Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Deklaracja dostępności cyfrowej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności cyfrowej
strony internetowej 
www.bip.opoczno.pl
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie 

Wstęp deklaracji
Urząd Miejski w Opocznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bip.opoczno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Urząd Miejski w Opocznie
Telefon: +48 44 7860100
Fax: +48 44 7860111
E-mail: umopoczno@um.opoczno.pl
Adres korespondencyjny: ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

W  Urzędzie Miejskim w Opocznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.opoczno.pl spełnia wymagania w 87,69%.


Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 
 
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej
podwyższony kontrast 
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-17

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Włodzimierz Wroński 
e-mail: wlodekw@um.opoczno.pl 
Telefon: +48 44 7860103

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.: www.rpo.gov.pl