Urząd Miejski w Opocznie

ZARZĄDZENIE NR 123/2021
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 7 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

zarząd z a m

§ 1
Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Opocznie od 8 lipca 2021 r. do dnia 29 lipca 2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu podana będzie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie (www.bip.opoczno.pl).

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Opoczna
Zastępca Burmistrza Opoczna
Tomasz Łuczkowski

 

Załączniki do pobrania

  • pdf Nr_123_2021.pdf [200 KB] - ZARZĄDZENIE NR 123/2021BURMISTRZA OPOCZNAz dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Data wytworzenia: 2021-07-23 10:30 Autor: Zastępca Burmistrza Opoczna Data publikacji: 2021-07-23 10:30 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-23 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy