38 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński