Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2020

 • pdf Nr_1_2020.pdf - w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_2_2020.pdf - w sprawie: ustalenia procedury przygotowania i wdrażania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Gminie Opoczno.
 • pdf Nr_3_2020.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Opoczno pod pawilonami handlowymi znajdującymi się w wyremontowanej części targowiska miejskiego w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 66
 • pdf Nr_4_2020.pdf - w sprawie: dzierżawy części nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_5_2020.pdf - w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
 • pdf Nr_6_2020.pdf - w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
 • pdf Nr_7_2020.pdf - w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_8_2020.pdf - w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 6 przy ul. Tujowej.
 • pdf Nr_9_2020.pdf - w sprawie: wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 • pdf Nr_10_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_12_2020.pdf - w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 10 przy ul. Wałowej
 • pdf Nr_13_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 oraz określenia jego zadań