Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na VI sesji w dniu 26.04.2007 roku

  • pdf Nr_VI_55_07.pdf - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opoczna z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2006 rok
  • pdf Nr_VI_56_07.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/07 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29.03.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wyskość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynarodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
  • pdf Nr_VI_57_07.pdf - w sprawie zmian Uchwały Nr XXI/222/04 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 listopada 2004r. w sprawie nadania nazwy dla Przedszkola Nr 6 w Opocznie
  • pdf Nr_VI_58_07.pdf - w sprawie zmian w akcie założycielskim (orzeczeniu organizacyjnym) Przedszkola Nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka w Opocznie
  • pdf Nr_VI_59_07.pdf - w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
  • pdf Nr_VI_60_07.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszru sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
  • pdf Nr_VI_61_07.pdf - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów-Kolonia, Międzybórz, Sobawiny
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-05-07 12:40 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2007-05-07 12:40 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 12:46 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński