Urząd Miejski w Opocznie

ZARZĄDZENIE NR 198/2021
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 96 położonej w obr. 20 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.  Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art.25 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm. ), § 3 ust. 2, § 5 ust.1 i § 6 Uchwały Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. U. Woj. Łódz. z 2011 r., Nr 136, poz.1252 z późn. zm.)
zarządzam:


§ 1. Zbyć w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obr. 20 m. Opoczno przy ul. Błonie 5 oznaczoną numer działki 96 o powierzchni 0,0466 ha.
§ 2. Ustalam cenę wywoławczą działki nr 96 o pow. 0,0466  ha  na kwotę 35.000,00 zł.
§ 3. Zatwierdzam Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 96 położonej w obr.20  m. Opoczno, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Gmina Opoczno jest właścicielem powyższej nieruchomości na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Piotrkowskiego RG.III.7224-4/1266/93 z dnia 28.01.1994r. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW PT1O/00053416/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno

 

Załączniki do pobrania

  • pdf Nr_198_2021.pdf [300 KB] - ZARZĄDZENIE NR 198/2021 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej numerem działki 96 położonej w obr. 20 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Data wytworzenia: 2021-11-25 11:25 Autor: Burmistrz Opoczna Data publikacji: 2021-11-25 11:25 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-25 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy