Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2016

 • pdf Nr_1_2016.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2016 i wieloletniej prognozyfinansowej na lata 2016 - 2029
 • pdf Nr_2_2016.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27 /2011
 • pdf Nr_3_2016.pdf - w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_4_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_5_2016.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę podwęzła cieplnego,zlokalizowanego w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie
 • pdf Nr_6_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_7_2016.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji poboru podatków i opłat lokalnych wUrzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_8_2016.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_9_2016.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie im. T. Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_10_2016.pdf - w sprawie upoważnienia do przeprowadzania negocjacji w sprawie zbywania, nabywania i obciążenia nieruchomości
 • pdf Nr_11_2016.pdf - w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia rokowań w sprawie zbywania lokalikomunalnych
 • pdf Nr_12_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybiezapytania o cenę o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_13_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramachotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • pdf Nr_14_2016.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/2014 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_15_2016.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/2014 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_16_2016.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej do zasobu mienia komunalnego położonejw obr. 13 m. Opoczna
 • pdf Nr_17_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_18_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonejw obr. 6 m. Opoczna
 • pdf Nr_19_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_20_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_21_2016.pdf - w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_22_2016.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_23_2016.pdf - zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2016
 • pdf Nr_24_2016.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_25_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_26_2016.pdf - W sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu ciężarowo -osobowego marki FORD TRANSIT nr rej. EOP N776 2,5 D
 • pdf Nr_27_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałaniauzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych orazpomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 • pdf Nr_28_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_29_2016.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_30_2016.pdf - w sprawie użyczenia budynku po byłej kotłowni osiedlowej usytuowanego na działce gruntu nr 53/277 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_31_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_32_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_33_2016.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanejoznaczonej jako działka nr 45/2 w obr. 20 miasta Opoczno
 • pdf Nr_34_2016.pdf - w sprawie użyczenia zbiornika wodnegousytuowanego w obrębie 19 miasta Opoczno
 • pdf Nr_35_2016.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_36_2016.pdf - w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Opoczno pod nazwą Gminny Zespól Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie
 • pdf Nr_37_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_38_2016.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego pn.: "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Woli Załężnej"
 • pdf Nr_39_2016.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_39a_2016.pdf - w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społeczne] w Opocznie do realizacji zadania z zakresu świadczenia wychowawczego
 • pdf Nr_40_2016.pdf - w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie doprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
 • pdf Nr_41_2016.pdf - w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za grunty wydzierżawiane pod kontenery na śmiecidla Wspólnot Mieszkaniowych z terenu gminy Opoczno
 • pdf Nr_42_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_43_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_44_2016.pdf - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Międzybórzi Sobawiny
 • pdf Nr_45_2016.pdf - w sprawie przeprowadzania kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych
 • pdf Nr_46_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_47_2016.pdf - w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za grunty wydzierżawiane pod działalność gospodarczą na terenach przyległych do zbiornika wodnego przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie
 • pdf Nr_48_2016.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiącychwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_49_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych dowydzierżawienia
 • pdf Nr_50_2016.pdf - w sprawie użyczenia budynku po byłej kotłowni osiedlowej usytuowanego na działce gruntu nr 53/277 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_51_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_52_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 MiejskiegoDomu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_53_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 MiejskiejBiblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_54_2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 MuzeumRegionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_55_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_56_2016.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_57_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_57_A_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_58_2016.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
 • pdf Nr_59_2016.pdf - w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
 • pdf Nr_60_2016.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2015 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucjikultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_61_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_62_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_63_2016.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2016
 • pdf Nr_64_2016.pdf - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_65_2016.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Sobawiny i ustalenia regulaminu jej pracy
 • pdf Nr_66_2016.pdf - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznejw Opocznie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego
 • pdf Nr_67_2016.pdf - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznejw Opocznie
 • pdf Nr_68_2016.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanejoznaczonej jako działka nr 45/2 w obr. 20 miasta Opoczno
 • pdf Nr_69_2016.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu mienia komunalnegopołożonej we wsi Januszewice
 • pdf Nr_70_2016.pdf - w sprawie przeprowadzenia archiwizacji dokumentów i materiałów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
 • pdf Nr_71_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_72_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_73_2016.pdf - w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Międzybórz, powołania komisji doprzeprowadzenia wyborów i ustalenia regulaminu jej pracy
 • pdf Nr_74_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów
 • pdf Nr_75_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_76_2016.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_77_2016.pdf - w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej
 • pdf Nr_78_2016.pdf - w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_79_2016.pdf - w sprawie ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawnego za grunty oznaczone jako działki:nr 497/2, nr 498/2, nr 574/2, nr 575/5 o łącznej pow. 0.2006 ha w obr. 10 miasta Opoczno,wydzierżawione dla Wspólnot Mieszkaniowych Osiedla Słoneczne,z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw oraz otwartej siłowni
 • pdf Nr_80_2016.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_81_2016.pdf - w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formiedotacji przedmiotowej z budżety Gminy Opoczno
 • pdf Nr_82_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_83_2016.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 118/09 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych GminyOpoczno
 • pdf Nr_84_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_85_2016.pdf - zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_86_2016.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_87_2016.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_88_2016.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla strefy przemysłowej położonej w północnej części miasta Opoczna
 • pdf Nr_89_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_90_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_91_2016.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie
 • pdf Nr_92_2016.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Ogonowicach
 • pdf Nr_93_2016.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach
 • pdf Nr_94_2016.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Wygnanowie
 • pdf Nr_95_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_96_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_97_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania oudzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_99_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_100_2016.pdf - zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_101_2016.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 • pdf Nr_102_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej wOpocznie
 • pdf Nr_103_2016.pdf - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_104_2016.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_105_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_106_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_107_2016.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno
 • pdf Nr_108_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Zespołu ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_109_2016.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_110_2016.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach
 • pdf Nr_111_2016.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Wygnanowie
 • pdf Nr_112_2016.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie
 • pdf Nr_113_2016.pdf - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej
 • pdf Nr_114_2016.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu m1e1scowego planuzagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
 • pdf Nr_115_2016.pdf - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych wszkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2016 oraz ustalenia maksymalnejkwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenianauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • pdf Nr_116_2016.pdf - w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 63 przy ul. Partyzantów 39A
 • pdf Nr_117_2016.pdf - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_118_2016.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka
 • pdf Nr_119_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_120_2016.pdf - w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
 • pdf Nr_121_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Komendanta Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_122_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_123_2016.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w obrębie Kruszewiec Kolonia
 • pdf Nr_124_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_125_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_126_2016.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2016
 • pdf Nr_127_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_128_2016.pdf - w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Opoczno oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_129_2016.pdf - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • pdf Nr_130_2016.pdf - w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływuinformacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
 • pdf Nr_131_2016.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_132_2016.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_133_2016.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2011
 • pdf Nr_134_2016.pdf - w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Opoczno i jej jednostek organizacyjnych
 • pdf Nr_135_2016.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_136_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_137_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_138_2016.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_139_2016.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów finansowo-księgowychw Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_140_2016.pdf - w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_141_2016.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
 • pdf Nr_142_2016.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym oprzebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_143_2016.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniu 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf Nr_144_2016.pdf - w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka PomocySpołecznej w Opocznie
 • pdf Nr_145_2016.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Ogonowicach
 • pdf Nr_146_2016.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiącychwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułuużytkowania wieczystego
 • pdf Nr_147_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_148_2016.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnejdo racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_149_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_150_2016.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego
 • pdf Nr_151_2016.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości i zaliczenia wartości nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na nabycie budynku handlowo usługowego w Opocznie przy ul. Skłodowskiej
 • pdf Nr_152_2016.pdf - w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Opoczno lokali socjalnych
 • pdf Nr_153_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_154_2016.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na stanowiącej własność Gminy Opoczno położonej w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_155_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_156_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_157_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_158_2016.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_159_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu op1mowania ofert złożonychw ramach li otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_160_2016.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiącychwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułuużytkowania wieczystego oraz rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Opocznie przy ul. Juliusza Słowackiego 7 m 18
 • pdf Nr_161_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w obr. 8 m. Opoczna
 • pdf Nr_162_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_163_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_164_2016.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2016
 • pdf Nr_165_2016.pdf - w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
 • pdf Nr_166_2016.pdf - w sprawie pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Opoczno w zakresie złożeniawniosków o dofinansowanie, do podpisywania umów i realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne" Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • pdf Nr_167_2016.pdf - w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanejjednostki organizacyjnej Gminy Opoczno - Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Opocznie
 • pdf Nr_168_2016.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_169_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_170_2016.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osóbzastępujących dyrektorów szkół i przedszkoli
 • pdf Nr_171_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_172_2016.pdf - w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu,oznaczonego jako działki nr 523/3 i nr 606/2 w obrębie Januszewice gmina Opoczno
 • pdf Nr_173_2016.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu rolnego,oznaczonego jako działki nr 523/3 i nr 606/2 w obrębie Januszewice gmina Opoczno
 • pdf Nr_174_2016.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_175_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej
 • pdf Nr_176_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_177_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_178_2016.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Rewitalizacji
 • pdf Nr_179_2016.pdf - w sprawie wyznaczenia koordynatora miejskiego do nadzoru przygotowań i zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkachspecjalnych
 • pdf Nr_180_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_181_2016.pdf - w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy Pl. Kościuszki 7 w Opocznie usytuowanym na działce gruntu nr 543 w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_182_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_183_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_184_2016.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Rewitalizacji
 • pdf Nr_185_2016.pdf - w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
 • pdf Nr_186_2016.pdf - w sprawie określenia procedury i trybu przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Opocznie do sprawowania kontroli
 • pdf Nr_187_2016.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_188_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_189_2016.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Rewitalizacji
 • pdf Nr_190_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_191_2016.pdf - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_192_2016.pdf - w sprawie przeniesienia Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Opoczniena czas remontu
 • pdf Nr_193_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta
 • pdf Nr_194_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_195_2016.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia
 • pdf Nr_196_2016.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029
 • pdf Nr_197_2016.pdf - w sprawie powołania i określenia sposobu realizacji zadań Zespołu projektowego do realizacji projektu pn. Platforma OPEN OPOCZNO - samoobsługowy portal mieszkańca, realizowanego przez Gminę Opoczno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • pdf Nr_198_2016.pdf - w sprawie określenia stawek czynszu w komunalnych zasobach mieszkaniowych
 • pdf Nr_199_2016.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębnąwłasność Gminy Opoczno łącznie z udziałem ułamkowej części gruntu w prawie użytkowaniawieczystego
 • pdf Nr_200_2016.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułuużytkowania wieczystego
 • pdf Nr_201_2016.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Rewitalizacji
 • pdf Nr_202_2016.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącejwłasność Wspólnoty Gruntowej Wsi Sitowa
 • pdf Nr_203_2016.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego
 • pdf Nr_204_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_205_2016.pdf - w sprawie sprzedaży udziału 8695/32766 we współwłasności nieruchomości zabudowanejpołożonej w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 28 na rzecz Skarbu Państwa
 • pdf Nr_206_2016.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego powyżej 209 000 euro
 • pdf Nr_207_2016.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_208_2016.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2015 z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości,legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_209_2016.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_210_2016.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ograniczonego
 • pdf Nr_211_2016.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_212_2016.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 196/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2029
 • pdf Nr_213_2016.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_214_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_215_2016.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_216_2016.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_217_2016.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikomjednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_218_2016.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 11 m. Opoczno
 • pdf Nr_219_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_220_2016.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonejw obr. 12 m. Opoczno stanowiącej własność Wielkopolskiego FunduszuInwestycyjnego "GENESIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • pdf Nr_221_2016.pdf - w sprawi zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016
 • pdf Nr_222_2016.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok
 • pdf Nr_223_2016.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania zzakresu administracji rządowej na rok 2016
 • pdf Nr_224_2016.pdf - w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_225_2016.pdf - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-01-19 11:33 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-01-19 11:33 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-20 08:42 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński