Urząd Miejski w Opocznie

Wydziały/Zespoły Urzędu Miejskiego w Opocznie

Straż Miejska

Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją wykonującą zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 
Do zadań straży należy w szczególności:
 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w odniesieniu do:
 1) kierujących pojazdami:
   a) nie stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
   b) nie stosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej,
   c) przekraczających dozwoloną prędkość;
 2) uczestników ruchu naruszających przepisy o:
   a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
   b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
   c) ruchu pieszych,
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
 10. Kontrola wykonywania obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Strażnicy Straży Miejskiej podczas wykonywania czynności służbowych mają prawo do:
 1. Udzielania pouczeń,
 2. Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4. Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5. Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych,
 6. Zatrzymywania pojazdów na drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach,
 7. Sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem,
 8. Usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół,
 9. Używania urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej,
 10. Uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 11. Wydawania poleceń,
 12. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 13. Zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 14. Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
 15. Stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, kajdanek, pałki obronnej wielofunkcyjnej, psa obronnego, paralizatora elektrycznego i ręcznego miotacza gazu.

Strażnicy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


Data wytworzenia: 2019-01-02 08:57 Autor: Włodzimierz Wroński Data publikacji: 2019-01-02 08:57 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-08 Osoba modyfikująca: Tomasz Stańczyk
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-01-02 08:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-01-02 08:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-02 08:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński