Urząd Miejski w Opocznie

ZARZĄDZENIE NR 185/2021
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej w obr. Różanna

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), § 1 ust.2 pkt 1, § 2 pkt 1, § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 3 i 4 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. U. Woj. Łódz. z 2011 r., Nr 136, poz. 1252 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXXVIII/416/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zarządzam, co następuje:
§ 1
Nabyć do zasobu mienia komunalnego nieruchomość stanowiącą własność p. (anonimizacja danych) położoną w obr. Różanna,  oznaczoną  w ewidencji gruntów numerami działek 12/1, 11/4, 11/6, 11/8 o łącznej powierzchni 1,0222 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW PT1O/00031430/4.
§ 2
Gmina Opoczno nabywa powyższą nieruchomość do zasobu mienia komunalnego z przeznaczeniem na powiększenie składowiska odpadów komunalnych.
§ 3
Gmina Opoczno nabywa w/w  nieruchomość do zasobu mienia komunalnego za ogólną cenę 114.100,00 zł ( słownie: sto czternaście tysięcy sto złotych ).
§ 4
Gmina Opoczno ponosi koszty nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz koszty dokumentacji.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno

Załączniki do pobrania

  • pdf Nr_185_2021.pdf [200 KB] - ZARZĄDZENIE NR 185/2021 BURMISTRZA OPOCZNAz dnia 4 listopada 2021 r.w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej w obr. Różanna

Data wytworzenia: 2021-11-22 15:21 Autor: Burmistrz Opoczna Data publikacji: 2021-11-22 15:21 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-02 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy