Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2020

 • pdf Nr_1_2020.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.
 • pdf Nr_2_2020.pdf - w sprawie ustalenia procedury przygotowania i wdrażania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w Gminie Opoczno.
 • pdf Nr_3_2020.pdf - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt stanowiący własność Gminy Opoczno pod pawilonami handlowymi znajdującymi się w wyremontowanej części targowiska miejskiego w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 66
 • pdf Nr_4_2020.pdf - w sprawie dzierżawy części nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_5_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
 • pdf Nr_6_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego
 • pdf Nr_7_2020.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_8_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 6 przy ul. Tujowej.
 • pdf Nr_9_2020.pdf - w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.
 • pdf Nr_10_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_12_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 10 przy ul. Wałowej
 • pdf Nr_13_2020.pdf - w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 oraz określenia jego zadań
 • pdf Nr_14_2020.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.
 • pdf Nr_15_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 13 przy ul. Spokojnej.
 • pdf Nr_16_2020.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w m. Opoczno obręb 13 przy ul. Spokojnej.
 • pdf Nr_17_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_18_2020.pdf - wprowadzające "Instrukcję postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego w Opocznie".
 • pdf Nr_19_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 19 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_20_2020.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_21_2020.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2020.
 • pdf Nr_22_2020.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_23_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_24_2020.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej.
 • pdf Nr_25_2020.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2019 dla celów korekty podatku odliczonego w 2019 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2019 r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2020 r.
 • pdf Nr_26_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • pdf Nr_27_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia
 • pdf Nr_28_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację operacji p.n.: "Przebudowa części targowiska miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 w Opocznie - budowa wiaty handlowej".
 • pdf Nr_29_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_30_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_31_2020.pdf - w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta
 • pdf Nr_32_2020.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2020 Burmistrza Opoczna.
 • pdf Nr_33_2020.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 • pdf Nr_34_2020.pdf - w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora systemu monitoringu wizyjnego miasta Opoczna
 • pdf Nr_35_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza
 • pdf Nr_36_2020.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_37_2020.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.
 • pdf Nr_38_2020.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 • pdf Nr_39_2020.pdf - w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
 • pdf Nr_40_2020.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_41_2020.pdf - w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • pdf Nr_42_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_43 2020.pdf - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_44_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_45_2020.pdf - w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_46_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_47_2020.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_48_2020.pdf - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Modrzew
 • pdf Nr_49_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Mieszkaniowej
 • pdf Nr_50_2020.pdf - w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla inspektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_53_2020.pdf - w sprawie: Wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy Opoczno i Urzędu Miejskiego
 • pdf Nr_54_2020.pdf - w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.
 • pdf Nr_58_2020.pdf - w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2020 rok.
 • pdf Nr_55_2020.pdf - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_56_2020.pdf - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_57_2020.pdf - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_59_2020.pdf - w sprawie: powołania zespołu powypadkowego.