Urząd Miejski w Opocznie

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV: Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Projekt polega na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne piece.

W ramach projektu akceptowane są następujące modernizacje/wymiany źródeł ciepła:

 • Kocioł węglowy na kocioł gazowy (gaz ziemny lub płynny)
 • Kocioł węglowy na kocioł na biomasę
 • Kocioł węglowy na kocioł zgazowujący drewno
 • Kocioł gazowy na kocioł na biomasę (w przypadku kotła gazowego co najmniej 10-cio letniego)
 • Kocioł gazowy na kocioł zgazowujący drewno (w przypadku kotła gazowego co najmniej 10-cio letniego)
 • Kocioł olejowy na kocioł na biomasę (w przypadku kotła olejowego co najmniej 10-cio letniego)
 • Kocioł olejowy na kocioł zgazowujący drewno (w przypadku kotła olejowego co najmniej 10-cio letniego)
 • Kocioł olejowy na kocioł gazowy na gaz ziemny (w przypadku kotła olejowego co najmniej 10-cio letniego)
 • Kocioł węglowy, gazowy lub olejowy na powietrzną elektryczną pompę ciepła przy spełnieniu następujących warunków:

- pomieszczenie, w którym znajdować miałoby się urządzenie ze względu na dostęp serwisowy musi mieć co najmniej 1,8 m x 1,8 m;

- instalacja grzewcza w budynku powinna być niskoparametrowa tzn. zastosowane ogrzewanie podłogowe w całości lub dominującej części powierzchni ogrzewanych budynku lub instalacja grzejnikowa o rozmiarach grzejników dopasowanych do maksymalnej temperatury grzewczej 55C (aby przy niskim parametrze instalacji zapewnić komfort cieplny w budynku);

-  posiadanie na budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy większej od 3 do 5 kW od mocy wynikającej z zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, np. jeśli mieszkaniec zużywa rocznie 4000 kW (instalacja PV dopasowana do zużycia to 4 kW) to powinien mieć zainstalowaną instalację miedzy 7 a 9 kW. Nadprodukcja energii elektrycznej będzie wykorzystana przez pompę ciepła;

Uwaga: W przypadku powietrznej elektrycznej pompy ciepła ostateczna decyzjaozakwalifikowaniu Mieszkańca do projektu będzie następowała po przeprowadzonej weryfikacji technicznej budynku określonej w § 3 pkt. 9 oraz po określeniu wysokości redukcji emisji CO2 . W związku z powyższym w przypadku wypełniania Deklaracji Mieszkaniec poza pompą ciepła wskazuje inne źródło ciepła lub rezygnuje z udziałuw Projekcie.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć Mieszkańcy, wykorzystujący do ogrzewania budynków ciepło  z sieci ciepłowniczej lub Mieszkańcy wykorzystujący do ogrzewania budynków OZE (np. pompa ciepła lub kocioł na biomasę).

Warunkiem udziału w Projekcie jest likwidacja dotychczasowego źródła ciepła (piece lub kuchnie kaflowe, kotły na paliwa stałe, przenośne ogrzewacze miejscowe typu  „koza”, kominki z płaszczem wodnym, kominki tradycyjne), w  związku z tym w projekcie nie mogą uczestniczyć mieszkańcy nowobudowanych budynków,  które dotychczas nie były ogrzewane.

 

Naboru wniosków od mieszkańców Gminy Opoczno dla projektu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA IV  Gospodarka niskoemisyjna,

Działania IV.4 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Nazwa projektu:

„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”

Stan prawny na dzień 17.01.2023 r.

Mieszkańcy Gminy Opoczno zainteresowani udziałem w Projekcie, zobowiązani są złożyć wypełnioną deklarację wraz z załącznikami:

 1.  w formie papierowej  do Urzędu Miejskiego w Opocznie na Biurze Obsługi Interesanta –  ul. Staromiejska 6, Opoczno; budynek F 
 2.  
 3. w formie elektronicznej poprzez platformę e-puap na adres /0l9o63xmuq/SkrytkaESP (w tytule proszę wpisać: „Nabór uzupełniający – ZEZ”).
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2023-01-23 08:59 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2023-01-23 08:59 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-04 07:39 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński