Urząd Miejski w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - 2010 rok

 • pdf Nr_1_2010.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Janów Karwicki gmina Opoczno
 • pdf Nr_2_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_3_2010.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_4_2010.pdf - w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz niektórych kierowników organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_5_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_6_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_7_2010.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości w miejscowości Różanna gmina Opoczno
 • pdf Nr_8_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 9 m. Opoczno
 • pdf Nr_9_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie Mroczków Gościnny
 • pdf Nr_10_2010.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej w obrębie 13 m. Opoczno
 • pdf Nr_11_2010.pdf - w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej do zasobów mienia komunalnego
 • pdf Nr_12_2010.pdf - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Nr_13_2010.pdf - w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
 • pdf Nr_14_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_15_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_16_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 10 m. Opoczno
 • pdf Nr_17_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_18_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej projekty na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_19_2010.pdf - w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2010 rok w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_20_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2010 roku otwartych konkursów na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 • pdf Nr_21_2010.pdf - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu
 • pdf Nr_22_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_23_2010.pdf - w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzenia prawidłowości merytorycznej wydatków
 • pdf Nr_24_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowania Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_25_2010.pdf - w sprawie wyodrębnienia w Urzędzie Miejskim pomieszczenia do palenia tytoniu
 • pdf Nr_26_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_27_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_28_2010.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_29_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_30_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia niearchiwalnej dokumentacji aktowej
 • pdf Nr_31_2010.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zakładowego planu kont dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 • pdf Nr_32_2010.pdf - w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 219/2009 Burmistrza Opoczna z dnia 20 listopada 2009 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla projektu Edukacja Bez Porażek
 • pdf Nr_33_2010.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • pdf Nr_34_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_35_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2010 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
 • pdf Nr_36_2010.pdf - w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej w obrębie 14 miasta Opoczno
 • pdf Nr_37_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_38_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_39_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_40_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Ogonowice
 • pdf Nr_41_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 6 m.Opoczno
 • pdf Nr_42_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 14 m.Opoczno
 • pdf Nr_43_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2010r. a w szczegóności: Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie szachów
 • pdf Nr_44_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_45_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowj części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_46_2010.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych w obrębie Różanna gmina Opoczno
 • pdf Nr_47_2010.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2009 rok
 • pdf Nr_48_2010.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości lokalowych oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu
 • pdf Nr_49_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_50_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_51_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_52_2010.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_53_2010.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_54_2010.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
 • pdf Nr_55_2010.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_56_2010.pdf - w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Opocznie
 • pdf Nr_57_2010.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_58_2010.pdf - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodkowi pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Nr_59_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_60_2010.pdf - w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_61_2010.pdf - w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_62_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_63_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_64_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_65_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 19 na rzecz Skarbu Państwa
 • pdf Nr_66_2010.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej położonej w obr. Janów Karwicki
 • pdf Nr_67_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_68_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_69_2010.pdf - w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_70_2010.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej położonej w obr Janów Karwicki
 • pdf Nr_71_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_72_2010.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z w trybie z wolnej ręki
 • pdf Nr_73_2010.pdf - w sprawie utworzenia spółkki przymusowej, nadania statutu oraz wyznaczenia organów spólki spośród osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bukowiec Opoczyński
 • pdf Nr_74_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_75_2010.pdf - w sprawie użyczenia zbiornika wodnego usytuowanego w obrębie 19 miasta Opoczno
 • pdf Nr_76_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_77_2010.pdf - w sprawie ustalenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2010 roku
 • pdf Nr_78_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_79_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_80_2010.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej usytuowanej w obr. 13 miasta Opoczno
 • pdf Nr_81_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
 • pdf Nr_82_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_83_2010.pdf - w sprawie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_84_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_85_2010.pdf - w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Kultury Fizycznej i Rekreacji, Pomocy Społecznej w tym pomocy dzieciom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pdf Nr_86_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_87_2010.pdf - w sprawie użyczenia nieruchomości usytuowanej w obr. Mroczków Gościnny gm. Opoczno
 • pdf Nr_88_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_89_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_90_2010.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej położonej w obr. 10 m.Opoczno
 • pdf Nr_91_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_92_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_93_2010.pdf - w sprawie zamknięcia targowiska miejskiego przy ul. Targowej, Szewskiej, Wąskiej i Al. Sportowej
 • pdf Nr_94_2010.pdf - w sprawie utworzenia spółki przymusowej, nadania statusu oraz wyznaczenia organów spółki spośród osób nie będących członkami spółki
 • pdf Nr_95_2010.pdf - w sprawie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_96_2010.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_97_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_98_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_99_2010.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego
 • pdf Nr_100_2010.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_101_2010.pdf - w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_102_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_103_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_104_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia w 2010 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla kobiet po mastektopii piersi
 • pdf Nr_105_2010.pdf - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • pdf Nr_106_2010.pdf - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy - Miasta Opoczno
 • pdf Nr_107_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_108_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_109_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_110_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_111_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_112_2010.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_113_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • pdf Nr_114_2010.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej - części strychu, na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej - części udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Opocznie przy Piotrkowskiej 26
 • pdf Nr_115_2010.pdf - w sprawie powołania komisji celem podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2010
 • pdf Nr_116_2010.pdf - w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych
 • pdf Nr_117_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_118_2010.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2010 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Gminy Opoczno
 • pdf Nr_119_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_120_2010.pdf - w sprawie zmian w składzie Obwodowej komisji Wyborczej Nr 8 w Ogonowicach
 • pdf Nr_121_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_122_2010.pdf - w sprawie nabycia udziałów do zasobu mienia komunalnego we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości wspólnej położonej w obr. 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_123_2010.pdf - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2010
 • pdf Nr_124_2010.pdf - w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Dzielnej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
 • pdf Nr_125_2010.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_126_2010.pdf - w sprawie powołania komisji celem rozpatrzenia wniosków w sprawie dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2010.
 • pdf Nr_127_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_128_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_129_2010.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_130_2010.pdf - w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_131_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_132_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie wsi Różanna
 • pdf Nr_133_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m.Opoczno
 • pdf Nr_134_2010.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2006 Burmistrza Opoczna z dnia 10 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia limitu na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych
 • pdf Nr_135_2010.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_136_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_136a_2010.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jako roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zamówienia
 • pdf Nr_137_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowejczęsic gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynków
 • pdf Nr_138_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_139_2010.pdf - w sprawie powołania zespołu do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz wprowadzenia instrukcji w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_140_2010.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w formie darowizny położonych w obr. Januszewice
 • pdf Nr_141_2010.pdf - w sprawie powołania w-ce przewodniczącego Gminnej Komisji do spraw szacowania strat na terenie gminy Opoczno
 • pdf Nr_142_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_143_2010.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_144_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_145_2010.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego-korekty za rok 2009 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie
 • pdf Nr_146_2010.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego-korekty za rok 2009 Muzeum Regionalnego w Opocznie
 • pdf Nr_147_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_148_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_149_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_150_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_151_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_152_2010.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_153_2010.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 25 maja 2010 roku
 • pdf Nr_154_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_155_2010.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie planu finansowego dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno na rok 2010
 • pdf Nr_156_2010.pdf - sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, jako roboty dodatkowe
 • pdf Nr_157_2010.pdf - w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opocznie między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i Św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • pdf Nr_158_2010.pdf - w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 10 m. Opoczna przy ul. Wyszyńskiego na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej
 • pdf Nr_159_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_160_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego w drugim półroczu 2010r.
 • pdf Nr_161_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_162_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_163_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_164_2010.pdf - w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2010 roku
 • pdf Nr_165_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_166_2010.pdf - w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • pdf Nr_167_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_168_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_169_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_170_2010.pdf - w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 • pdf Nr_171_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursów projektów
 • pdf Nr_172_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_173_2010.pdf - w sprawie odwołania członka Komisji Przetargowej
 • pdf Nr_174_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_175_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_176_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_177_2010.pdf - w sprawie uporządkowania dokumentacji z wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
 • pdf Nr_178_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_179_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz jej naniesień
 • pdf Nr_180_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własość Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_181_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 • pdf Nr_181_A_2010.pdf - w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy Opoczno
 • pdf Nr_182_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów
 • pdf Nr_183_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargo lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_184_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w obrębie 10 miasta Opoczno
 • pdf Nr_185_2010.pdf - w sprawie wprowadzenia Zakładowego planu kont dla projektu Pod skrzydłami Orlika współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 • pdf Nr_186_2010.pdf - w sprawie powolania Gminnej komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach domowych powstałych na wskutek podtopień oraz powodzi jakie miały miejsce w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010r. na terenie Gminy Opoczno
 • pdf Nr_187_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_188_2010.pdf - w sprawie zasad zabezpieczenia niektorych składników mienia stanowiącego własność Gminy Opoczno
 • pdf Nr_189_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_190_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_191_2010.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 69/2009 Burmistrza Opoczna w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół
 • pdf Nr_192_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_193_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_194_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_195_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_196_2010.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_197_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_198_2010.pdf - w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych
 • pdf Nr_199_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_200_2010.pdf - sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_201_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_202_2010.pdf - w sprawie uchylenia części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 1 lipca 2010r. podanego do publicznej wiadomości Zarządzeniem Burmistrza Nr 131/2010r.
 • pdf Nr_203_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_204_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia
 • pdf Nr_205_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_206_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w systemie ratalnym w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Opoczno łącznie z udziałem ułamkowej części w prawie użytkowania wieczystego gruntu
 • pdf Nr_207_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_208_2010.pdf - w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych
 • pdf Nr_209_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_210_2010.pdf - w sprawie ustalenia regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie
 • pdf Nr_211_2010.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego położonych w obr. Libiszów
 • pdf Nr_212_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_213_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_214_2010.pdf - w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno
 • pdf Nr_215_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_216_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_217_2010.pdf - w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej położonej w obr. Karwice
 • pdf Nr_218_2010.pdf - w sprawie powołania koordynatora gminnego
 • pdf Nr_219_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_220_2010.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku
 • pdf Nr_221_2010.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego położonych w obr. Libiszów
 • pdf Nr_222_2010.pdf - w sprawie nabycia użytkowania wieczystego do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w obr. 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_223_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_224_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursów projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_224_A_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_225_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego
 • pdf Nr_225_A_2010.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jako roboty dodatkowe
 • pdf Nr_226_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_227_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_228_2010.pdf - w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
 • pdf Nr_229_2010.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jako roboty dodatkowe
 • pdf Nr_230_2010.pdf - w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020
 • pdf Nr_231_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_232_2010.pdf - w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych do zasobu mienia komunalnego położonych w obr. Brzustówek
 • pdf Nr_233_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_234_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_235_2010.pdf - w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Opocznie
 • pdf Nr_236_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 14 m. Opoczno
 • pdf Nr_237_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_238_2010.pdf - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Nr_239_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_240_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_241_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_242_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_243_2010.pdf - w sprawie powołania zespołu powypadkowego
 • pdf Nr_244_2010.pdf - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 237/2010 Burmistrza Opoczna w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_245_2010.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_246_2010.pdf - w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jako roboty dodatkowe
 • pdf Nr_247_2010.pdf - w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta prowadzenia niektórych spraw Gminy
 • pdf Nr_248_2010.pdf - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2011r. na terenie Gminy-Miasta Opoczno
 • pdf Nr_249_2010.pdf - w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2010r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf Nr_250_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_251_2010.pdf - w sprawie rozszerzenia składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opocznie
 • pdf Nr_252_2010.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
 • pdf Nr_253_2010.pdf - w sprawie przekazania jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_254_2010.pdf - w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_255_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_256_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_257_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 12 m. Opoczno
 • pdf Nr_258_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_259_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_260_2010.pdf - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • pdf Nr_261_2010.pdf - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pdf Nr_262_2010.pdf - w sprawie zamknięcia kompleku boisk sportowych wykonanych w ramych programu Moje Boisko Orlik 2012 usytuowanych w Opocznie przy ul. W. Kossaka i ul. M.C.Skłodowskiej
 • pdf Nr_263_2010.pdf - w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek
 • pdf Nr_264_2010.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz właściciela naniesień
 • pdf Nr_265_2010.pdf - w sprawie zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
 • pdf Nr_266_2010.pdf - w sprawie zminy planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2010 rok
 • pdf Nr_267_2010.pdf - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Opoczno
Data stworzenia : 2013-03-06 08:35 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-06 08:35 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-07 09:37 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński