Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLIV sesji w dniu 27.08.2010 roku

 • pdf Nr_XLIV_382_10.pdf - w sprawie przystąpienia Gminy Opoczno do Stowarzyszenia Dolina Pilicy
 • pdf Nr_XLIV_383_10.pdf - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
 • pdf Nr_XLIV_384_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/279/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLIV_385_10.pdf - w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych
 • pdf Nr_XLIV_386_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
 • pdf Nr_XLIV_387_10.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna połozonego przy ul. E. Biernackiego z ustaleniami miany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLIV_388_10.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego
 • pdf Nr_XLIV_389_10.pdf - w sprawie zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania w gminie Opoczno
 • pdf Nr_XLIV_390_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/372/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Gminy Wilków
 • pdf Nr_XLIV_391_10.pdf - w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego
 • pdf Nr_XLIV_392_10.pdf - w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Opoczno oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
 • pdf Nr_XLIV_393_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010
 • pdf Apel.pdf - Apel Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec legalnego obrotu tzw. dopalaczami
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-09-03 11:26 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2010-09-03 11:26 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 13:31 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński