Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wydziały/Zespoły Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wydział mieści się w "C" na parterze.
Do zakresu działania wydziału należy m.in. prowadzenie ewidencji ludności: zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich, sprawy meldunkowe cudzoziemców, nadawania numeru PESEL, rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, o obywatelstwie i zgonie osoby; Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania, wymeldowania, anulowania czynności zameldowania lub wymeldowania; Zawiadamianie Wojskowej Komendy Uzupełnień o zmianie miejsca pobytu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu; prowadzenie w formie elektronicznej i kartotecznej zbiorów meldunkowych; udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych; wydawanie stosownych zaświadczeń na potrzeby organów i wniosek osób zainteresowanych; prowadzenie rejestru wyborców oraz spisów wyborczych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów; przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców; wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; sporządzanie informacji dla szkół o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży do lat 18; prowadzenie spraw dotyczących dowodów osobistych: przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie i przetwarzanie w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, prowadzenie, aktualizacja i archiwizacja kopert dowodowych; współdziałanie realizacji powyższych zadań z organami administracji rządowej i samorządowej a także z innymi podmiotami korzystającymi przy realizacji swoich obowiązków ze zbiorów danych prowadzonych przez Zespół.


Data wytworzenia: 2019-01-02 08:48 Autor: Włodzimierz Wroński Data publikacji: 2019-01-02 08:48 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-02 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński