Urząd Miejski w Opocznie

ZARZĄDZENIE NR 118/2021
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Sitowa oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz.713 z późn. zm.), art. 25 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011r. Nr 136 poz. 1252 z późn. zm.)
                                                 z a r z ą d z a m

§ 1
Zbyć w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Sitowa gm. Opoczno oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka  nr 1127 o pow. 0,0794  ha.

§ 2
Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości zabudowanej, o której mowa w § 1 na kwotę 34.000,00 zł brutto.

§ 3
Zatwierdzam Regulamin czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działki 1127  o pow. 0,0794 ha w obr. Sitowa, który jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 4
Gmina Opoczno jest właścicielem powyższej nieruchomości na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2012/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW PT1O/00027212/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Opoczna
Dariusz  Kosno

Załączniki do pobrania

  • pdf Nr_118_2021.pdf [200 KB] - ZARZĄDZENIE NR 118/2021BURMISTRZA OPOCZNAz dnia 30 czerwca 2021 r.w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Sitowa oraz zatwierdzenia Regulaminuprzetargu

Data wytworzenia: 2021-07-06 14:51 Autor: Burmistrz Opoczna Data publikacji: 2021-07-06 14:51 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-23 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy