Urząd Miejski w Opocznie

Szanowni Mieszkańcy, 

Burmistrz Opoczna informuje, że w związku z wykonaniem obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art.3 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) prowadzona jest przez Gminę Opoczno obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, jako mieszkańców – właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opoczno, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego
w Opocznie w terminie do 10 października 2023 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są:

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 w Biurze Podawczym (budynek po dawnej Straży Miejskiej), w Wydziale Ochrony Środowiska, w budynku B, w pokoju nr 2, lub 
 • u sołtysów, lub
 • poniżej.

Wypełnione druki prosimy składać:

 • w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie, budynek B, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu, lub
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Opocznie,
  ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, lub
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Obowiązki właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 2, 3a, 3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 •  lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
 • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Jednocześnie przypominamy, że do obowiązków właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Należy zatem pamiętać o zawarciu umowy na wywóz ścieków oraz posiadać rachunki potwierdzające regularność i ilość wywozu zgodny z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Opoczno.

Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Opocznie sukcesywnie będą przeprowadzać kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opoczno.

Kontrola będzie obejmowała zakres:

 • wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach,
 • umów zawartych przez właścicieli na wywóz ścieków  w przypadku  zbiorników bezodpływowych lub wywóz osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • częstotliwości opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych,
 • protokołów szczelności szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
  (w uzasadnionych przypadkach w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników),
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczbę osób zameldowanych w nieruchomości.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – Burmistrz Opoczna sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2556 ze zm.).

 

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.


Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Burmistrz Opoczna może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

 • ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
 • przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 

PAMIĘTAJ – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku.

Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Ochrony Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Opocznie

ul. Staromiejska 6

budynek B, pokój nr 2

Osoby do kontaktu: Anna Małecka-Telus – tel.  44 786 01 92, 

 

Za brak  umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury) na właściciela nieruchomości może zostać nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Opocznie.

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2023-08-21 12:17 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2023-08-21 12:17 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 14:33 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz