Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXV sesji w dniu 30.11.2009 roku

 • pdf Nr_XXXV_295_09.pdf - w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jarosława Wiktorowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_XXXV_296_09.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • pdf Nr_XXXV_297_09.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 • pdf Nr_XXXV_298_09.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXV_299_09.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XXXV_300_09.pdf - w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
 • pdf Nr_XXXV_301_09.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu targowisk miejskich w Opocznie
 • pdf Nr_XXXV_302_09.pdf - w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXV_303_09.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Opoczno przez Opoczyńskie Ludowe Towarzystwo Sportowe OLT S w Opocznie
 • pdf Nr_XXXV_304_09.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu gminy Opoczno przez TKKF CEEMKA Idzikowice
 • pdf Nr_XXXV_305_09.pdf - w sprawie zmiany statutu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXV_306_09.pdf - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
 • pdf Nr_XXXV_307_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie
 • pdf Nr_XXXV_308_09.pdf - w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
 • pdf Nr_XXXV_309_09.pdf - w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXV_310_09.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_XXXV_311_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
 • pdf Nr_XXXV_312_09.pdf - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrów na lata 2009-2016
 • pdf Nr_XXXV_313_09.pdf - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bielowice na lata 2009-2016
 • pdf Nr_XXXV_314_09.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
Data stworzenia : 2009-12-11 10:44 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2009-12-11 10:44 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 14:51 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński