Urząd Miejski w Opocznie

Wydziały/Zespoły Urzędu Miejskiego w Opocznie

Inspektor Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Podstawowe zadania:

 1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
 2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ,oraz przestrzegania zasad w niej określonych;
 3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 4. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. zapewnienie ochrony danych osobowych poprzez:

a) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych;

b) przeprowadzanie okresowych problemowych kontroli bezpieczeństwa danych osobowych;

c) opracowywanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz nadzór nad jej przestrzeganiem; 

d) prowadzenie  ewidencji  upoważnień  do  przetwarzania  danych  osobowych; 

e) świadczenie  konsultacji  pracownikom  urzędu  w  zakresie  spraw  związanych z ochroną danych osobowych; 

 1. wdrażanie,  doskonalenie  oraz  nadzór  nad  przestrzeganiem  Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji; 
 2. przeprowadzanie kontroli zgodności, w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005  r.  o informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne w zakresie dostosowania do:  
            a)  Krajowych Ram Interoperacyjności;  
            b)  minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w  postaci elektronicznej  oraz  minimalnych  wymagań dla  systemów  teleinformatycznych; 
 3. zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji; 
 4. zgłaszanie  aktualizacja  zbiorów  danych  osobowych  w  rejestrze  prowadzonym  przez  GIODO,  których  zgłoszenia  do  GIODO  wymagają  przepisy prawa. 

 

Zarządzenie nr 205/208 z dnia 12.12.2008r Burmistrza Opoczna w sprawie wdrożenia Dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Opocznie

 

Rejestr zbiorów  danych osobowych prowadzonych przez Gminę Opoczno


Data wytworzenia: 2019-01-02 08:57 Autor: Włodzimierz Wroński Data publikacji: 2019-01-02 08:57 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-02 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-01-02 08:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-01-02 08:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-02 08:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński