Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2020

 • pdf Nr_1_2020.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_2_2020.pdf - w sprawie ustalenia procedury przygotowania i wdrażania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Gminie Opoczno.
 • pdf Nr_3_2020.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Opoczno pod pawilonami handlowymi znajdującymi się w wyremontowanej części targowiska miejskiego w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 66
 • pdf Nr_4_2020.pdf - w sprawie dzierżawy części nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_5_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
 • pdf Nr_6_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
 • pdf Nr_7_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_8_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 6 przy ul. Tujowej.
 • pdf Nr_9_2020.pdf - w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 • pdf Nr_10_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_11_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dowydzierżawienia
 • pdf Nr_12_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 10 przy ul. Wałowej
 • pdf Nr_13_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 oraz określenia jego zadań
 • pdf Nr_14_2020.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.
 • pdf Nr_15_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 13 przy ul. Spokojnej.
 • pdf Nr_16_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 13 przy ul. Spokojnej.
 • pdf Nr_17_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_18_2020.pdf - wprowadzające "Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Opocznie".
 • pdf Nr_19_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 19 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_20_2020.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_21_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
 • pdf Nr_22_2020.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_23_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_24_2020.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej.
 • pdf Nr_25_2020.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2019 dla celów korekty podatku odliczonego w 2019 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2019 r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2020 r.
 • pdf Nr_26_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf Nr_27_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia
 • pdf Nr_28_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację operacji p.n.: "Przebudowa części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej".
 • pdf Nr_29_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_30_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_31_2020.pdf - w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta
 • pdf Nr_32_2020.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2020 Burmistrza Opoczna.
 • pdf Nr_33_2020.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 • pdf Nr_34_2020.pdf - w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora systemu monitoringu wizyjnego miasta Opoczna
 • pdf Nr_35_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_36_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_37_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_38_2020.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 • pdf Nr_39_2020.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 • pdf Nr_40_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_41_2020.pdf - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • pdf Nr_42_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_43 2020.pdf - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_44_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_45_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_46_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_47_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_48_2020.pdf - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Modrzew
 • pdf Nr_49_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 • pdf Nr_50_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla inspektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_51_2020.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa bloku budownictwa socjalnego w Opocznie
 • pdf Nr_52_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Budowa kanalizacjisanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki
 • pdf Nr_53_2020.pdf - w sprawie Wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_54_2020.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.
 • pdf Nr_55_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_56_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_57_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_58_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_59_2020.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
 • pdf Nr_60_2020.pdf - w sprawie określania zasad zajmowania i ustalenia stawek czynszu za zajęcie pasadrogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Opoczno
 • pdf Nr_61_2020.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 181/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie: nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków.
 • pdf Nr_62_2020.pdf - w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w m. Opocznie obr. 7 przy ul. Rolnej
 • pdf Nr_63_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_64_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_65_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok
 • pdf Nr_66_2020.pdf - w sprawie dzierżawy części nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_67_2020.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_68_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_69_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok
 • pdf Nr_70_2020.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza Pani Katarzynie Sokół
 • pdf Nr_71_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób zatrudnionych na stanowisku podinspektora w Wydziale Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_72_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób zatrudnionych na stanowisku kasjera w Wydziale Budżetowym Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_73_2020.pdf - w sprawie dzierżawy części nieruchomości w obrębie 19 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_74_2020.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i zbycia nieruchomości położonych w obr. 19 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_75_2020.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu Gminy Opoczno
 • pdf Nr_76_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok
 • pdf Nr_77_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_78_2020.pdf - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lodzina rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2020 r.stwierdzające nieważność zarządzenia nr 35/2020 Burmistrza Opoczna z dnia27 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SzkołyPodstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_79_2020.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej wewsi Kolonia Ziębów
 • pdf Nr_80_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_81_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida - Konopnickiej w Opocznie
 • pdf Nr_82_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 15 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_83_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_84_2020.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza Pani Katarzynie Sokół
 • pdf Nr_85_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_87_2020.pdf - w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_88_2020.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_89_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_90_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_91_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura Spisowego na terenie Gminy-Miasta Opoczno
 • pdf Nr_92_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją stworzoną przez Podlaski Urząd Wojewódzki
 • pdf Nr_93_2020.pdf - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy
 • pdf Nr_93_2020_zfss.pdf - zmieniające zarządzenie Burmistrza Opoczna w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_94_2020.pdf - w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia
 • pdf Nr_95_2020.pdf - w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_96_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_97_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osoby zatrudnionej na stanowisku strażnika Straży Miejskiej w Opocznie w Urzędzie Miejskim w Opocznie