Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2018

 • pdf Nr_1_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 • pdf Nr_2_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 6 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_3_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i użyczenia
 • pdf Nr_4_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Usługi transportowo- sprzętowe na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 roku
 • pdf Nr_5_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • pdf Nr_6_2018.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_7_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizującychzadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_8_2018.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_9_2018.pdf - w sprawie powołania składu komisji osobowej
 • pdf Nr_10_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_11_2018.pdf - w sprawie uchylenia części wykazu nieruchomości przeznaczonych donieodpłatnego użyczenia podanego do publicznej wiadomości ZarządzeniemBurmistrza Opoczno nr 218/2017 z dnia 08.11.2017 r.
 • pdf Nr_12_2018.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości lokalowych
 • pdf Nr_13_2018.pdf - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020
 • pdf Nr_14_2018.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniach: 2 sierpnia 2016 r., 15 stycznia i 8 października 2017 r.
 • pdf Nr_15_2018.pdf - w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku komunalnym usytuowanym na działce nr 543 w obr. 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_16_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_17_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbywaniei wydzierżawianie mienia komunalnego
 • pdf Nr_18_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia
 • pdf Nr_19_2018.pdf - w sprawie waloryzacji stawek czynszów dzierżawnych dla dzierżawców gruntów komunalnych
 • pdf Nr_20_2018.pdf - w sprawie stawek czynszów dzierżawnych za użytkowanie nieruchomości komunalnych położonych na terenie miasta i gminy Opoczno oraz ustalenia wysokości opłatza umieszczanie reklam na budynkach i terenach komunalnych nie będących pasami drogowymi
 • pdf Nr_21_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Dostawa materiałów kamiennych na potrzeby bieżącego utrzymania drógw gminie Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_22_2018.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pdf Nr_23_2018.pdf - w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałaniauzależnieniom i patologiom społecznym
 • pdf Nr_24_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_25_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, dostawą irozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie Miasta i Gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_26_2018.pdf - w sprawie wyłączenia przewodniczącego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 • pdf Nr_27_2018.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej BibliotekiPublicznej w Opocznie, powołania komisji konkursowej oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji konkursowej
 • pdf Nr_28_2018.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałówprzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
 • pdf Nr_29_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla referenta w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_30_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego p.n.: Remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_31_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Zmiana sposobu użytkowania lokalu przy Pl. Kościuszki 6 w Opocznie zprzeznaczeniem na jadłodajnię z zapleczem kuchennym
 • pdf Nr_32_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_33_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej doracjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_34_2018.pdf - w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2017 dla celów korekty podatku odliczonego w 2017 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za2017r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w w 2018 r.
 • pdf Nr_35_2018.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie
 • pdf Nr_36_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji do przejęcia lokalu przy ul. Piotrkowskiej 7/6 w Opocznie
 • pdf Nr_37_2018.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetagowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącymwłasność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej częścigruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku i ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • pdf Nr_38_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Wykonanie rozbudowy ul. Szewskiej wraz z przebudową ul. Kołomurnej w ramach rewitalizacji zabytkowego centrumOpoczna w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Wykonanie rozbudowy ul. Szewskiej w Opocznie;Zadanie nr 2 - Wykonanie przebudowy ul. Kołomurnej w Opocznie
 • pdf Nr_39_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską , w miejsc. Kraszków Gmina Opoczno
 • pdf Nr_40_2018.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_41_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_42_2018.pdf - w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów i usług oraz wysokości współczynnika proporcji na rok 2017 dla celów korekty podatku odliczonego w 2017 r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2017 r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w w 2018 r.
 • pdf Nr_43_2018.pdf - w sprawie uzupełnienia składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie p.n. Remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_44_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_45_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_46_2018.pdf - w sprawie ustalenia miesięcznej stawki opłatyza grunty położone w obrębie 7 miasta Opocznooznaczone numerami działek: 486/2, 853, 795, 468, 639,zajęte po stacje trafo
 • pdf Nr_47_2018.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonejw obr. 6 m. Opoczna
 • pdf Nr_48_2018.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_49_2018.pdf - w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 • pdf Nr_50_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Przebudowa ul. Przedszkolnej w Opocznie
 • pdf Nr_51_2018.pdf - w sprawie uzupełniam skład Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego na zamówienie p.n. Remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Opoczno w 2018 r.
 • pdf Nr_52_2018.pdf - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybiebezprzetargowym, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • pdf Nr_53_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonychw ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresuupowszechniania kultury fizycznej
 • pdf Nr_54_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego poniżej 5 548 000 euro p.n. Wykonanie rozbudowy ul. Szewskiej w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna
 • pdf Nr_55_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybieprzetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską, w miejscowości Kraszków Gmina Opoczno
 • pdf Nr_56_2018.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_57_2018.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno orazzatwierdzenia Regulaminu przetargu
 • pdf Nr_58_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 MiejskiegoDomu Kultury im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_59_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_60_2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_61_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_62_2018.pdf - w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego
 • pdf Nr_63_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_64_2018.pdf - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla Dyrektora Krytej Pływalni Opoczyńska Fala w Opocznie
 • pdf Nr_65_2018.pdf - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia Zagospodarowanie terenu zalewu w Opocznie
 • pdf Nr_67_2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018
 • pdf Nr_68_2018.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2018 rok
 • pdf Nr_69_2018.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018
 • pdf Nr_70_2018.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_71_2018.pdf - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Opoczno